УСПІХИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ
Щоквартальний оглядовий науковий журнал
© Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1608-1021 (друковане видання); E-ISSN: 2617-0795 (електронне видання); CODEN: UFMSBW
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/ufm

Науковий оглядовий журнал Успіхи фізики металів (скорочені назви — Успіхи фіз. мет., Usp. Fiz. Met.) засновано у 2000 р. (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 4160 від 20.04.2000 р.). У 2018 р. після перереєстрації (згідно з оновленим свідоцтвом серії КВ № 23233-13073ПР від 22.03.2018 р.) журналу офіційно присвоєно паралельну назву Progress in Physics of Metals (скорочена назва — Prog. Phys. Met.). У журналі публікуються наукові оглядові статті (в яких дотримано норм видавничої етики та правил для авторів), де оглядаються результати експериментальних або/і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів, сполук і матеріалів із металічними або напівметалічними властивостями. Може бути розглянуто також рецензії на монографії, відомості з історії металофізики, інформація про новітні технології, матеріали та прилади, конференції та семінари.

Тематика журналу

  • електронна будова, електричні, магнетні й оптичні властивості;
  • взаємодія випромінення та частинок з твердими тілами й рідинами;
  • структура та властивості аморфних тіл і рідин;
  • дефекти та динаміка кристалічної структури;
  • механічні, теплові та кінетичні властивості;
  • фазові рівноваги та перетворення;
  • міжфазні межі, металічні поверхні та плівки;
  • оброблення металічних матеріалів і його вплив на мікроструктуру та властивості;
  • будова та властивості нанорозмірних або мезоскопічних матеріалів, зокрема й (квази)двовимірних, з (напів)металічними властивостями.

Засновники та видавець

Співзасновниками видання є Національна академія наук України (НАН України) й Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (ІМФ НАНУ). Журнал видається в ІМФ НАНУ (свідоцтво суб’єкта видавничої справи серії ДК № 5875 від 13.12.2017 р.) і друкується у Видавничому домі «Академперіодика» НАН України (свідоцтво видавця серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.).

Наукометрія та фаховість журналу

Перелік міжнародних наукометричних баз даних, що індексують та обробляють журнал:

Відповідно до переліку наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу «Успіхи фізики металів» присвоєно категорію «А». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата (Ph.D.) і доктора фізико-математичних і технічних наук (філософії) за спеціальностями 104 – фізика та астрономія, 105 – прикладна фізика та наноматеріали, 132 – матеріалознавство, а також 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24. Див. також інші наукові видання ІМФ НАНУ.

SCImago Journal & Country Rank