Стопи Fe–Ni за високих тисків і температур: статистична термодинаміка та кінетика атомового порядку типу $L1_{2}$ або $D0_{19}$

Т. М. Радченко, В. А. Татаренко

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 04.03.2008. Завантажити: PDF

Оглянуто кристалічні структури стопів Fe–Ni за екстремальних умов (зокрема, типу стану всередині ядра Землі) — високих тиску $p$ і температури $T$. Проаналізовано роль магнетних ефектів у атомовім впорядкуванні, взаємочин атомового й магнетного порядків та вплив тиску на магнетні властивості стопів Fe–Ni: точку Кюрі $T_{C}$, фазовий перехід феромагнетик–антиферомагнетик, інварний ефект. Із застосуванням наближення самоузгодженого поля розглянуто статистично-термодинамічний модель ГЦК-стопів заміщення з обома магнетними компонентами (в рамках якого визначено енергетичні параметри їх обмінних взаємодій та енергії «змішання») і моделі кінетики релаксації близького й далекого порядків пермалою (за нульового $p$). Зовнішній тиск в статистично-термодинамічнім і кінетичнім моделях впорядкування за типом $L1_{2}$ або $D0_{19}$ враховано для двох випадків: коли залежність об’єму стопу $V$ від параметра далекого порядку $\eta$ й складу є слабкою чи то суттєвою, тобто коли нею можна або ж не можна знехтувати відповідно. Якщо $V$ слабко залежить від $\eta$ і складу, то $p$ не впливає на стрибок $\Delta\eta|_{T_{K}}$; тиск лише зсуває точку фазового перетворення лад–безлад $T_{K}$ в бік високих або низьких значень $T$, залежно від знаків параметрів, яких визначено у моделю. Залежності $T_{K}(p)$, $\eta(p)$ можуть бути немонотонними, тобто є можливою поява двох різних точок фазових перетворень лад–безлад. Якщо ж $V$ суттєво залежить від $\eta$ і складу, то $\Delta\eta|_{T_{K}}$ не є сталим: зростає або спадає з підвищенням $p$. Залежність $T_{K}(p)$ є майже лінійною чи то нелінійною за низьких або високих значень $p$ відповідно. Тиск може сприяти атомовому впорядкуванню або ж «пригнічувати» його, змінювати рід фазового перетворення й симетрію кристалічної ґратниці стопу, що пов’язано з перетворенням її з тетрагональної у ромбоедричну структуру. Обговорено дані експериментів щодо характеристик (мікро)неоднорідної будови інвару Fe–Ni та означено можливі теоретичні підходи для пояснення їх суперечности.

Ключові слова: стопи Fe–Ni, фазове перетворення лад–безлад, вплив тиску на впорядкування атомів, кінетика релаксації порядку, магнетна взаємодія атомів заміщення, неоднорідність інвару, структура і властивості ядра Землі.

PACS: 61.50.Ks, 62.50.-p, 64.60.Cn, 75.50.Bb, 81.30.-t, 91.35.-x, 91.67.gb

Citation: T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Fe–Ni Alloys at High Pressures and Temperatures: Statistical Thermodynamics and Kinetics of the $L1_{2}$ or $D0_{19}$ Atomic Order, Usp. Fiz. Met., 9, No. 1: 1–170 (2008) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.09.01.001


Цитована література (373)  
 1. С. В. Старенченко, Э. В. Козлов, В. А. Старенченко, Закономерности термического фазового перехода порядок–беспорядок в сплавах со сверхструктурами L12, L12(M), L12(MM), D1a (Томск: НТЛ: 2007).
 2. A. A. Смирнов, Упорядочение сплавов при высоких давлениях, Металлы, электроны, решётка (Киев: Наукова думка: 1975), сс. 28–47.
 3. Ф. Ч. Никс, В. Шокли, Превращения в сплавах, УФН, 20, № 3: 344–409 (1938).
 4. Ф. Ч. Никс, В. Шокли, Превращения в сплавах, УФН, 20, № 4: 536–586 (1938). Crossref
 5. М. А. Кривоглаз, А. А. Смирнов, Теория упорядочивающихся сплавов (Москва: Физматгиз: 1958).
 6. Т. Муто, Ю. Такаги, Теория явлений упорядочения в сплавах (Москва: Иностр. лит.: 1959).
 7. A. A. Смирнов, Молекулярно-кинетическая теория металлов (Москва: Наука: 1966).
 8. A. A. Смирнов, Обобщенная теория упорядочения сплавов (Киев: Наукова думка: 1986).
 9. A. A. Смирнов, Теория вакансий в металлах и сплавах и ее применение к сплавам вычитания (Киев: Наукова думка: 1993).
 10. А. Гинье, Неоднородные металлические твердые растворы (Москва: ИЛ: 1962).
 11. В. Кестер, Ближнее упорядочение и ближнее расслоение в твердых растворах, Тонкая структура твердых растворов (Москва: Металлургия: 1968), сс. 196–220.
 12. В. И. Иверонова, А. А. Кацнельсон, Ближний порядок в твердых растворах (Москва: Наука: 1977).
 13. А. Г. Хачатурян, Теория фазовых превращений и структура твердых растворов (Москва: Наука: 1974).
 14. A. G. Khachaturyan, Theory of Structural Transformations in Solids (New York: John Wiley & Sons Inc.: 1983).
 15. Ю. А. Скаков, А. М. Глезер, Упорядочение и внутрифазовые превращения, Итоги науки и техники. Металловедение и термическая обработка (Москва: ВИНИТИ: 1975), сс. 5–72.
 16. Н. М. Матвеева, Э. В. Козлов, Упорядоченные фазы в металлических системах (Москва: Наука: 1989).
 17. Э. В. Козлов, В. М. Дементьев, Н. М. Кормин, Д. М. Штерн, Структуры и стабильность упорядоченных фаз (Томск: Изд-во Томского университета: 1994).
 18. F. Reynaud, Order–Disorder Transition in Substitutional Solid Solution, Phys. Stat. Sol. A, 72: 11–60 (1982). Crossref
 19. L. E. Tanner and H. J. Leamy, The Microstructure of Order–Disorder Transitions, Order–Disorder Transformation in Alloys (Ed. H. Warlimont) (Berlin: 1974), pp. 180–239.
 20. А. И. Гусев, А. А. Ремпель, Термодинамика структурных вакансий в нестехиометрических фазах внедрения (Свердловск: УНЦ АН СССР: 1987).
 21. А. И. Гусев, А. А. Ремпель, Структурные фазовые переходы в нестехиометрических соединениях (Москва: Наука: 1988).
 22. А. И. Потекаев, И. И. Наумов, В. В. Кулагина В. Н. Удодов, О.И. Великохатный, С. В. Еремеев, Естественные длиннопериодические наноструктуры (Томск: НТЛ: 2002).
 23. А. А. Бондар, В. М. Великанова, В. М. Даниленко и др., Стабильность фаз и фазовые равновесия в сплавах переходных металлов (Киев: Наукова думка: 1991).
 24. В. Н. Бугаев, В. А. Татаренко, Взаимодействие и распределение атомов в сплавах внедрения на основе плотноупакованных металлов (Киев: Наукова думка: 1989).
 25. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Прямі й непрямі методи аналізу міжатомної взаємодії та кінетики релаксації близького порядку в щільно впакованих твердих розчинах заміщення (втілення), Успехи физики металлов, 3, № 2: 111–236 (2002).
 26. V. G. Vaks, Kinetics of Phase Separation and Ordering in Alloys, Physics Reports, 391, Nos. 3–6: 157–242 (2004). Crossref
 27. L. Guttman, Order–Disorder Phenomenon in Metals, Solid State Physics (Eds. F. Seitz and D. Turnbull) (New York: Academic Press Inc.: 1956), p. 145.
 28. S. Ogawa, M. Hirabayashi, D. Watanabe, and H. Iwasaki, Long-Period Ordered Alloys (Tokyo: Agne Gijutsu Center Inc.: 1997).
 29. O. L. Anderson, The Earth’s Core and the Phase Diagram of Iron, Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A, 306: 21–35 (1982). Crossref
 30. L. Vočadlo and D. Dobson, The Earth’s Deep Interior: Advances in Theory and Experiment, Phil. Trans. Roy. Soc. Lond. A, 357: 3335–3357 (1999). Crossref
 31. From Crust to Core. Geomaterials Research at Bayerisches Geoinstitut (Ed. F. Seifert) (Bayreuth: Druckerei Heinz Neubert Gmbh: 2004).
 32. W. F. McDonough, Compositional Model for the Earth’s Core, The Mantle and Core (Ed. R. Carlson) (Oxford: Elsevier/Pergamon: 2003), pp. 547–568.
 33. В. Ф. Анисичкин, Ударно-волновые данные как доказательство присутствия углерода в ядре и нижней мантии Земли, ФГВ, 36, № 4: 108–114 (2000).
 34. С. М. Караханов, С. А. Бордзиловский, А. И. Туркин, В. Ф. Анисичкин, Измерение скорости звука в смесях железа с алмазом, Труды международной конференции ‘Shock Waves in Condensed Matter’ (Санкт-Петербург: 2002), cc. 127–129.
 35. Information at http://www.sbras.ru/win/sbras/rep/rep2002/t1-2/50/50.htm.
 36. А. К. Борисова, С. С. Грацианова, С. И. Олевский и др., Прецизионные сплавы с особыми свойствами теплового расширения и упругости (Москва: Изд-во Стандартов: 1972).
 37. Б. Г. Лифшиц, В. С. Крапоткин, Я. Л. Линецкий, Физические свойства металлов и сплавов (Металлургия: Москва: 1980).
 38. Прецизионные сплавы (Ред. Б. В. Молотилов) (Наука: Москва: 1983).
 39. А. И. Захаров, Физика прецизионных сплавов с особыми тепловыми свойствами (Металлургия: Москва: 1986).
 40. Б. В. Молотилов, В. И. Маторин, Принципы конструирования новых функциональных материалов, Сталь, № 8: 92–94 (2004).
 41. L. Stixrude and J. M. Brown, The Earth’s Core, Mineralogy. Mineralogical Society of America (Washington, DC: 1998), pp. 261–282.
 42. R. J. Hemley and H. K. Mao, In-Situ Studies of Iron under Pressure: New Windows on the Earth’s Core, Inter. Geol. Rev., 43: 1–30 (2001).
