Статті публікуються англійською (переважно з 2018 р.), українською або російською (до 2020 р.) мовами. Статті, в оформленні яких не дотримано зазначених нижче правил для авторів, відхиляються без розглядання по суті.

Правила для авторів

Крок 1: arch-logo Завантажити й інсталювати шрифти шаблону

Крок 2: Word logo Завантажити шаблон статті

Крок 3: PDG logo Приклад оформлення статті (pdf) Word logo Приклад оформлення статті (docx)

 1. Підготовлений згідно шаблону у Microsoft Word манускрипт повинен містити наступну інформацію англійською (Сполучене Королівство — British English, а не American English) та українською: назву, список авторів, повні назви й поштові адреси закладів їх роботи, анотацію, 5–7 ключових слів, заголовки таблиць і підписи до рисунків. Назва, анотація та ключові слова не повинні містити складних формул, математичних виразів чи позначень.
 2. Стаття повинна мати достатній об’єм, але не перевищувати 35000 слів і 50 рисунків. Структурованість статті забезпечується розділами, наприклад, «1. Вступ», «2. Методика», «3. Чисельні розрахунки», «4. Результати та їх обговорення», «5. Висновки», «Цитована література». Анотація та розділ «Висновки» не повинні дублювати один одного. Підрозділи нумеруються із зазначенням номера розділу та підрозділу (наприклад, 3.1., 3.1.1. тощо). Англійською перша буква в кожному слові (окрім сполучників і прийменників) у назвах структурних одиниць (розділах, підрозділах, назві статті), а також у назвах видань у цитованій літературі (див. приклади оформлення літератури нижче) подається з великої (прописної) літери, приміром: 1. Introduction: Background of the Problem and Motivation of the Study (див. приклад оформлення статті — крок 3).
 3. Формули (рівняння) повинно бути набрано у MathType (шрифтом як в основному тексті). Вектори (у тексті, формулах, таблицях і на рисунках) позначаються жирним прямим шрифтом (без курсиву й стрілок зверху), наприклад, a, b, c, A, B, C; а змінні (окрім грецьких) — курсивом, наприклад, a, b, c, A, B, C. У тексті, формулах, таблицях і на рисунках ціла частина десяткового дробу в англійській мові відокремлюються від дробової частини крапкою; а не комою, як у кириличних (українській, російській) мовах. Шрифт і його розмір у формулі (рівнянні) повинні співпадати зі шрифтом і його розміром у тексті статті. Грецькі знаки (приміром, α, β, γ, δ, ε, η, θ, λ, μ, σ, φ, ψ тощо) набираються (вставляються) шрифтом Symbol (прямим, а не курсивом). Діакритичні знаки (à, á, â, ã, ä, å, Å, æ, ç тощо) відсутні в шаблонних шрифтах, тому їх слід набирати у Times New Roman або Cambria.
 4. Рисунки (таблиці) подаються після тексту та посилань із зазначенням номера рисунку (таблиці) та підпису до нього (неї) на мові рукопису і на англійській (див. шаблон статті у docx або pdf). Рисунки, таблиці та підстрочні примітки (виноски) повинні мати безперервну нумерацію по всій статті. У тексті статті рисунки і згадуються наступним чином: (in) Fig. 1 (не на початку речення) або (in) Figure 1 (на початку речення); Fig. 2, a; Fig. 3, a, b або Fig. 3, a and b. Приклади згадування таблиць у тексті: Table 1; Table 2, a; Table 3, a, b або Table 3, a and b. У підписах до рисунків чи таблиць — Fig. 1. ... або Table 1. ... . Окрім вставлених після тексту статті рисунки слід додатково надати й окремими файлами у форматах eps, tif, jpg, png тощо. Рисунки, створені у форматі opj чи cdr, можна надавати і як opj- чи cdr-файли. Роздільність рисунка — 300 dpi (точок на дюйм), а максимальна ширина (у форматі журналу) — 12,7 см. Підписи до осей на графіках повинні містити позначення (найменування) відкладених величин і (через кому, а не в дужках) їхні одиниці вимірювання. Позначення рисунків a, b, c, d ... (на рисунках і в тексті) мають бути курсивом (без дужок). Рисунок (таблиця), вперше згадуваний (згадувана) у тексті, виділяється кольором, наприклад, Fig. 1, Table 1. Див. рисунки (таблиці) та позначення на них у прикладі оформлення статті — крок 3.
