УСПІХИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ
Щоквартальний оглядовий науковий журнал
© Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1608-1021; E-ISSN: 2617-0795; CODEN: UFMSBW
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/ufm

Науковий оглядовий журнал Успіхи фізики металів засновано у 2000 р. (скорочені назви: Успіхи фіз. мет., Usp. Fiz. Met.). У 2018 р. журналові офіційно присвоєно паралельну назву Progress in Physics of Metals (скорочена назва — Prog. Phys. Met.). У журналі публікуються наукові статті (яких ніде не надруковано раніше і які не знаходяться на розгляданні для публікації в інших виданнях), що містять огляди результатів експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів, сполук і матеріалів із металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію про конференції, семінари; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.

Тематика журналу

  • електронна будова, електричні, магнетні й оптичні властивості;
  • взаємодія випромінення та частинок з твердими тілами й рідинами;
  • структура та властивості аморфних тіл і рідин;
  • дефекти та динаміка кристалічної структури;
  • механічні, теплові та кінетичні властивості;
  • фазові рівноваги та перетворення;
  • міжфазні межі, металічні поверхні та плівки;
  • будова та властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів;
  • оброблення металічних матеріалів і його вплив на мікроструктуру та властивості.

Співзасновники

Національна академія наук України (НАН України)
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (див. також інші індексовані у Scopus видання, що друкуються в Інституті)

Видавець

Журнал (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 4160 від 20.04.2000 р. та оновлене свідоцтво серії КВ № 23233-13073ПР від 22.03.2018 р.) видається Інститутом металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (свідоцтво видавця серії ДК № 5875 від 13.12.2017 р.) на поліграфічній базі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України (свідоцтво видавця серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.).

Наукометрія: індексування та реферування

Журнал обробляється й індексується в наукометричних базах даних Scopus (SJR) і Web of Science (ESCI), а також у Google Scholar, CNKI Scholar, Crossref, Chemical Abstracts Service, ROAD, EBSCO, ВИНИТИ РАН, eLIBRARY, JIC index, електронній бібліотеці НАНУ, НБУВ (РБД «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело»).

Згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу присвоєно категорію «А» та в ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з фізико-математичних і технічних галузей науки. Див. також весь список наукових фахових видань України (категорії «А», «Б») та українських журналів у Scopus і/або Web of Science.

SCImago Journal & Country Rank