 43. G. Shen, H. K. Mao, R. J. Hemley, T. S. Duffy, and M. L. Rivers, Melting and Crystal Structure of Iron at High Pressures and Temperatures, Geophys. Res. Lett., 25: 373–376 (1998). Crossref
 44. T. Takahashi and W. A. Bassett, A High Pressure Polymorph of Iron, Science, 145: 483–486 (1964). Crossref
 45. Y. Ma, M. Somayazulu, G. Shen, H. Mao, J. Shu, and R. J. Hemley, In-Situ X-Ray Diffraction Studies of Iron to Earth-Core Conditions, Phys. Earth Planet Int., 143–144: 455–467 (2004). Crossref
 46. D. Andrault, G. Fiquet, M. Kunz, F. Visocekas, and D. Häusermann, The Orthorhombic Structure of Iron: An In Situ Study at High Temperature and High Pressure, Science, 278: 831–834 (1997). Crossref
 47. R. Boehler, Temperature in the Earth’s Core From the Melting Point Measurements of Iron at High Static Pressures, Nature, 363: 534–536 (1993). Crossref
 48. S. K. Saxena, L. S. Dubrovinsky, and P. Häggkvist, X-Ray Evidence for the New Phase of β-Iron at High Temperature and High Pressure, Geophys. Res. Lett., 23: 2441–2444 (1996). Crossref
 49. O. L. Anderson and A. Duba, Experimental Melting Curve of Iron Revisited. J. Geophys. Res., 102: 22659–22669 (1997). Crossref
 50. W. A. Bassett and M. S. Weathers, Stability of the Body-Centred Cubic Phase of Iron—a Thermodynamic Analysis, J. Geophys. Res., 95: 21709–21711 (1990). Crossref
 51. M. Matsui, Molecular Dynamics Study of Iron at Earth’s Inner Core Conditions, AIP Conf. Proc. (American Institute of Physics: 1993), pp. 887–891.
 52. L. Vočadlo, G. de Wijs, G. Kresse, M. J. Gillan, and G. D. Price, First Principles Calculations on Crystalline and Liquid Iron at Earth’s Core Conditions: in Solid-State Chemistry—New Opportunities from Computer Simulations, Faraday Discussions, No. 106: 205–217 (1997).
 53. J. H. Nguyen and N. C. Holmes, Iron Sound Velocities in Shock Wave Experiments up to 400 GPa, AGU Abstracts 79: T21D-06 (1998).
 54. G. Steinle-Neumann, L. Stixrude, and R. E. Cohen, Physical Properties of Iron in the Inner Core, AGU Geodynamics Series Book on ‘Core Structure, Dynamics, and Rotation’ (Eds. V. Dehant et al.); http://arxiv.org/abs/physics/0204055v1
 55. C. M. S. Gannarelli, D. Alfè and M. J. Gillan, The Axial Ratio of HCP Iron at the Conditions of the Earth’s Inner Core, Phys. Earth Planet Int., 152: 67–77 (2005). Crossref
 56. H. K. Mao, Y. Wu, L. C. Chen, J. F. Shu, and A. P. Jephcoat, Static Compression of Iron to 300 GPa and Fe0.8Ni0.2 Alloy to 260 GPa: Implications for Composition of the Core, J. Geophys. Res., 95: 21737–21742 (1990). Crossref
 57. E. Huang, W. A. Basset, and M. S. Weathers, Phase Relationships of Fe–Ni Alloys at High Pressures and Temperatures, J. Geophys. Res., 93: 7741–7746 (1988). Crossref
 58. J. F. Lin, D. L. Heinz, A. J. Campbell, J. M. Devine, W. L. Mao, and G. Shen, Iron–Nickel Alloy in Earth’s Core, Geophys. Res. Lett., 29, No. 10: 109-1–3 (2002).
 59. E. Huang, W. A. Basset, and M. S. Weathers, Phase Diagram and Elastic Properties of Fe–30%Ni Alloy by Synchrotron, J. Geophys. Res., 97: 4497–4502 (1992). Crossref
 60. W. L. Mao, A. J. Campbell, D. L. Heinz, and G. Shen, Phase Relations of Fe–Ni Alloys at High Pressure and Temperature, Phys. Earth Planet Int., 155: 146–151 (2006). Crossref
 61. A. B. Belonoshko, R. Ahuja, and B. Johansson, Stability of the Body-Centered-Cubic Phase of Iron in the Earth’s Inner Core, Nature, 424: 1032–1034 (2003). Crossref
 62. L. Vočadlo, D. Alfe, M. J. Gillan, I. G. Wood, J. P. Brodholt, and G. D. Price, Possible Thermal and Chemical Stabilization of Body-Centred-Cubic Iron in the Earth’s Core, Nature, 424: 536–526 (2003). Crossref
 63. L. Vočadlo, D. Dobson, and I. G. Wood, An Ab Initio Study of Nickel Substitution into Iron, Earth Planet. Sci. Lett, 248: 147–152 (2006). Crossref
 64. L. Dubrovinsky, N. Dubrovinskaia, O. Narygina, I. Kantor, A. Kuznetsov, V. B. Prakapenka, L. Vitos, B. Johansson, A. S. Mikhaylushkin, S. I. Simak, and I. A. Abrikosov, Body-Centered Cubic Iron–Nickel Alloy in Earth’s Core, Science, 316: 1880–1883 (2007). Crossref
 65. G. Shen, V. B. Prakapenka, M. L. Rivers, and S. R. Sutton, Structure of Liquid Iron at Pressures up to 58 GPa, Phys. Rev. Lett., 92, No. 18: 185701-1–4 (2004). Crossref
 66. G. Steinle-Neumann, L. Stixrude, and R. E. Cohen, First Principles Elastic Constants for H.C.P. Transition Metals Fe, Co and Re at High Pressure, Phys. Rev. B, 60: 791–799 (1999). Crossref
 67. R. E. Cohen and S. Mukherjee, Non-Collinear Magnetism in Iron at High Pressures, Phys. Earth Planet Int., 143–144: 445–453 (2004). Crossref
 68. G. Steinle-Neumann, R. E. Cohen, and L. Stixrude, Magnetism in Iron as a Function of Pressure, J. Phys.: Condens. Matter, 16: S1109–S1119 (2004). Crossref
 69. G. Steinle-Neumann, L. Stixrude, and R. E. Cohen, Magnetism in Dense Hexagonal Iron, Proc. Natl. Acad. Sci., 101: 33–36 (2004). Crossref
 70. А. Я. Шиняев, Фазовые превращения и свойства сплавов при высоком давлении (Москва: Наука: 1973).
 71. L. S. Dubrovinsky, S. K. Saxena, F. Tutti, S. Rekhi, and T. LeBehan, In Situ X-Ray Study of Thermal Expansion and Phase Transition of Iron at Multimegabar Pressure, Phys. Rev. Lett., 84, No. 8: 1720–1723 (2000). Crossref
 72. L. Dubrovinsky and N. Dubrovinskaia, High-Pressure Crystallography at Elevated Temperatures: Experimental Approach, High Pressure Crystallography. NATO Series II. Mathematics, Physics and Chemistry (Eds. A. Katrusiak and P. McMillan) (Dordrecht: Kluwer Academic: 2004), pp. 393–410. Crossref
 73. Supporting Online Material on Science online: http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/316/5833/1880/DC1
 74. J. M. Brown and R. G. McQueen, Phase Transitions, Grüneisen Parameter, and Elasticity for Shocked Iron Between 77 GPa and 400 GPa, J. Geophys. Res., 91, No. B7: 7485–7494 (1986). Crossref
 75. J. M. Brown, The Equation of State for Iron to 450 GPa: Another High Pressure Phase? Geophys. Res. Lett., 28, No. 22: 4339–4342 (2001). Crossref
 76. A. B. Belonoshko, R. Ahuja, and B. Johansson, Stability of the Body-Centred-Cubic Phase of Iron in the Earth’s Inner Core, Nature, 424: 1032–1034 (2003). Crossref
 77. J. F. Lin, D. L. Heinz, A. J. Campbell, J. M. Devine, and G. Shen, Iron–Silicon Alloy in the Earth’s Core, Science, 295: 313–315 (2002). Crossref
 78. G. Steinle-Neumann, L. Stixrude, R. E. Cohen, and O. Gulseren, Elasticity of Iron at the Temperature of the Earth’s Inner Core, Nature, 413: 57–60 (2001). Crossref
 79. A. E. Krasovskii, Elastic and Thermal Properties of FeNi3 Alloy under Earth’s Inner Core Conditions, Ukr. J. Phys., 50, No. 8: 836-842 (2005).
 80. C. Asker, L. Vitos, and I. A. Abrikosov, Elastic Constants and Anisotropy in FeNi Alloys at High Pressures from First-Principles Calculations, Phys. Rev. B (2009) (у друку). Crossref
 81. В. Л. Седов, Антиферромагнетизм гамма-железа. Проблема инвара (Москва: Наука: 1987).
 82. V. L. Sedov and O. A. Tsigel’nik, Magnetic Moments of Iron Atoms in Invar Fe–Ni Alloys, J. Magn. Magn. Mater., 183, Nos. 1–2: 117–126 (1998). Crossref
 83. В. М. Даниленко, Д. Р. Риздвянецкий, А. А. Смирнов, Упорядочение ферромагнитных сплавов с гранецентрированной кубической решеткой, Физ. мет. металловед., 15, № 2: 194–202 (1963).
 84. J. L. Moran-Lopez and L. M. Falicov, Ferromagnetism and Spatial Long-Range Order in Binary Alloys, J. Phys. C: Solid State Phys., 13, No. 9: 1715–1723 (1980). Crossref
 85. F. Mejía-Lira, J. Urías, and J. L. Morán-López, Order–Disorder Transformation in Ferromagnetic Binary Alloys, Phys. Rev. B, 24, No. 9: 5270–5276 (1981). Crossref
 86. S. F. Dubinin, S. K. Sidorov, and E. Z. Valiev, Magnetic Properties and the Invar Effect of Iron-Nickel Alloys, Phys. Stat. Sol. (b), 46, No. 1: 337–344 (1971). Crossref
 87. S. K. Sidorov and A. V. Doroshenko, On the Magnetic Structure of Some Alloys of Transition Metals, Phys. Stat. Sol., 16, No. 2: 737–744 (1966). Crossref
 88. G. Inden, The Role of Magnetism in the Calculation of Phase Diagrams, Physica B, 103, No. 1: 82–100 (1981). Crossref
 89. G. Inden, Alloy Phase Diagrams (Eds. L. H. Bennett, T. B. Massalski, and B. C. Giessen) (New York: North-Holland: 1983), p. 175.
 90. Г. Инден, Диаграммы фаз в сплавах (Ред. Л. Беннет, Т. Массалски, Б. Гиссен) (Москва: Мир: 1986), сс. 114–127, 260 (пер. с англ.).
 91. J. Crangle and G. C. Hallam, Proc. Roy. Soc. A, The Magnetization of Face-Centred Cubic and Body-Centred Cubic Iron–Nickel Alloys, 272: 119–132 (1963).
 92. J. Ray and G. Chandra, Concentration Dependence of Curie Points of Some Magnetic Binary Alloys, Phys. Stat. Sol. (a), 34: K169–K172 (1976). Crossref
 93. T. Odagaki and T. Yamamoto, Magnetic Moment of Binary gamma-Alloys at 0 K, J. Phys. Soc. Japan, 32, No. 1: 104–109 (1972). Crossref
 94. В. М. Калинин, В. А. Корняков, О. А. Хоменко, Ф. Н. Дунаев, Е. Е. Юрчиков, О магнитных свойствах легированных Fe–Ni-сплавов, имеющих гранецентрированную кубическую решётку, Изв. АН СССР. Сер. физ., 36, № 7: 1602–1605 (1972).
 95. M. F. Collins, R. V. Jones, and R. D. Lowde, J. Phys. Soc. Japan, 17, Suppl. B-III: 19 (1962).
 96. Е. И. Кондорский, Л. Н. Федотов, Зависимость магнитного насыщения от температуры для бинарных железо-никелевых сплавов в области низких температур, Изв. АН СССР. Сер. физ., 16, № 4: 432–448 (1952).