 5. Задіяні з інших (в тому числі й раніше надрукованих власних) літературних джерел дані (включаючи рисунки, таблиці та формули чи рівняння) повинні обов’язково містити відповідні посилання (у підписах до рисунків чи таблиць та перед формулами чи рівняннями у тексті) задля запобігання порушення авторських прав і редакційної етики чи (само)плагіату. При копіюванні рисунків з інших першоджерел (статей, монографій, книг тощо) необхідно отримати та надати редакції дозволи від видавців і авторів на копіювання цих рисунків. Дозволи від видавців (авторів) можна отримати в електронному вигляді, звернувшись до них з відповідним проханням у електронному листі. Інформація про дозвіл копіювання зазначається у (кінці) підпису до рисунка (Reproduced with permission from [Ref.]. Copyright Year, Publisher). Подані авторами статті перевіряються на наявність плагіату або самоплагіату (за допомогою безкоштовних онлайн-інструментів перевірки плагіату: https://www.plag.com.ua, https://smallseotools.com/plagiarism-checker). Переклади статей на іншу мову чи їх пряме дублювання із інших журналів і збірників, як і перекриття текстів поданої статті та будь-яких раніше опублікованих більш ніж на 30%, вважаються самоплагіатом і розглядаються як порушення авторської угоди (див. угоду, що підписується авторами, у п. X).
 6. Посилання на літературні джерела наводяться у вигляді порядкового номера у квадратних дужках у тексті статті і без дужок після тексту у розділі “References” (див. приклади нижче та в кроці 3). Список цитованої літератури складається в порядку першого згадування джерела. Звертаємо увагу на порядок слідування ініціалів і прізвищ авторів, бібліографічних відомостей та на розділові знаки, а також на обов’язковість зазначення усіх авторів цитованих робіт, необхідність транслітерації цитованої літератури (References) для посилань на неангломовні джерела. Заборонено скорочувати кількість авторів у посиланнях, користуючись et al. Діакритики (ò, ó, ô, ö тощо), інколи використовувані в іменах і прізвищах іноземних авторів, слід набирати у Times New Roman. У кінці кожного посилання зазначається його цифровий ідентифікатор DOI, якщо такий є у відповідної публікації та вказаний на її інтернет-сторінці видавництва. DOI наводятся після крапки з комою у вигляді посилання https://doi.org/10... (див. приклади 1, 2, 6 і 10 нижче) без крапки в кінці. Посилання на першоджерела повинні бути оформлені відповідно до прикладів нижче (див. також цитовану літературу у прикладі оформлення статті). При недотриманні правил оформлення літератури (і DOI-посилань) статті повертаються авторам на доопрацювання.
  1. Y. Geng, S.V. Konovalov, and X. Chen, Research status and application of the high-entropy and traditional alloys fabricated via the laser cladding, Prog. Phys. Met., 21, No. 1: 26 (2020). https://doi.org/10.15407/ufm.21.01.026
  2. Yu.V. Pustovit and O.A. Kordyuk, FeSe: high-temperature superconductivity, nematicity, and electronic structure, Usp. Fiz. Met., 18, No. 1: 1 (2017) (in Ukrainian). https://doi.org/10.15407/ufm.18.01.001
  3. V.E. Gromov, S.V. Konovalov, K.V. Aksenova, and T.Yu. Kobzareva, Ehvolutsiya Struktury i Svoistv Legkikh Splavov pri Ehnergeticheskikh Vozdeistviyakh [Evolution of Structure and Properties of Light Alloys under Energy Impacts] (Novosibirsk: SB RAS: 2016) (in Russian).
  4. A. Meisel, G. Leonhardt, and R. Szargan, Röntgenspektren und Chemische Bindung [X-Ray Spectra and Chemical Bond] (Leipzig: Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G.: 1977) (in German).
  5. J.M. Ziman, Printsipy Teorii Tvyordogo Tela [Principles of the Theory of Solids] (Moscow: Mir: 1974) (Russian translation).
  6. T.M. Radchenko, I.Yu. Sahalianov, V.A. Tatarenko, Yu.I. Prylutskyy, P. Szroeder, M. Kempiński, and W. Kempiński, The impact of uniaxial strain and defect pattern on magnetoelectronic and transport properties of graphene, Handbook of Graphene: Growth, Synthesis, and Functionalization (Eds. E. Celasco and A. Chaika) (Beverly, MA: John Wiley & Sons, Inc., Scrivener Publishing LLC: 2019), Vol. 1, Ch. 14, p. 451. https://doi.org/10.1002/9781119468455.ch14
  7. Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs and Mathematical Tables (Eds. M. Abramowitz and I.A. Stegun), Nat’l Bureau of Standards. Appl. Math. Ser. Vol. 55 (Washington, D.C.: U.S. Govt. Printing Office: 1964).
  8. B.B. Karpovych and O.B. Borovkoff, Proc. of Symp. “Micromaterials Engineering” (Dec. 25–31, 1999) (Kiev: RVV IMF: 2000), Vol. 2, p. 113 (in Russian).
