До питання про природу мартенситоутворення у вуглецевих крицях

С. П. Ошкадьоров

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 15.05.2010. Завантажити: PDF

Аналіза характерних ознак мартенситоутворення у вуглецевих сталях дозволяє вважати мартенсит метастабільною складовою, яка виникає в результаті перебігу в аустеніті, переохолодженому нижче точки М$_{н}$, бездифузійної релаксації зсувом термопружніх напружень, яка супроводжується одночасною ґенерацією акустичних хвиль та тепловиділенням. Точка початку мартенситоутворення М$_{н}$ є температурою, при охолодженні до якої термопружні напруження, які зумовлені високим коефіцієнтом термічного розширення аустеніту при гартуванні, сягають такої ж величини, як і пружні властивості аустеніту, охолодженого до тієї ж температури. Мартенситоутворення є фазовим переходом другого роду, що відповідає поглядам С.С. Штейнберґа на його механізм. Можна розділити мартенсити в сталях з вуглецем та мартенсити в стопах з елементами втілення. Подібні за ґенезисом, вони істотно відрізняються за механізмами наближення до рівноважного стану при нагріванні. Зворотність, існування гістерези при прямому та зворотньому переходах, ефект пам’яті форми, надпружність та ін., які завжди реалізуються у стопах заміщення, у вуглецевому мартенситі є принципово неможливими.

Ключові слова: мартенситоутворення, релаксація термопружніх напруг, тверді розчини втілення та заміщення.

PACS: 61.66.Dk, 62.20.fg, 62.80.+f, 64.70.kd, 65.40.De, 81.30.Kf, 83.60.Rs

Citation: S. P. Oshkadyorov, On the Issue of Character of Martensite Formation in Carbon Steels, Usp. Fiz. Met., 12, No. 2: 269—293 (2011) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.12.02.269


Цитована література (29)  
 1. Г. Курдюмов, Г. Закс, Вести металлопромышленности, № 9/10: 165 (1930).
 2. В. Н. Гриднев, Ю. Я. Мешков, С. П. Ошкадеров, В. И. Трефилов, Физические основы электротермического упрочнения стали (Киев: Наукова думка: 1973).
 3. В. Н. Гриднев, Ю. Я. Мешков, С. П. Ошкадеров, Н. Ф. Черненко, Технологические основы электротермической обработки стали (Киев: Наукова думка: 1977).
 4. В. Н. Гриднев, О. М. Ивасишин, С. П. Ошкадеров, Физические основы скоростного термоупрочнения титановых сплавов (Киев: Наукова думка: 1986).
 5. С. П. Ошкадеров, Успехи физики металлов, 9, № 4: 423 (2008). Crossref
 6. В. А. Лободюк, Э. И. Эстрин, Мартенситные превращения (Москва: Физматлит: 2009).
 7. В. Г. Курдюмов, Мартенситные превращения. Проблемы современной физики: Сб. ст. к 100-летию со дня рождения А. Ф. Иоффе (Ленинград: Наука: 1980).
 8. Ю. А. Осипьян, Классик металлофизики. В кн.: Академик Георгий Вячеславович Курдюмов. Страницы жизни. Воспоминания (Москва: Наука: 2004).
 9. Г. В. Курдюмов, Р. И. Энтин, Вестн. АН СССР, № 10: 18 (1964).
 10. А. Л. Ройтбурд, Г. В. Курдюмов и его школа в мартенсите 20-го века. В кн.: Академик Георгий Вячеславович Курдюмов. Страницы жизни. Воспоминания (Москва: Наука: 2004).
 11. Л. И. Лысак, Б. И. Николин, Физические основы термической обработки стали (Киев: Техника: 1975).
 12. В. С. Бойко, Р. И. Гарбер, А. М. Косевич, Обратимая пластичность кристаллов (Москва: Наука. Физматлит: 1991).
 13. В. Е. Данильченко, ФММ, 64, вып.4: 747 (1987).
 14. Г. В. Курдюмов, Н. Я. Селяков, Н. Т. Гудцов, Журн. прикл. физики, 4, вып. 2: 51 (1927).
 15. Ю. Л. Альшевский, Г. В. Курдюмов, ФММ, 25, вып.1: 172 (1968).
 16. Г. В. Курдюмов, Э. З. Каминский, Журн. прикл. физики, 6, вып. 2: 47 (1929).
 17. Г. Курдюмов, А. Ивенсон, ЖФХ, 1, вып. 1: 41 (1930).
 18. Г. В. Курдюмов, Е. Г. Нестеренко, ФММ, 11, вып. 4: 833 (1961).
 19. Г. Курдюмов, П. Некрашевич, В. Нечволодов, Сталь, № 4: 84 (1935).
 20. Г. В. Курдюмов, А. Лопатин, В. Нечволодов, Влияние термической обработки на количество остаточного аустенита. Рентгенография в применении к исследованию материалов (Москва–Ленинград: ОНТИ: 1936).
 21. Г. Курдюмов, Н. Ослон, ЖТФ, 9, вып. 21: 1891 (1939).
 22. Г. В. Курдюмов, К теории мартенситных превращений (переработанная стенограмма доклада на конференции ВНИТОМАШ) (Свердловск: 1950).
 23. Г. В. Курдюмов, ЖТФ, 18, вып. 8: 999 (1948).
 24. Г. В. Курдюмов, Металлофизика, 1, № 1: 81 (1979).
 25. С. С. Штейнберг, ЖТФ, 5, вып. 2: 362 (1935).
 26. С. С. Штейнберг, Металлург, № 9/10: 58 (1937).
 27. Г. В. Курдюмов, Явления закалки и отпуска стали (Москва: Металлургиздат: 1960).
 28. Г. В. Курдюмов, Пробл. металловедения и физики металлов, № 1: 132 (1949).
 29. В. Н. Гриднев, Ю. А. Гарасим, С. П. Ошкадеров и др., Металлофизика, 4, № 4: 84 (1982).
Цитується (1)
 1. S. I. Gubenko, S. I. Zhuravlyov, N. A. Konovalov, D. A. Lobus et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 36, 661 (2016).