 97. G. K. Shull and M. K. Wilkinson, Neutron Diffraction Studies of the Magnetic Structure of Alloys of Transition Elements, Phys. Rev., 97, No. 2: 304–310 (1955). Crossref
 98. Y. Bando, The Magnetization of Face Centered Cubic Iron–Nickel Alloys in the Vicinity of Invar Region (Short Notes), J. Phys. Soc. Japan, 19: 237–237 (1964). Crossref
 99. H. R. Child and J. W. Cable, Temperature Dependence of the Magnetic-Moment Distribution Around Impurities in Iron, Phys. Rev. B, 13, No. 1: 227–235 (1976). Crossref
 100. M. F. Collins and J. B. Forsyth, The Magnetic mMoment Distribution in Some Transition Metal Alloys, Phil. Mag., 8, No. 87: 401–410 (1963). Crossref
 101. M. Nishi, Y. Nakai, and N. Kunitomi, Magnetic Moments in Fe–Ni Alloys (Short Notes), J. Phys. Soc. Japan, 37: 570–570 (1974). Crossref
 102. J. W. Cable and E. O. Wollan, Magnetic-Moment Distribution in Ni–Fe and Au–Fe Alloys, Phys. Rev. B, 7, No. 5: 2005–2016 (1973). Crossref
 103. G. G. Low and M. F. Collins, Magnetic Moment Distributions in Dilute Nickel Alloys, J. Appl. Phys., 34, No. 4: 1195–1199 (1963). Crossref
 104. Y. Ito, J. Akimitsu, M. Matsui, and S. Chikazumi, Magnetic Form Factor of Fe0.66Ni0.34 Invar Alloy, J. Magn. Magn. Mater., 10, Nos. 2–3: 194–196 (1979). Crossref
 105. R. A. Reck, Local Magnetic Moments and g in Fe–Ni Alloys, Phys. Rev. B, 9, No. 5: 2381–2385 (1974). Crossref
 106. Physics and Applications of Invar Alloys. Honda Memorial Series on Materials Science. No. 3 (Tokyo: Maruzen Company: 1978).
 107. J. W. Cable and W. E. Brundage, Magnetic Moment Distribution in Fe0.6860Ni0.32, J. Appl. Phys., 53, No. 11: 8085–8087 (1982). Crossref
 108. P. J. Lawrence and P. L. Rossiter, Chemical and Magnetic Interactions in FCC Fe–Ni Alloys Using the Cluster Variation Method, J. Phys. F: Metal Phys., 16, No. 5: 543–556 (1986). Crossref
 109. J. L. Robertson, G. E. Ice, C. J. Sparks, X. Jiang, P. Zschack, F. Bley, S. Lefebvre, and M. Bessiere, Local Atomic Arrangements in Fe63.2Ni36.8 Invar from Diffuse X-Ray Scattering Measurements, Phys. Rev. Lett., 82, No. 14: 2911–2914 (1999). Crossref
 110. X. Jiang, G. E. Ice, C. J. Sparks, L. Robertson, and P. Zschack, Local Atomic Order and Individual Pair Displacements of Fe46.5Ni53.5 and Fe22.5Ni77.5 from Diffuse X-Ray Scattering Studies, Phys. Rev. B, 54, No. 5: 3211–3226 (1996). Crossref
 111. C. Heck, Magnetic Materials and Their Applications (London: Butterworths: 1974), p. 201.
 112. Л. Н. Лариков, Ю. В. Усов, Термодинамические свойства железоникелевых сплавов (Препринт ИМФ 78.5) (Киев: ИМФ АН УССР: 1978).
 113. M. Matsushita, S. Endo, K. Miura, and F. Ono, Pressure Induced Magnetic Phase Transition in Fe–Ni Invar Alloy, J. Magn. Magn. Mater., 265, No. 3: 352–356 (2003). Crossref
 114. И. И. Якимов, Г. Ф. Торба, В. В. Литвинцев, Зависимость обменного взаимодействия от межатомного расстояния в железо-никелевых сплавах, Физ. мет. металловед., 47, № 1: 67–71 (1979).
 115. А. З. Меньшиков, Е. Е. Юрчиков, Изв. АН СССР. Сер. физ., 36, № 7: 1463–1467 (1972).
 116. I. F. Bolling, A. Arrott, and R. H. Richman, Curie Temperatures and the Effect of Carbon in Face-Centered Cubic Iron–Nickel Alloys, Phys. Stat. Sol., 26, No. 2: 743–750 (1968). Crossref
 117. J. Ray and G. Chandra, Concentration Dependence of Curie Points of Some Magnetic Binary Alloys, Phys. Stat. Sol. (a), 34, No. 2: K169–K172 (1976). Crossref
 118. Белов К. П. Магнитные превращения (Москва: Физматгиз: 1959).
 119. A. Ferro-Milone, I. Ortalli, and G. P. Soardo, Curie Temperature of Ni–Fe Alloys in the Region 24–35% Ni from Mössbauer Experiments, Nuovo Cimento D, 1: 18–20 (1982). Crossref
 120. H. Asano, Magnetism of γ Fe–Ni Invar Alloys with Low Nickel Concentration, J. Phys. Soc. Japan, 27, No. 3: 542 (1969). Crossref
 121. J. G. Dash, B. D. Dunlap, and D. G. Howard, Internal Field of Fe57 in Nickel from 77 K to the Curie Point, Phys. Rev., 141, No. 1: 376–378 (1966). Crossref
 122. Физика твердого тела: Энциклопедический словарь. В 2-х т. (Ред. В. Г. Барьяхтар, В. Л. Винецкий и др.), т. 1, с. 296.
 123. D. L. Williamson, W. Keune, and U. Gonzer, Труды Международной конференции по магнетизму МКМ-73 (Москва: Наука: 1974), т. 1 (2), с. 246.
 124. M. Schröter, H. Ebert, H. Akai, P. Entel, E. Hoffmann, and G. G. Reddy, First Principles Investigations of Atomic Disorder Effects on Magnetic and Structural Instabilities in Transition-Metal Alloys, Phys. Rev. B, 52, No. 1: 188–209 (1995). Crossref
 125. M. Hansen, Constitution of Binary Alloys (2nd ed.) (New York: McGraw-Hill: 1958).
 126. S. Chikazumi, T. Mizoguchi, N. Yamaguchi, and P. Beckwith, The Invar Problem, J. Appl. Phys., 39, No. 2: 939–944 (1968). Crossref
 127. M. Acet, T. Schneider, and E. F. Wassermann, Magnetic Aspects of Martensitic Transformations in Fe–Ni Alloys, J. Phys. (France) IV, 5, No. C2: C2-105–109 (1995).
 128. T. Miyazaki, Y. Ando, and M. Takahashi, Spin Glass in Fe–Ni Invar Alloys, J. Appl. Phys., 57, No. 8: 3456–3460 (1985). Crossref
 129. W. A. A. Macedo and W. Keune, Magnetism of FCC-Fe(100) Films on Cu(100) Investigated In Situ by Conversion-Electron Mössbauer Spectroscopy in Ultrahigh Vacuum, Phys. Rev. Lett., 61, No. 4: 475–468 (1988). Crossref
 130. A. Onodera, Y. Tsunoda, N. Kunitomi, O. A. Pringle, R. M. Nicklow, and R. Moon, Neutron-Diffraction Study of gamma-Fe at High Pressure, Phys. Rev. B, 50, No. 6: 3532–3535 (1994). Crossref
 131. В. И. Чечерников, Об антиферромагнетизме железо-никелевых сплавов, ЖЭТФ, 42, № 4: 956–958 (1962).
 132. P. Weiss and G. Foex, J. de Physique, 1: 805–814 (1911).
 133. С. В. Вонсовский, Магнетизм (Москва: Наука: 1971).
 134. Дж. Смарт, Эффективное поле в теории магнетизма (Москва: Мир: 1968) (пер. с англ.)
 135. W. F. Schlosser, The Temperature Dependence of the Magnetic Moment of Iron, Nickel and Invar for T/TC < 0.5, Phys. Lett. A, 40, No. 3: 195–196 (1972). Crossref
 136. Y. Nakamura, K. Sumiyama, and M. Shiga, Fe–Pt Invar Alloys—Homogeneous Strong Ferromagnets, J. Magn. Magn. Mater., 12, No. 2: 127–134 (1979). Crossref
 137. K. Sumiyama, M. Shiga, and Y. Nakamura, Magnetovolume Effects in Fe–Pt Invar Alloys, J. Magn. Magn. Mater., 12, No. 1: 1–3 (1979). Crossref
 138. M. R. Gallas and J. A. H. da Jornada, Effect of Annealing Processes on the Curie Temperature of Fe–Ni Invar Alloys, J. Phys.: Condens. Matter, 3: 155–162 (1991). Crossref
 139. A. Chamberod, J. Langier, and J. M. Penisson, Electron Irradiation Effects on Iron–Nickel Invar Alloys, J. Mag. Magn. Mater., 10, Nos. 2–3: 139–144 (1979). Crossref
 140. Yu. V. Baldokhin, V. V. Tcherdyntsev, S. D. Kaloshkin, G. A. Kochetov, and Yu. A. Pustov, Transformations and Fine Magnetic Structure of Mechanically Alloyed Fe–Ni Alloys, J. Magn. Magn. Mater., 203, Nos. 1–3: 313–315 (1999). Crossref
 141. S. D. Kaloshkin, V. V. Tcherdyntsev, Yu. V. Baldokhin, I. A. Tomilin, and E. V. Shelekhov, Mechanically Alloyed Low-Nickel Austenite Fe–Ni Phase: Evidence of Single-Phase Paramagnetic State, J. Non-Cryst. Solids, 287: 329–333 (2001). Crossref
 142. Y. A. Abdu, T. Ericsson, and H. Annersten, Coexisting Antiferromagnetism and Ferromagnetism in Mechanically Alloyed Fe-Rich Fe–Ni Alloys: Implications Regarding the Fe–Ni Phase Diagram Below 400°C, J. Magn. Magn. Mater., 280, Nos. 2–3: 395–403 (2004). Crossref
 143. W. F. Schlosser, A Model for the Invar Alloys and the Fe–Ni System, J. Phys. Chem. Solids, 32, No. 5: 939–949 (1971). Crossref
 144. W. F. Schlosser, Occurrence of Invar Anomalies in Binary Alloys of Fe with Ni, Pd, Pt, and Mn, J. Appl. Phys., 42, No. 4: 1700–1701 (1971). Crossref
 145. H. Morita, Y. Tanji, H. Hiroyoshi, and Y. Nakagawa, Neutron Irradiation Effects on Magnetic Properties of Iron–Nickel Invar Alloys, J. Magn. Magn. Mater., 31–34, Part 1: 107–108 (1983). Crossref
 146. M. Roth, A. Chamberod, and L. Billard, Short Range Order in a 70–30 FeNi Alloy, J. Magn. Magn. Mater., 7, Nos. 1–4: 104–106 (1978). Crossref
 147. H. Franco and H. R. Rechenberg, A Mössbauer Study of the Miscibility Gap in Iron–Nickel Invar Alloys, J. Phys. F: Metal Phys., 15, No. 3: 719–725 (1985). Crossref
 148. В. И. Гоманьков, Тонкая кристаллическая и атомная магнитная структура сплавов на основе системы железо–никель (Автореф. диссертации на соискание уч. степ. д-ра физ.-мат. наук) (Москва: ЦНИИЧерМет: 1980).