  9. A.Eh. Krug and Yu.J. Radius, Abstr. Int. Conf. Phys. Phenomena (Dec. 25–31, 1991, Alushta) (Kharkiv: 1991), p. 12.
  10. T.M. Radchenko, Vplyv Uporiadkuvannya Defektnoyi Struktury на Transportni Vlastyvosti Zmishanykh Krystaliv [Influence of Ordering of the Defect Structure on Transport Properties of the Mixed Crystals] (Thesis of Disser. for Dr. Phys.-Math. Sci.) (Kyiv: G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.: 2015) (in Ukrainian). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.35430.22089
  11. E.M. Gololobov, V.B. Shipilo, N.I. Sedrenok, and A.I. Dudyak, Sposob Polucheniya Karbonitridov Metallov [Production Method of Metal Carbonitrides], Authors’ Certificate 722341 SSSR (Published November 21, 1979) (in Russian).
  12. V.G. Trubachev, K.V. Chuistov, V.N. Gorshkov, and A.E. Perekos, Sposob Polucheniya Metallicheskikh Poroshkov [The Technology of Metallic Powder Production]: Patent 1639892 SU. MKI, B22 F9/02, 9/14 (Otkrytiya i Izobreteniya, 34, No. 13: 11) (1991) (in Russian).
  13. Yu.M. Koval’ and V.V. Nemoshkalenko, O Prirode Martensitnykh Prevrashcheniy [On the Nature of Martensitic Transformations] (Kyiv: 1998) (Prepr./N.A.S. of Ukraine. Inst. for Metal Physics. No. 1, 1998) (in Russian).
  14. Увага: якщо авторів двоє, то між ними пишеться “and” без коми після першого автора (див. приклад 2 вище); якщо авторів більше двох, то окрім коми після кожного автора перед останнім пишеться ще й “and” (див. приклади 1, 3 і 4 вище). Між ініціалами авторів пробіл не ставиться. Назва журналу (книги, монографії) зазначається курсивом; а кожне слово (окрім прийменників і сполучників) в англійській назві — з великої літери. Номер тому видання (журналу) — жирним шрифтом. Зазначення назви (без курсиву) цитованої статті, як і її останньої сторінки, є бажаним, але не обов’язковим.
 7. Назви журналів можна скорочувати відповідно до CAS Source Index, WoS Journal Title Abbreviations, American Physical Society List або American Mathematical Society List. Рекомендовані транслітератори: slovnyk.ua, translit.net (система BGN/PCGN).
 8. Коректура прийнятої до друку статті відправляється авторам електронною поштою. На перевірку коректури авторам надається до 3 робочих днів, після чого стаття направляється на остаточне верстання та до друку. Виправлення позначаються в Adobe Reader (за допомогою опції додавання коментарів і позначок у PDF-файлах) або оформлюються як перелік правок (із зазначенням сторінки, рядка, слова, формули тощо) окремим файлом і повертаються до редакції електронною поштою. Звертаємо увагу авторів і читачів, що україномовні тексти (назви статей, анотації, ключові слова) редагуються за чинною (новою) редакцією «Українського правопису» (2019) (див. також https://slovnyk.ua/pravopys.php). Застосовуються також наступні словники: (1) Правописний словник / Григорій Голоскевич (14-е видання). — Львів: Видавництво «Апріорі», 2020. — 648 с. (https://slovnyk.me/dict/holoskevych); (2) Українсько-англійсько-німецько-російський словник фізичної лексики: Біля 30000 лексем / В. Козирський, В. Шендеровський. — Київ: Видавництво «Рада», 1996. — 934 с.; (3) електронні KyivDictionary, СЛОВНИК.UA, Російсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко, Ю. Марченко, О. Телемко та ін. 2007–2022 та Англійсько-українські словники / упор. А. Рисін, В. Старко та ін. 2011–2020.
 9. Плата за публікацію статті не стягується.
 10. Усі матеріали статті, — манускрипт + рисунки + скан підписаної Word logo авторської угоди, яка підписується усіма співавторами (із зазначенням їх електронних адрес та місць роботи) або одним (кореспондуючим) від їх імені, — відправляються електронною поштою, де назва статті зазначається в темі електронного листа та дублюється в тексті листа. За необхідності друкований варіант статті разом з носієм її електронного варіанту відправляють за поштовою адресою. За авторами зберігаються авторські права на публікацію (як власників рукопису) без обмежень.

Опубліковані статті зберігаються у відкритому доступі та ліцензовані на умовах Ліцензії Creative Commons із зазначенням авторства — без похідних 4.0 Міжнародна Creative Commons License.


SCImago Journal & Country Rank