УСПІХИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ
Щоквартальний оглядовий науковий журнал
© Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1608-1021 (друковане видання); E-ISSN: 2617-0795 (електронне видання); CODEN: UFMSBW
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/ufm

Науковий оглядовий журнал Успіхи фізики металів (скорочені назви — Успіхи фіз. мет., Usp. Fiz. Met.) засновано у 2000 р. (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серії КВ № 4160 від 20.04.2000 р.). У 2018 р. після перереєстрації (згідно з оновленим свідоцтвом серії КВ № 23233-13073ПР від 22.03.2018 р.) журналу офіційно присвоєно паралельну назву Progress in Physics of Metals (скорочена назва — Prog. Phys. Met.). У журналі публікуються наукові оглядові статті (в яких дотримано норм видавничої етики та правил для авторів), що містять огляди результатів експериментальних або/і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів, сполук і матеріалів із металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію про конференції, семінари; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.

Тематика журналу

  • електронна будова, електричні, магнетні й оптичні властивості;
  • взаємодія випромінення та частинок з твердими тілами й рідинами;
  • структура та властивості аморфних тіл і рідин;
  • дефекти та динаміка кристалічної структури;
  • механічні, теплові та кінетичні властивості;
  • фазові рівноваги та перетворення;
  • міжфазні межі, металічні поверхні та плівки;
  • будова та властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів;
  • оброблення металічних матеріалів і його вплив на мікроструктуру та властивості.

Засновники та видавець

Співзасновниками видання є Національна академія наук України (НАН України) й Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (ІМФ НАНУ). Журнал видається в ІМФ НАНУ (свідоцтво суб’єкта видавничої справи серії ДК № 5875 від 13.12.2017 р.) і друкується у Видавничому домі «Академперіодика» НАН України (свідоцтво видавця серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.).

Наукометрія та фаховість журналу

Журнал обробляється й індексується в міжнародних наукометричних базах даних: Scopus (SJR), Web of Science Core Collection (ESCI — Emerging Sources Citation Index), DOAJ і ROAD (каталоги журналів і наукових ресурсів з відкритим доступом), Google Scholar, CNKI Scholar, CrossRef, Chemical Abstracts Service, EBSCO (Applied Science & Technology Source Ultimate Database), Publons (міжнародна платформа рецензентів видань, що індексуються у Web of Science), ВИНИТИ РАН, eLIBRARY, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), електронній бібліотеці НАНУ, НБУВ (РБД «Україніка наукова» та УРЖ «Джерело»).

Згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, журналу «Успіхи фізики металів» присвоєно категорію «А». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата фізико-математичних і технічних наук (за спеціальностями 104 – фізика та астрономія, 105 – прикладна фізика та наноматеріали, 132 – матеріалознавство, а також 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05, 01.04.06, 01.04.07, 01.04.08, 01.04.09, 01.04.10, 01.04.11, 01.04.13, 01.04.14, 01.04.15, 01.04.16, 01.04.17, 01.04.18, 01.04.19, 01.04.20, 01.04.21, 01.04.22, 01.04.24). Див. усі наукові видання ІМФ НАНУ, а також весь перелік наукових фахових видань України (категорії «А», «Б») та українських журналів у Scopus і/або Web of Science.

SCImago Journal & Country Rank