 149. А. В. Колубаев, Атомное и магнитное упорядочение в сплавах с гранецентрированной кубической решёткой (Автореф. диссертации на соискание уч. степ. канд. физ.-мат. наук) (Томск: ТГУ: 1978).
 150. В. И. Гоманьков, Е. В. Козис, И. М. Пузей, Е. И. Мальцев, Нейтронографическое исследование ближнего атомного порядка в системе никель–железо, Докл. IV Всесоюз. совещ. по упорядочению атомов и его влиянию на свойства сплавов (Томск: ТГУ: 1974), ч. I, с. 164–168.
 151. В. И. Гоманьков, И. М. Пузей, А. А. Лошманов, Е. И. Мальцев, Дальний порядок в сплавах системы Ni–Fe, Изв. АН СССР. Металлы, № 1: 160–163 (1971).
 152. В. Г. Гаврилюк, В. М. Надутов, Влияние распределения атомов углерода на квадрупольное взаимодействие в Fe–Ni–C аустените, Физ. мет. металловед., 55, № 3: 520–527 (1983).
 153. A. V. Ruban, S. Khmelevskyi, P. Mohn, and B. Johansson, Magnetic State, Magnetovolume Effects, and Atomic Order in Fe65Ni35 Invar Alloy: a First Principles Study, Phys. Rev. B, 76, No. 1: 014420-1–014420-9 (2007). Crossref
 154. S. Lefebvre, F. Bley, M. Bessiere, and M. Fayard, Short-Range Order in Ni3Fe, Acta Cryst., A36: 1–7 (1980). Crossref
 155. А. З. Меньшиков, В. Е. Архипов, А. И. Захаров, С. К. Сидоров, Атомная корреляция в инварных железоникелевых сплавах, Физ. мет. металловед., 34, № 2: 309–315 (1972).
 156. В. В. Садчиков, И. М. Пузей, Об образовании сверхструктуры типа L10 в системе Fe–Ni, Физ. мет. металловед., 56, № 4: 829–831 (1983).
 157. G. Hausch and H. Warlimont, Structural Inhomogeneity in Fe–Ni Invar Alloys Studied by Electron Diffraction, Phys. Lett. A, 36, No. 5: 415–416 (1971). Crossref
 158. G. Hausch and H. Warlimont, Single Crystalline Elastic Constants of Ferromagnetic Face Centered Cubic Fe–Ni Invar Alloys, Acta Metall., 21, No. 4: 401–414 (1973). Crossref
 159. A. P. Miodownik, The Invar Behaviour of Iron–Nickel–Platinum Alloys, J. Magn. Magn. Mater., 10, Nos. 2–3: 126–135 (1979). Crossref
 160. Л. И. Лысак, С. А. Артемюк, Ю. М. Полищук, Влияние атомного упорядочения на структуру вторичного мартенсита, Физ. мет. металловед., 35, № 5: 1098–1101 (1973).
 161. П. Л. Грузин, Ю. Л. Родионов, Е. С. Мачурин, О. С. Сарсенбин, Влияние облучения электронами и деформации на мартенситное превращение в сплавах железо–никель, Докл. АН СССР, 228, № 3: 590–592 (1976).
 162. R. A. Jago and P. L. Rossiter, A Re-Examination of Long-Range Ordering at Fe–25 at.% Ni, Phys. Stat. Sol. (a), 73, No. 2: 497–502 (1982). Crossref
 163. J. A. Tsoukalas, On the Atomic Ordering of Fe-Rich, Fe(1–x)Ni(x) Binary Alloys, Phys. Stat. Sol. (a), 68: K67–K70 (1981). Crossref
 164. J. A. Tsoukalas, K. Eftimiades, Th. Karakostas, and J. G. Antonopoulos, On the Structural and Transport Properties of the Ni–Fe Invar Alloy System, Mater. Res. Bull., 19, No. 11: 1463–1469 (1984). Crossref
 165. K. B. Reuter, D. B. Williams, and J. I. Goldstein, Determination of the Fe–Ni Phase Diagram Below 400°C, Metall. Trans. A, 20, No. 4: 719–725 (1989). Crossref
 166. R. B. Scorzelli, Meteorites: Messengers from the Outer Space, J. Braz. Chem. Soc., 19, No. 2: 226–231 (2008). Crossref
 167. Э. В. Козлов, А. С. Тайлашев, Д. М. Штерн, А. А. Клопотов, Превращение порядок–беспорядок в сплаве Ni3Fe, Изв. вузов СССР. Физика, № 5: 32–39 (1977).
 168. M. Hatherly, K. Hirukawa, R. D. Lowde, J. F. Mallett, M. W. Stringfellow, B. H. Torrie, Spin Wave Energies and Exchange Parameters in Iron–Nickel Alloys, Proc. Phys. Soc., 84, No. 1: 55–62 (1964). Crossref
 169. С. К. Сидоров, А. В. Дорошенко, О магнитной структуре сплавов Ni–Fe, имеющих гранецентрированную кубическую решетку, Физ. мет. металловед., 19, № 5: 786–788 (1965).
 170. Э. З. Валиев, А. В. Дорошенко, С. К. Сидоров, Ю. М. Никулин, С. Г. Теплоухов, Магнитная структура неупорядоченных сплавов систем никель–марганец и железо–никель–марганец в окрестности концентрации c0(0°К), Физ. мет. металловед., 38, № 5: 993–1000 (1974).
 171. С. К. Сидоров, А. З. Меньшиков, В. А. Казанцев, Средний магнитный момент атомов в сплавах железо–палладий с ГЦК решеткой, Физ. мет. металловед., 34, № 4: 749–752 (1972).
 172. А. З. Меньшиков, Ю. А. Дорофеев, В. А. Казанцев, С. К. Сидоров, Магнитная структура упорядоченных железоплатиновых сплавов, Физ. мет. металловед., 38, № 3: 505–518 (1974).
 173. A. Z. Menshikov, Invar Effect by Local Moment Model, J. Magn. Magn. Mater., 5, No. 3: 188–195 (1977). Crossref
 174. A. Z. Menshikov, Local Moment Model for the Invar Effect, J. Magn. Magn. Mater., 10, Nos. 2–3: 205–213 (1979). Crossref
 175. С. К. Сидоров, Феноменологическая теория намагниченности сплавов со смешанным обменным взаимодействием, Физ. мет. металловед., 45, № 3: 532–546 (1978).
 176. J. B. Müller and J. Hesse, A Model for Magnetic Abnormalies of Fe–Ni Invar Alloys. I. Macroscopic Magnetic Properties, Z. Phys. B, 54, No. 1: 35–42 (1983). Crossref
 177. J. B. Müller and J. Hesse, A Model for Magnetic Abnormalies of Fe–Ni Invar Alloys. II. Microscopic Properties, Z. Phys. B, 54, No. 1: 43–48 (1983). Crossref
 178. В. Е. Архипов, А. З. Меньшиков, С. К. Сидоров, Эффект малоуглового рассеяния нейтронов в железо-никелевых сплавах, Письма в ЖЭТФ, 12, № 7: 356–359 (1970).
 179. А. З. Меньшиков, В. А. Шестаков, С. К. Сидоров, Критическое рассеяние нейтронов в инварных железо-никелевых сплавах, ЖЭТФ, 70: 163–171 (1976).
 180. А. З. Меньшиков, В. А. Шестаков, Магнитные неоднородности в инварных железоникелевых сплавах, Физ. мет. металловед., 43, № 4: 722–733 (1977).
 181. M. Dubé, P. R. L. Heron, D. G. Rancourt, Local Moment Magnetism of FCC Fe–Ni Alloys. I. Cluster-Method Mean Field Theory, J. Magn. Magn. Mater., 147, Nos. 1–2: 122–132 (1995). Crossref
 182. M.-Z. Dang, M. Dubé, D. G. Rancourt, Local Moment Magnetism of FCC Fe–Ni Alloys. II. Ising Approximation Monte Carlo, J. Magn. Magn. Mater., 147, Nos. 1–2: 133–140 (1995). Crossref
 183. А. З. Меньшиков, Н. Н. Кузьмин, С. К. Сидоров, Ю. А. Дорофеев, Обменное взаимодействие в сплавах Fe–Ni, Fe–Pd и Fe–Pt, Физ. тверд. тела, 16, № 11: 3347–3352 (1974).
 184. T. Maeda, H. Yamauchi, H. Watanabe, Spin Wave Resonance and Exchange Parameters in FCC Fe–Ni Alloys, J. Phys. Soc. Japan, 35, No. 6: 1635–1642 (1973). Crossref
 185. С. В. Семеновская, Изучение термодинамических и диффузионных свойств бинарных твердых растворов методом диффузного рассеяния рентгеновских лучей (Диссер. … д-ра физ.-мат. наук) (Киев: ИМФ АН УССР: 1976).
 186. S. V. Semenovskaya, The Application of X-Ray Diffuse Scattering to the Calculation of the Fe–Al Equilibrium Diagram, Phys. stat. sol. (b), 64, No. 1: 291–303 (1974). Crossref
 187. Л. Н. Лариков, Ю. В. Усов, Т. В. Ефимова, С. В. Золкина, Влияние атомного упорядочения на температуру Кюри и намагниченность насыщения в Fe–Ni (ГЦК) сплавах инварной области, Материалы VI Всесоюз. совещ. «Упорядочение атомов и его влияние на свойства сплавов» (17–19 окт. 1978, Киев) (Киев: Наукова думка: 1979), сс. 204–207.
 188. C. R. Houska, A Theoretical Treatment of Atomic Configurations Found in Some Iron–Aluminum Solid Solutions, J. Phys. Chem. Solids, 24, No. 1: 95–107 (1963). Crossref
 189. T. W. McDaniel and C. L. Foiles, Paramagnetic Curie Temperature in Dilute Magnetic alloys: Influence of Order–Disorder Transitions, Solid State Commun., 14, No. 9: 835–839 (1974). Crossref
 190. В. Г. Пынько, Л. В. Живаева, А. С. Комалов, Коэрцитивная сила и атомное упорядочение в эпитаксиальных пленках сплава железо–палладий, Физ. мет. металловед., 42, № 1: 63–67 (1976).
 191. V. G. Pyn’ko, A. S. Komalov, and L. V. Ivaeva, Influence of Atomic Order on Magnetic Properties of Fe–Pd and Fe–Pt Films, Phys. Stat. Sol. (a), 63: K127–K130. Crossref
 192. V. Pierron-Bohnes, I. Mirebeau, E. Balanzat, and M. C. Cadeville, Evidence of a Coupling Between Magnetic and Chemical Interactions in FeV Alloys: metallurgical aspects, J. Phys. F: Metal Phys., 14, No. 1: 197–210 (1984). Crossref
 193. L. H. Adams and J. W. Green, Phil. Mag., 12: 361 (1931). Crossref
 194. R. L. Steinberger, Magnetic Properties of Iron–Nickel Alloys Under Hydrostatic Pressure (Ph.D. Thesis—American Doctoral Dissertations) (Harvard University: 1932).
