УСПІХИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ
Щоквартальний оглядовий науковий журнал
© Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1608-1021; E-ISSN: 2617-0795; CODEN: UFMSBW
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/ufm

Науковий оглядовий журнал Успіхи фізики металів засновано у 2000 р. (скорочені назви: Успіхи фіз. мет., Usp. Fiz. Met.). У 2018 р. журналові офіційно присвоєно паралельну назву Progress in Physics of Metals (скорочена назва — Prog. Phys. Met.). У журналі публікуються наукові статті (яких ніде не надруковано раніше і які не знаходяться на розгляданні для публікації в інших виданнях), що містять огляди результатів експериментальних або/і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів, сполук і матеріалів із металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію про конференції, семінари; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.

Тематика журналу

  • електронна будова, електричні, магнетні й оптичні властивості;
  • взаємодія випромінення та частинок з твердими тілами й рідинами;
  • структура та властивості аморфних тіл і рідин;
  • дефекти та динаміка кристалічної структури;
  • механічні, теплові та кінетичні властивості;
  • фазові рівноваги та перетворення;
  • міжфазні межі, металічні поверхні та плівки;
  • будова та властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів;
  • оброблення металічних матеріалів і його вплив на мікроструктуру та властивості.

Співзасновники

Національна академія наук України (НАН України)
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Видавець

Журнал (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 4160 від 20.04.2000 р. та оновлене свідоцтво серії КВ № 23233-13073ПР від 22.03.2018 р.) видається Інститутом металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (свідоцтво видавця серії ДК № 5875 від 13.12.2017 р.) на поліграфічній базі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України (свідоцтво видавця серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.).

Наукометрія та фаховість журналу

Журнал обробляється й індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Scopus (SJR), Web of Science (ESCI), Google Scholar, CNKI Scholar, Crossref, Chemical Abstracts Service, DOAJ і ROAD (каталоги журналів і наукових ресурсів з відкритим доступом), EBSCO (Applied Science & Technology Source Ultimate Database), ВИНИТИ РАН, eLIBRARY, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), електронній бібліотеці НАНУ, НБУВ (РБД «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело»).

Згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу «Успіхи фізики металів» присвоєно категорію «А». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата фізико-математичних і технічних наук (за спеціальностями 104 – фізика та астрономія, 105 – прикладна фізика та наноматеріали, 132 – матеріалознавство, а також 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24). Див. усі наукові видання ІМФ НАНУ, а також весь перелік наукових фахових видань України (категорії «А», «Б») та українських журналів у Scopus і/або Web of Science.

SCImago Journal & Country Rank