 195. H. Ebert and A. Kussmann, Physika, 38: 437 (1937).
 196. A. Michels and S. R. de Groot, Physika, 16: 249 (1950).
 197. L. Patrick, The Change of Ferromagnetic Curie Points with Hydrostatic Pressure, Phys. Rev., 93, No. 3: 384–392 (1954). Crossref
 198. D. Bloch, Ann. Phys. (Paris), 14: 93 (1965). Crossref
 199. D. L. Williamson, S. Bukshpan, and R. Ingalls, Search for Magnetic Ordering in HCP Iron, Phys. Rev. B, 6, No. 11: 4194–4206 (1972). Crossref
 200. D. B. McWhan and A. L. Stevens, Magnetic Properties of Some Rare-Earth Alloys at High Pressure, Phys. Rev., 154, No. 2: 438–445 (1967). Crossref
 201. D. R. Rhiger and R. Ingalls, Evidence for Antiferromagnetism for Invar at Pressures, Phys. Rev. Lett., 28, No. 12: 749–753 (1972). Crossref
 202. J. M. Leger, C. Susse, R. Epain, and B. Vodar, Variation de la Temperature de Curie du Nickel Sous l’Effet de la Pression Jusqu’a 60 Kilobars, Solid State Commun., 4 , No. 5: 197–199 (1966) (in French). Crossref
 203. J. M. Leger, C. Susse, and B. Vodar, Proprietes Magnetiques du Fer et de l’Invar Sous Hautes Pressions, Solid State Commun., 4, No. 10: 503–505 (1966) (in French). Crossref
 204. J. M. Leger, C. Susse, and B. Vodar, Variation de la Temperature de Curie du Cobalt et de Six Alliages Fer–Nickel en Fonction de la Pression, Solid State Commun., 5, No. 9: 755–758 (1967) (in French). Crossref
 205. J. M. Leger, C. Loriers-Susse, and B. Vodar, Pressure Effects on the Curie Temperatures of Transition Metals and Alloys, Phys. Rev. B, 6, No. 11: 4250–4261 (1972). Crossref
 206. L. Dubrovinsky, N. Dubrovinskaia, I. A. Abrikosov, M. Vennström, F. Westman, S. Carlson, M. van Schilfgaarde, and B. Johansson, Pressure-Induced Invar Effect in Fe–Ni Alloys, Phys. Rev. Lett., 88, No. 21: 4851–4854 (2001). Crossref
 207. R. E. Cohen and S. Gramsch, G. Steinle-Neumann, and L. Stixrude, Importance of Magnetism in Phase Stability, Equations of State, and Elasticity, Proceedings of the International School of Physics Enrico Fermi. Vol. CXLVII. High-Pressure Phenomena (Eds. R. J. Hemley, M. Bernasconi, L. Ulivi, and G. Chiarotti) (Washington, DC: IOS Press: 2003), pp. 215–238; http://arxiv.org/abs/cond-mat/0110025v5.
 208. Y. Matsushima, N. Q. Sun, H. Kanamitsu, M. Matsushita, A. Iwase, Y. Chimi, N. Ishikawa, T. Kambara, and F. Ono, Pressure Dependence of the Irradiation-Induced Ferromagnetism in Fe–Ni Invar Alloys, J. Magn. Magn. Mater., 298, No. 1: 14–18 (2006). Crossref
 209. S. Wei, R. Duraj, R. Zach, M. Matsushita, A. Takahashi, H. Inoue, F. Ono, H. Maeta, A. Iwase, and S. Endo, The Effect of Pressure on the Curie Temperature in Fe–Ni Invar Mechanical Alloys, J. Phys.: Condens. Matter., 14: 11081–11084 (2002). Crossref
 210. O. Yamada, I. Nakai, H. Fujiwara, and F. Ono, High-Field Susceptibility and Magnetization in Fe–Ni Invar Alloys, J. Magn. Magn. Mater., 10, Nos. 2–3: 155–156 (1979). Crossref
 211. O. Yamada, F. Ono, I. Nakai, and H. Fujiwara, Explanation of Fe–Ni Invar Anomalies by Itinerant Electron Magnetism, J. Magn. Magn. Mater., 15–18, Part 3: 1199–1200 (1980). Crossref
 212. M. M. Abd-Elmeguid, U. Hobuss, H. Micklitz, B. Huck, and J. Hesse, Nature of the Magnetic Ground State in Fe–Ni Invar Alloys, Phys. Rev. B, 35, No. 10: 4796–4800 (1987). Crossref
 213. M. M. Abd-Elmeguid, B. Schleede, and H. Micklitz, Pressure-Induced Antiferromagnetism in FCC Fe–Ni Invar Alloys, J. Magn. Magn. Mater., 72, No. 3.2: 253–257 (1988).
 214. G. Hausch, Low Temperature Acoustic Relaxation Effect in Fe–Ni and Fe–Pt Invar Alloys, J. Phys. F: Metal Phys., 6, No. 6: (1976). Crossref
 215. D. G. Rancourt, H. H. A. Smit, and R. C. Thiel, Metastable Compositionally and Magnetically Modulated State of Fe–Ni Invar and the Associated Super-Moment Dynamics from Mössbauer Spectroscopy, J. Magn. Magn. Mater., 66, No. 1.2: 121–152 (1987).
 216. D. G. Rancourt, S. Chehab, and G. Lamarche, Reentrant Magnetism, Antiferromagnetism, and Domain Wall Pinning in Nominally Ferromagnetic Fe–Ni Invar, J. Magn. Magn. Mater., 78, No. 2: 129–152 (1989). Crossref
 217. I. Abrikosov, L. Dubrovinsky, and N. Dubrovinskaia, Pressure Induced Invar Effect in Fe–Ni Alloys: Theory and Experiment, APS Meetings. March Meeting (2003); http://flux.aps.org/meetings/YR03/MAR03/baps/abs/S6740009.html
 218. A. Iwase, Y. Hamatani, Y. Mukumoto, N. Ishikawa, Y. Chimi, T. Kambara, C. Müller, R. Neumann, and F. Ono, Anomalous Shift of Curie Temperature in Iron–Nickel Invar Alloys by High-Energy Heavy Ion Irradiation, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 209: 323–328 (2003). Crossref
 219. F. Ono, Y. Hamatani, Y. Mukumoto, S. Komatsu, N. Ishikawa, Y. Chimi, A. Iwase, T. Kambara, C. Müller, and R. Neumann, Modification of Fe–Ni Invar Alloys by High-Energy Ion Beams, Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. B, 206: 295–298 (2003). Crossref
 220. F. Ono, Y. Matsushima, Y. Chimi, N. Ishikawa, T. Kambara, and A. Iwase, Irradiation-Induced Ferromagnetism in Fe-Based Invar Alloys with High-Energy Heavy Ions, J. Magn. Magn. Mater., 310, No. 2, Part 2: 1864–1865 (2007).
 221. F. Ono, M. Asano, R. Tanaka, S. Nakamichi, and S. Endo, Pressure Dependence of the High Field Susceptibility in Fe–Ni Invar Alloys, Physica B, 177: 127–131 (1992). Crossref
 222. P. Mohn, K. Schwarz, and D. Wagner, Magnetoelastic Anomalies in Fe–Ni Invar Alloys, Phys. Rev. B, 43, No. 4: 3318–3324 (1993). Crossref
 223. A. B. Papandrew, M. S. Lucas, R. Stevens, I. Halevy, and B. Fultz, Absence of Magnetism in HCP Iron–Nickel at 11 K, Phys. Rev. Lett., 97, No. 8: 087202-1–087202-4 (2006). Crossref
 224. L. Kaufmann, E. V. Clougherty, and R. J. Weiss, The Lattice Stability of Metals—III. Iron, Acta Metall., 11, No. 11: 323–335 (1963).
 225. G. C. Kennedy and R. C. Newton, Solid–Liquid and Solid–Solid Phase Transitions in Some Pure Metals at High Temperatures and Pressures, Solids Under Pressure (Ed. W. Paul) (New York: McGraw-Hill: 1962), pp. 163–178.
 226. W. F. Claussen, Detection of the alpha–gamma Iron Phase Transformation by Differential Thermal Conductivity Analysis, Rev. Sci. Instrum., 31, No. 8: 878–881 (1960). Crossref
 227. E. P. Wohlfarth, Forced Magnetostriction in the Band Model of Magnetism J. Phys. C: Sol. St. Phys., 2, No. 1: 68–74 (1969). Crossref
 228. R. J. Weiss, The Origin of the ‘Invar’ Effect, Proc. Phys. Soc. (London), 82: 281–288 (1963). Crossref
 229. H. Hasegawa, A Theory of Magneto-Volume Effects of Itinerant-Electron Magnets. II. Pressure Dependence of the Critical Temperature, J. Phys. Soc. Japan, 51, No. 3: 767–775 (1982). Crossref
 230. I. A. Abrikosov, O. Eriksson, P. Soderlind, H. L. Skriver, and B. Johansson, Theoretical Aspects of Fe(c)Ni(1–c) Invar Alloy, Phys. Rev. B, 51, No. 2: 1058–1063 (1995). Crossref
 231. M. van Schilfgaarde, I. A. Abrikosov, and B. Johansson, Origin of the Invar Effect in Iron–Nickel Alloys, Nature, 400: 46–49 (1999). Crossref
 232. V. L. Moruzzi, P. M. Marcus, K. Schwarz, and P. Mohn, Ferromagnetic Phases of BCC and FCC Fe, Co, and Ni, Phys. Rev. B, 34, No. 3: 1784–1791 (1986). Crossref
 233. S. Endo, T. Nishino, and F. Ono, Science and Technology of High Pressure (Ed. M. H. Manghani) (India: University Press: 2000), p. 771.
 234. M. Matsushita, S. Endo, K. Miura, and F. Ono, Pressure-Induced Change of the Magnetic State in Ordered Fe–Pt Invar Alloy, J. Magn. Magn. Mater., 269: 393–397 (2004). Crossref
 235. P. Mohn, D. Wagner, and E. P. Wohlfarth, Magnetoelastic Anomalies due to Spin Fluctuations in Weakly Itinerant Ferromagnetic Systems, J. Phys. F: Metal Phys., 17: L13 (1987). Crossref
 236. Д. Р. Риздвянецкий, О влиянии давления на фазовые переходы в ферромагнитных и антиферромагнитных упорядочивающихся сплавах, Укр. физ. журн., 14, № 10: 1630–1634 (1969).
 237. K. Kübler, Magnetic Moments of Ferromagnetic and Antiferromagnetic BCC and FCC Iron, Phys. Lett., A81, No. 1: 81–83 (1981). Crossref
 238. D. Bagayoko and J. Callaway, Lattice-Parameter Dependence of Ferromagnetism in BCC and FCC Iron, Phys. Rev. B, 28, No. 10: 5419–5422 (1983). Crossref
 239. C. S. Wang, B. M. Klein, and H. Krakauer, Theory of Magnetic and Structural Ordering in Iron, Phys. Rev. Lett., 54, No. 16: 1852–1855 (1985). Crossref
 240. F. J. Pinski, J. Staunton, B. L. Gyorffy, D. D. Johnson, and G. M. Stocks, Ferromagnetism versus Antiferromagnetism in Face-Centered Cubic Iron, Phys. Rev. Lett., 56, No: 19: 2096–2099 (1986). Crossref
 241. P. James, O. Eriksson, B. Johansson, and I. A. Abrikosov, Calculated Magnetic Properties of Binary Alloys Between Fe, Co, Ni and Cu, Phys. Rev. B, 59, No. 1: 419 (1999). Crossref
 242. J. Goniakowski and M. Podgorny, Antiferromagnetism in Hexagonal Chromium, Manganese, and Iron, Phys. Rev. B, 44, No. 22: 12348–12352 (1991). Crossref
 243. H. Ohno and M. Mekata, Antiferromagnetism in HCP Iron–Manganese Alloys, J. Phys. Soc. Japan, 31, No. 1: 102–108 (1971). Crossref
 244. H. Ohno, Antiferromagnetism in HCP Iron–Ruthenium and HCP Iron–Osmium Alloys, J. Phys. Soc. Japan, 31, No. 1: 92–101 (1971). Crossref
 245. L. Stixrude, R. E. Cohen, and D. J. Singh, Iron at High Pressure: Linearized-Augmented-Plane-Wave Computations in the Generalized-Gradient Approximation, Phys. Rev. B, 50, No. 9: 6442–6445 (1994). Crossref
 246. V. Thakor, J. B. Staunton, J. Poulter, S. Ostanin, B. Ginatempo, and E. Bruno, Ab Initio Calculations of Incommensurate Antiferromagnetic Spin Fluctuations in HCP Iron under Pressure, Phys. Rev. B, 67, No. 18: 180405-1–4 (2003). Crossref
 247. D. Bancroft, E. Peterson, and S. Minshall, Polymorphism of Iron at High Pressure, J. Appl. Phys., 27, No. 3: 291–298 (1956). Crossref
 248. G. Cort, R. Taylor, and J. Willis, Search for Magnetism in HCP epsilon-Fe, J. Appl. Phys., 53, No. 3: 2064–2066 (1982). Crossref
 249. S. Nasu, T. Sasaki, T. Kawakami, T. Tsutsui, and S. Endo, Mössbauer Study of epsilon-Fe under an External Magnetic Field, J. Phys. Condens. Matter, 14, No. 44: 11167–11171 (2002). Crossref
 250. R. Taylor, G. Cort, and J. Willis, Internal Magnetic Fields in HCP-Iron, J. Appl. Phys., 53, No. 11: 8199–8202 (1982). Crossref
 251. S. Merkel, A. Goncharov, H. Mao, P. Gillet, and R. Hemley, Raman Spectroscopy of Iron to 152 Gigapascals: Implications for Earth’s Inner Core, Science, 288: 1626–1629 (2000). Crossref
 252. G. Steinle-Neumann, L. Stixrude, R. E. Cohen, and B. Kiefer, Evidence of Local Magnetic Order in HCP Iron from Raman Mode Splitting, http://arxiv.org/PS_cache/cond-mat/pdf/0111/0111487v1.pdf (2001).
 253. K. Shimizu, T. Kimura, S. Furomoto, K. Takeda, K. Kontani, Y. Onuki, and K. Amaya, Superconductivity in the Non-Magnetic State of Iron under Pressure, Nature, 412: 316–317 (2001). Crossref
 254. M. Stearns, Origin of the Hyperfine Fields in Pure Fe and at Solute Atoms in Fe, Phys. Rev. B, 4, No. 11: 4081–4091 (1971). Crossref
 255. I. Vincze and G. Grüner, Temperature Dependence of the Hyperfine Field at Iron Atoms near 3d Impurities, Phys. Rev. Lett., 28, No. 3: 178–181 (1972). Crossref
 256. I. Vincze and I. Campbell, Mössbauer Measurements in Iron Based Alloys with Transition Metals J. Phys. F: Metal Phys., 3: 647–663 (1973). Crossref
 257. P. C. Riedi, The Temperature Dependence of the Local Magnetization of FeNi Alloys, Phys. Lett. A, 33, No. 5: 273–274 (1970). Crossref
 258. P. C. Riedi, Temperature Dependence of the Hyperfine Field and Hyperfine Coupling Constant of Iron, Phys. Rev. B, 8, No. 11: 5243–5246 (1973). Crossref
 259. B. Fultz and J. W. Morris, Jr., Temperature Dependence of Hyperfine Magnetic Fields in Fe–Ni, Phys. Rev. B, 34, No. 7: 4480–4489 (1986). Crossref
 260. I. I. Mazin, D. A. Papaconstantopoulos, and M. J. Mehl, Superconductivity in Compressed Iron: Role of Spin Fluctuations, Phys. Rev. B, 65, No. 10: 100511(R)-1–100511(R)-4 (2002).
 261. A. G. Petukhov, I. I. Mazin, L. Chioncel, and A. I. Lichtenstein, Correlated Metals and the LDA+U Method, Phys. Rev. B, 67, No. 15: 153106-1–153106-4 (2003). Crossref
 262. R. Moessner and J. T. Chalker, Properties of a Classical Spin Liquid: The Heisenberg Pyrochlore Antiferromagnet, Phys. Rev. Lett., 80, No. 13: 2929–2932 (1998). Crossref
 263. S. Dunsiger, J. S. Gardner, J. A. Chakhalian, A. L. Cornelius, M. Jaime, R. F. Kiefl, R. Movshovich, W. A. MacFarlane, R. I. Miller, J. E. Sonier, and B. D. Gaulin, Low Temperature Spin Dynamics of the Geometrically Frustrated Antiferromagnetic Garnet Gd3Ga5O12, Phys. Rev. Lett., 85, No. 16: 3504–3507 (2000). Crossref
 264. С. В. Тябликов, Методы квантовой теории магнетизма (Москва: Наука: 1975).
 265. L. J. Swartzendruber, V. P. Itkin, and C. B. Alcock, The Fe–Ni (Iron–Nickel) System, J. Phase Equilibria, 12, No. 3: 288–312 (1991). Crossref
 266. F. Bley, Z. Amilius, and S. Lefebvre, Wave Vector Dependent Kinetics of Short-Range Ordering in 62Ni0.765Fe0.235, Studied by Neutron Diffuse Scattering, Acta Metall., 36, No. 7: 1643–1652 (1988). Crossref
 267. И. Я. Георгиева, О. П. Максимова, О влиянии углерода на точку Кюри аустенита железоникелевых сплавов, Физ. мет. металловед., 24, № 3: 574–576 (1967).
 268. V. M. Nadutov, Ye. O. Svystunov, T. V. Yefimova, and A. V. Gorbatov, Material Research in Atomic Scale by Mössbauer Spectroscopy (Eds. M. Mashlan, M. Miglierini, and P. Schaal) (NATO Science Series, II. Mathematics, Physics and Chemistry) (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers: 2003), vol. 94, p. 105–116.
 269. В. М. Надутов, Є. О. Свистунов, Вплив C на термічне розширення ГЦК Fe–Ni сплавів, Металлофиз. новейшие технол., 24, № 12: 1639–1649 (2002).
 270. М. А. Кривоглаз, Диффузное рассеяние рентгеновских лучей и нейтронов на флуктуационных неоднородностях в неидеальных кристаллах (Киев: Наукова думка: 1984).
 271. P. C. Clapp and S. C. Moss, Correlation Functions of Disordered Binary Alloys. I, Phys. Rev., 142: 418 (1966). Crossref
 272. P. C. Clapp and S. C. Moss, Correlation Functions of Disordered Binary Alloys. II, Phys. Rev., 171: 754 (1968). Crossref
 273. R. Brout, Phase Transitions (New York–Amsterdam: University of Brussels: 1965). Crossref
 274. P. C. Clapp and S. C. Moss, Correlation Functions of Disordered Binary Alloys. III, Phys. Rev., 171: 764 (1968). Crossref
 275. V. A. Tatarenko, S. M. Bokoch, V. M. Nadutov, T. M. Radchenko, and Y. B. Park, Semi-Empirical Parameterization of Interatomic Interactions and Kinetics of the Atomic Ordering in Ni–Fe–C Permalloys and Elinvars, Defect and Diffusion Forum, 280–281: 29–78 (2008).
 276. А. А. Смирнов, И. А. Стоянов, Влияние внедренных атомов на упорядочение сплава, Физ. мет. металловед., 2, № 3: 524–530 (1956).
 277. В. Н. Бугаев, З. А. Матысина, М. И. Милян, В. А. Татаренко, Упорядочение атомов в бинарном сплаве замещения с ГЦК решеткой при наличии примеси внедрения, Изв. вузов. Физика. 26, № 7: 90–96 (1983).
 278. M. A. Krivoglaz, Diffuse Scattering of X-Rays and Neutrons—Fluctuations in Solids (Berlin: Springer: 1996). Crossref
 279. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Параметри кінетики релаксації близького порядку й взаємодії атомів в бінарних ГЦК-твердих розчинах заміщення за даними про часову еволюцію дифузного розсіяння випромінювань, Металлофиз. новейшие технол., 24, № 10: 1335–1350 (2002).
 280. V. A. Tatarenko and T. M. Radchenko, Diffusive Relaxation of Parameters of the Short-Range Order and Time Evolution of Diffuse Scattering of Radiations in Solid Solutions, Defect and Diffusion Forum, 194–199, Part 1: 183–188 (2001).
 281. V. A. Tatarenko and T. M. Radchenko, Wave-Vector Dependent Kinetics of Short-Range Ordering in Binary Solid Solutions Studied by Diffuse Scattering of Radiation, Вісник Черкаського університету. Сер.: Фізико-математичні науки, 37–38: 249–255 (2001–2002).
 282. Т. М. Радченко, Кінетика близького порядку та еволюція картини розсіяння випромінювань і електроопору в щільно впакованих твердих розчинах (Дисер. на здобуття наукового ступеня канд. фіз.-мат. наук) (Київ: Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України: 2003).
 283. М. М. Наумова, С. В. Семеновская, Я. С. Уманский, Изучение элементарных актов диффузии методом диффузного рассеяния рентгеновских лучей, Физ. твёрд. тела, 12, № 4: 975–982 (1970).
 284. С. М. Бокоч, Н. П. Кулиш, В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, Кинетика ближнего упорядочения твердых растворов замещения (по данным о рассеянии разного типа волн). II. Параметры атомной микродиффузии в ГЦК-Ni–Mo, Металлофиз. новейшие технол., 26, № 4: 541–558 (2004).
 285. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, S. M. Bokoch, and M. P. Kulish, Microscopic Approach to the Evaluation of Diffusion Coefficients for Substitutional F.C.C. Solid Solutions, Proc. of the 1st Int’l Conf. on Diffusion in Solids and Liquids—‘DSL-2005’ (Aveiro, Portugal, 6–8 July, 2005) (Eds. A. Öchsner, J. Grácio, and F. Barlat) (Aveiro: University of Aveiro: 2005). vol. 2, p. 591–596.
 286. S. M. Bokoch, M. P. Kulish, T. M. Radchenko, and V. A. Tatarenko, Parameters of Microdiffusion in F.C.C.-Ni–Mo Solid Solution, Proc. of the 1st Int’l Conf. on Diffusion in Solids and Liquids—“DSL-2005” (Aveiro, Portugal, 6–8 July, 2005) (Eds. A. Öchsner, J. Grácio, and F. Barlat) (Aveiro: University of Aveiro: 2005). vol. 1, p. 57–62.
 287. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and S. M. Bokoch, Calculation of Diffusivities in Ordering F.C.C. Alloy by the Kinetic Data about Short- and Long-Range Order Parameter’s Relaxation, Diffusion Fundamentals, 2: 57.1–57.2 (2005) (Open-Access Online Journal for the Basic Principles of Diffusion Theory, Experiment and Application: http://www.uni-leipzig.de/diffusion/journal/pdf/volume2/diff_fund_2(2005)57.pdf).
 288. A. Caplain and W. Chambron, Energies de Formation et de Migration des Lacunes dans Les Alliages Fer–Nickel de Structure C.F.C. par la Methode de l’Anisotropie Magnetique Induite, Acta metall., 25, No. 9: 1001–1011 (1977) (in French). Crossref
 289. L.-Q. Chen and A. G. Khachaturyan, Formation of Virtual Ordered States Along a Phase-Decomposition Path, Phys. Rev. B, 44, No. 9: 4681–4684 (1991). Crossref
 290. L. Q. Chen and A. G. Khachaturyan, Computer Simulation of Simultaneous Ordering, Decomposition and Strain-Induced Coarsening, Kinetics of Ordering Transformations in Metals (Eds. H. Chen and V. K. Vasudevan) (Warrendale, Pennsylvania: TMS: 1992), pp. 197–206.
 291. L.-Q. Chen and A. G. Khachaturyan, Kinetics of Virtual Phase Formation During of Ordered Intermetallics, Phys. Rev. B, 46, No. 10: 5899–5905 (1992). Crossref
 292. R. Poduri and L.-Q. Chen, Computer Simulation of the Kinetics of Order–Disorder and Phase Separation During Precipitation of delta-prime (Al3Li) in Al–Li Alloys, Acta Mater., 45, No. 1: 245–255 (1997). Crossref
 293. R. Poduri and L.-Q. Chen, Computer Simulation of Atomic Ordering and Compositional Clustering in the Pseudobinary Ni3Al–Ni3V System, Acta Mater., 46, No. 5: 1719–1729 (1998). Crossref
 294. Y. Wang, D. Banerjee, C. C. Su, and A. G. Khachaturyan, Field Kinetic Model and Computer Simulation of Precipitation of L12 Ordered Intermetallics From F.C.C. Solid Solution, Acta Mater., 46, No. 9: 2983–3001 (1998). Crossref
 295. G. Rubin and A. G. Khachaturyan, Three-Dimensional Model of Precipitation of Ordered Intermetallics, Acta Mater., 47, No. 7: 1995–2002 (1999). Crossref
 296. M. Nastar and V. Barbe, A Self-Consistent Mean Field Theory for Diffusion in Alloys, Faraday Discuss., 134: 331–342 (2007). Crossref
 297. В. И. Гоманьков, И. М. Пузей, М. Н. Рукосуев, Процессы упорядочения в Ni3Fe, Республиканский межведомственный сборник «Металлофизика». Вып. 20: Упорядочение атомов и его влияние на свойства сплавов (Киев: Наукова думка: 1968), сс. 105–108.
 298. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and S. M. Bokoch, Diffusivities and Kinetics of Short-Range and Long-Range Orderings in Ni–Fe Permalloys, Металлофиз. новейшие технол., 28, № 12: 1699–1720 (2006).
 299. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and H. Zapolsky, Diffusional Atomic-Ordering Kinetics of Close-Packed Solid Solutions: Models for L12 and D019 Phases, Diffusion Fundamentals, 6: 30.1–30.2 (2007) (Open-Access Online Journal for the Basic Principles of Diffusion Theory, Experiment and Application: http://www.uni-leipzig.de/diffusion/journal/pdf/volume6/diff_fund_6(2007)30.pdf).
 300. T. M. Radchenko and V. A. Tatarenko, Atomic-Ordering Kinetics and Diffusivities in Ni–Fe Permalloy, Defect and Diffusion Forum, 273–276: 525–530 (2008).
 301. R. Hazen and A. Navrodsky, Effects of Pressure on Order–Disorder Reactions, American Mineralogist, 81: 1021–1035 (1996). Crossref
 302. А. К. Канюка, В. И. Рыжков, А. A. Смирнов, О влиянии давления на упорядочение сплавов с гранецентрированной кубической решёткой типа AuCu3, Республиканский межведомственный сборник «Металлофизика». Сер.: Фазовые превращения в металлах и сплавах (Киев: Наукова думка: 1965), сс. 22–29.
 303. В. В. Гейченко, А. К. Канюка, A. A. Смирнов, Теория упорядочения сплавов типа Au–Cu, учитывающая зависимость параметров решётки от давления, состава и параметра дальнего порядка, Физ. мет. металловед., 31, № 3: 469–477 (1971).
 304. A. К. Канюка, A. A. Смирнов, Теория упорядочения сплавов типа Au–Cu и Cu–Pt под давлением, Докл. IV Всесоюзного совещ. по упорядочению атомов и его влиянию на свойства сплавов (Томск: ТГУ: 1974), ч. I, сс. 103–108.
 305. A. К. Канюка, В. И. Рыжков, A. A. Смирнов, Теория упорядочения сплавов типа CuPt под давлением, Физ. мет. металловед., 40, № 5: 950–957 (1975).
 306. A. К. Канюка, Влияние статических напряжений на упорядочение сплавов типа AuCu, Физ. мет. металловед., 41, № 5: 920–924 (1976).
 307. A. К. Канюка, Влияние статических напряжений на упорядочение сплавов типа CuPt, Физ. мет. металловед., 43, № 3: 493–497 (1977).
 308. A. К. Канюка, О возможном виде фазовой диаграммы давление–температура сплава CuPt, Укр. физ. журн., 22, № 9: 1566–1568 (1977).
 309. V. V. Geychenko, A. K. Kanyuka, V. I. Ryzhkov, and A. A. Smirnov, The Effect of Pressure on Phase Diagrams of Ordering Alloys and on Some Features of Order–Disorder Transition, High Temperature–High Pressure, 9: 640–641 (1977).
 310. А. К. Канюка, Влияние статических напряжений на упорядочение сплавов типа CrNi2, Физ. мет. металловед., 45, № 3: 589–598 (1978).
 311. В. И. Рыжков, А. А. Смирнов, О влиянии давления на упорядочение сплавов, Физ. мет. металловед., 18, № 5: 670–677 (1964).
 312. З. А. Матысина, А. А. Смирнов, К теории упорядочения сплавов с параметром решётки, зависящим от состава и степени порядка, Вопросы физики металлов и металловедения (Киев: Наукова думка: 1964), сс. 136–147.
 313. А. К. Канюка, A. A. Смирнов, Теория влияния давления на упорядочение сплавов, учитывающая зависимость объема от степени дальнего порядка, Физ. мет. металловед., 24, № 6: 989–997 (1967).
 314. M. C. Frandzblau and R. B. Gordon, The Order–Disorder Transformation in Cu3Au at High Pressure, J. Appl. Phys., 38, No. 1: 103–110 (1967). Crossref
 315. М. Ф. Жоровков, Симметрийный анализ сверхструктур замещения в гексагональной плотноупакованной решётке, Известия вузов. Физика (Деп. в ВИНИТИ 11.03.91 № 1023-B91) (Томск: 1991).
 316. M. F. Zhorovkov, D. L. Fuks, and V. E. Panin, The Electronic Structure and Phase Diagrams of Binary Alloys with Complex Lattices: I. The Application of Static Concentration Waves and Pseudopotential Methods for Calculating the Phase Diagrams, Phys. Stat. Sol. B, 68, No. 1: 379–385 (1975). Crossref
 317. М. И. Соловьева, Д. М. Штерн, Теоретическое предсказание структур ГПУ бинарных упорядоченных фаз, Изв. вузов. Физика, № 6: 90–94 (1990).
 318. К. С. Баррет, Т. Б. Массальски, Структура металлов. В 2-х т. (Москва: Металлургия: 1984) (пер. с англ.).
 319. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, H. Zapolsky, and D. Blavette, Statistical-Thermodynamic Description of the Order–Disorder Transformation of D019-Type Phase in Ti–Al Alloy, J. of Alloys and Compounds, 452: 122–126 (2008). Crossref
 320. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and H. Zapolsky, Kinetics of D019-Type Long-Range Atomic Ordering in H.C.P. Substitutional Alloys, Фундаментальные проблемы современного материаловедения, 4, № 1: 104–110 (2007).
 321. T. M. Radchenko, V. A. Tatarenko, and H. Zapolsky, Statistical-Thermo¬dynamics and Ordering Kinetics of D019-Type Phase: Application of the Models for H.C.P.-Ti–Al Alloy, Solid State Phenomena, 138: 283–302 (2008). Crossref
 322. V. A. Tatarenko and T. M. Radchenko, The Application of Radiation Diffuse Scattering to the Calculation of Phase Diagrams of F.C.C. Substitutional Alloys, Intermetallics, 11, Nos. 11–12: 1319–1326 (2003). Crossref
 323. В. А. Татаренко, Т. М. Радченко, В. М. Надутов, Параметри міжатомової взаємодії в ГЦК-сплаві заміщення Ni–Fe за експериментальними даними про магнітні характеристики та рівноважні значення інтенсивності дифузного розсіяння випромінювань, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 10: 1303–1319 (2003).
 324. Y. Mishin, M. J. Mehl, and D. A. Papaconstantopoulos, Phase Stability in the Fe–Ni System: Investigation by First-Principles Calculations and Atomistic Simulations, Acta Mater., 53, No. 15: 4029–4041 (2005). Crossref
 325. R. R. Zope and Y. Mishin, Interatomic Potentials for Atomistic Simulations of the Ti–Al System, Phys. Rev. B, 68: 024102-1–024102-14 (2003). Crossref
 326. Y. Mishin, M. J. Mehl, and D. A. Papaconstantopoulos, Embedded-Atom Potential for B2-NiAl, Phys. Rev. B, 65, No. 22: 224114 (2002). Crossref
 327. В. И. Рыжков, А. А. Смирнов, Влияние давления на упорядочение в сплавах с гексагональной плотноупакованной кристаллической решёткой, Республиканский межведомственный сборник «Металлофизика». Вып. 20: Упорядочение атомов и его влияние на свойства сплавов (Киев: Наукова думка: 1968), сс. 83–87.
 328. З. А. Матисіна, А. А. Смірнов, До теорії упорядкування сплавів з гексагональною щільноупакованою кристалічною решіткою, Укр. физ. журн., 5, № 4: 458–471 (1960).
 329. В. В. Гейченко, В. И. Рыжков, Теория упорядочения сплавов с гексагональной плотноупакованной решёткой, Вопр. физики металлов и металловедения, № 18: 155–162 (1964).
 330. Н. П. Гражданкина, А. А. Смирнов, Ю. С. Берсенев, Исследование влияния высокого давления на упорядочение сплавов MgCd3 и CdMg3, Республиканский межведомственный сборник «Металлофизика». Вып. 20: Упорядочение атомов и его влияние на свойства сплавов (Киев: Наукова думка: 1968), сс. 88–90.
 331. Н. П. Гражданкина, Особенности барического коэффициента электросопротивления веществ со спиновым упорядочением, ЖЭТФ, 48, № 5: 1257–1261 (1965).
 332. В. В. Гейченко, В. І. Рижков, Теорія впорядкування в сплавах з гранецентрованими кубічними гратами, Укр. физ. журн., 8, № 11: 1223–1233 (1963).
 333. А. К. Канюка, А. А. Смирнов, О влиянии давления на упорядочение сплавов типа Fe–Al, Укр. физ. журн., 14, № 10: 1626–1629 (1969).
 334. Э. З. Валиев, Феноменологическая теория магнитоупругого взаимодействия в инварах и элинварах, УФН, 161, № 8: 87128 (1991).
 335. В. Ю. Бодряков, А. А. Повзнер, Инварное и коварное поведение простых ферромагнетиков: термодинамическое моделирование, Журн. техн. физ., 77, № 2: 65–71 (2007).
 336. В. Ю. Бодряков, Элинварное поведение простых ферромагнетиков: термодинамическое моделирование, Журн. техн. физ., 77, № 8: 54–61 (2007).
 337. K. C. Russell and F. A. Garner, Radiation as a Tool in Understanding Phase Transformations, Metallurgical and Materials Transactions A, 21, No. 4: 1073–1082 (1990). Crossref
 338. K. C. Russel and F. A. Garner, Thermal and Irradiation-Induced Phase Separation in Fe–Ni Based Invar-Type Alloys, Metallurgical and Materialals Transaction A, 23, No. 7: 1963–1976 (1992).
 339. K. C. Russell and F. A. Garner, Theoretical Analysis of Phase Transformations in Fe-Ni Invar-Type Alloys, Proceedings of TMS Symposium on Physical Metallurgy of Controlled Expansion Invar-Type Alloys (Las Vegas, NV: 1989), pp. 25–46.
 340. E. F. Wassermann, Ferromagnetic Materials V (Eds. K. H. J. Buschow and E. P. Wohlfarth) (Amsterdam: North Holland: 1990), pp. 237–321.
 341. A. Wiedenmann, W. Wagner, and H. Wollenberger, Metastability of Fe–34 at.% Ni Invar Alloys Above 600°C, Journal of the Less-Common Metals, 145: 47–53 (1988). Crossref
 342. C. Abromeit and G. Ananthakrishna, Fe–Ni Invar Alloy: an Example of Fractal Decomposition? Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 3(86): 32–37 (2005).
 343. S. Kachi and H. Asano, Concentration Fluctuations and Anomalous Properties of the Invar Alloy J. Phys. Soc. Japan, 27, No. 3: 536–541 (1969). Crossref
 344. E. I. Kondorsky and V. L. Sedov, Antiferromagnetism of Iron in Face-Centered Crystalline Lattice and the Causes of Anomalies in Invar Physical Properties, J. Appl. Phys., 31: 331S (1960). Crossref
 345. Y. Tanji, H. Moriya, and Y. Nakagawa, Anomalous Concentration Dependence of Thermoelectric Power of Fe–Ni (FCC) Alloys at High Temperatures, J. Phys. Soc. Japan, 45, No. 4: 1244–1248 (1978). Crossref
 346. Y. Tanji, Y. Nakagawa, Y. Saito, K. Nishimura, and K. Nakatsuka, Anomalous Thermodynamic Properties of Iron–Nickel (F.C.C.) Alloys, Phys. Stat. Sol. (a), 56, No. 2: 513–519 (1979). Crossref
 347. E. Becker (Thesis of Disser. for Ph.D.) (Duisburg University: 1990).
 348. O. Kubaschewski, K. N. Geiger, and K. Hack, The Thermochemical Properties of Iron–Nickel Alloys, Z. Metallkunde, 68, No. 5: 337–341 (1977).
 349. A. V. Jain and M. E. Lipschutz, Shock History of Iron Meteorites and Their Parent Bodies: A Review, Chem. Erde, 30: 199–216 (1971).
 350. J. I. Goldstein, D. B. Williams, J. Zhang, and R. Clarke, Invar Alloys: Information from the Study of Iron Meteorites, Physical Metallurgy of Controlled Expansion Invar-Type Alloys (Eds. K. C. Russell and D. F. Smith) (Warrendale, USA: The Minerals, Metals & Materials Society: 1990).
 351. R. S. Scorzelli, I. S. Azevedo, J. Danon, and M. A. Meyers, Mössbauer Study of Shock-Induced Effect in the Ordered Alloy Fe50Ni50 in Meteorites, J. Phys. F: Metal Phys., 17: 1993–1997 (1987). Crossref
 352. J. Danon, R. B. Scorzelli, I. Souza-Azevedo, J. Laugier, and A. Chamberod, Santa Catharina Meteorite and Phase Composition of Irradiated Fe–Ni Invar Alloys, Nature, 284: 537–538 (1980). Crossref
 353. R. B. Scorzelli, R. A. Pereira, C. A. C. Perez, and A. A. R. Fernandes, Phase Composition and Structure of Fe–Ni Alloys in a Unique Antarctic Meteorite Yamato, Hyperfine Interactions, 94, No. 1: 2343–2347 (2005). Crossref
 354. J. Danon, R. B. Scorzelli, I. Souza Azevedo, and M. Christophe-Michel-Lévy, Iron–Nickel Superstructure in Metal Particles of Chondrites, Nature, 281: 469–471 (1979). Crossref
 355. J. Danon, R. B. Scorzelli, and I. S. Azevedo, Mössbauer Studies of the Fe–Ni Ordered Phase (Superstructure L10) in Meteorites, J. de Phys. Colloq., 41, No. C1: 363–364 (1980). Crossref
 356. J. Danon, R. B. Scorzelli, I. S. Azevedo et al., C. r. hebd. Séanc. Acad. Sci. Paris, 287: 199–201 (1978).
 357. J. F. Albertsen, G. B. Jensen, and J. M. Knudsen, Structure of Taenite in Two Iron Meteorites, Nature, 273: 453–454 (1978). Crossref
 358. J. Danon, R. Scorzelli, I. Souzaazevedo, W. Curvello, J. F. Albertsen, and J. M. Knudsen, Iron–Nickel 50–50 Superstructure in the Santa-Catharina Meteorite, Nature, 277, No. 5694: 283–284 (1979). Crossref
 359. Q. Li, A. Wiedenmann, and H. Wollenberger, Fractal Morphologies from Decomposition of Fe–Ni-Invar Alloys, J. Mater. Res., 12, No. 1: 83–92 (1997). Crossref
 360. F. A. Garner, H. R. Brager, R. A. Dodd, and T. Lauritzen, Ion-Induced Spinodal-Like Decomposition of Fe–Ni–Cr Invar Alloys, J. Nucl. Inst. Meth., B16, No. 2, 3: 244–250 (1986).
 361. C. Abromeit and K. Krishan, Influence of Irradiation on the Spinodal Decomposition of a Concentrated Alloy, Acta Metall., 34, No. 8: 1515–1524 (1986). Crossref
 362. C. Abromeit and G. Martin, Dynamical Phase Changes Induced by Point Defect Fluxes under Irradiation, J. Nucl. Mater., 271–272: 251–255 (1999). Crossref
 363. A. Wiedenmann, Q. Li, W. Wagner, and W. Petry, Fractal Aggregation in Fe–Ni Alloys During High Temperature Annealing, Physica B, 180–181: 793–794 (1992). Crossref
 364. A. Wiedenmann, W. Wagner, and H. Wollenberger, Physical Metallurgy of Controlled Expansion Invar-Type Alloys (Eds. K. C. Russell and D. F. Smith) (Warrendale, USA: The Minerals, Metals & Materials Society: 1990), p. 47.
 365. A. Wiedenmann, W. Wagner, and H. Wollenberger, Thermal Decomposition of Fe–34 at.% Ni between 625°C and 725°C, Scripta Metall., 23, No. 4: 603–605 (1989). Crossref
 366. С. Е. Данилов, В. Л. Арбузов, В. В. Сагарадзе, В. А. Шабашов, Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационных повреждений и радиационное материаловедение, № 5(88): 22–25 (2005).
 367. F. A. Garner, J. M. McCarthy, K. C. Russell, and J. J. Hoyt, Spinodal-Like Decomposition of Fe–35Ni and Fe–Cr–35Ni Alloys During Irradiation or Thermal Aging, J. Nucl. Mater., 205: 411–425 (1993). Crossref
 368. R. A. Dodd, F. A. Garner, J.-J. Kai, T. Lauritzen, and W. G. Johnston, Spinodal-Like Decomposition and Swelling-Induced by Ion Irradiation in Simple Fe–Ni and Fe–Ni–Cr Alloys, Thirteenth International Symposium ‘Effects of Radiation on Materials’. Part 1: Radiation-Induced Changes in Microstructure—ASTM STP 955 (Eds. F. A. Garner, N. H. Packan, and A. S. Kumar) (Philadelphia, PA: ASTM: 1987), pp. 788–804.
 369. F. A. Garner, H. R. Brager, and J. M. McCarthy, Neutron-Induced Spinodal-Like Decomposition of Fe–Ni and Fe–Ni–Cr Alloys, Thirteenth International Symposium ‘Effects of Radiation on Materials’. Part 1: Radiation-Induced Changes in Microstructure—ASTM STP 955 (Eds. F. A. Garner, N. H. Packan, and A. S. Kumar) (Philadelphia, PA: ASTM: 1987), pp. 775–787.
 370. Я. И. Френкель, Введение в теорию металлов (Ленинград: Наука: 1972).
 371. М. А. Кривоглаз, Термодинамически равновесные гетерогенные состояния сплавов, Физ. мет. металловед., 66, № 6: 1045–1072 (1988).
 372. V. I. Yukalov, Phase Transitions and Heterophase Fluctuations, Physics Reports, 208, No. 6: 395–489 (1991). Crossref
 373. А. К. Канюка, Теория упорядочения сплавов с ОЦК решеткой типа beta-латуни под давлением с учетом корреляции, Физ. мет. металловед., 31, № 3: 478–485 (1971).
Цитується (6)
 1. S. M. Bokoch and V. A. Tatarenko, Usp. Fiz. Met. 11, 413 (2010).
 2. P. P. Gorbyk, M. V. Abramov, I. V. Dubrovin, S. M. Makhno et al., Usp. Fiz. Met. 18, 59 (2017).
 3. I. V. Vernyhora, S. M. Bokoch and V. A. Tatarenko, Usp. Fiz. Met. 11, 313 (2010).
 4. V. V. Kurylyak and G. I. Khimicheva, Usp. Fiz. Met. 17, 375 (2016).
 5. I. V. Vernyhora, V. A. Tatarenko and S. M. Bokoch, ISRN Thermodynamics 2012, 1 (2012).
 6. V. V. Kurylyak and G. I. Khimicheva, Usp. Fiz. Met. 18, 155 (2017).