Довжина вільного пробігу повільних електронів у твердому тілі залежно від їх енергії

В. О. Тіньков

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, бульв. Академіка Вернадського, 36, 03142 Київ, Україна

Отримана: 05.01.2006. Завантажити: PDF

В роботі зроблено огляд основних способів розрахунку довжини вільного пробігу електронів (ДВПЕ) $\lambda$ при непружньому розсіянні в залежности від їхньої енергії $E_{0}$. Розглянуто механізми, які впливають на характер формування функції $\lambda$ від $E_{0}$, при електрон-електронному розсіянні в наближенні моделю вільного електронного газу. В рамках цього моделю розраховано ДВПЕ $\lambda$ для чистих Pt, Co і стопу Pt$_{80}$Co$_{20}$ в широкому діяпазоні енергій $E_{0}$ = 10—1600 еВ. Одержані результати порівняно з експериментальними даними щодо ДВПЕ $\lambda$ для $3d$-металів Fe$\rightarrow$Cu і $5d$-металів Pt, Au. Установлено, що велика розбіжність експериментальної залежности ДВПЕ $\lambda_{exp}$ і напівемпіричних розрахунків спостерігається у низькоенергетичній области $E_{0}$. Показано, що правильним визначенням залежности $\lambda$ від $E_{0}$ є апроксимація експериментальних даних виразом $\lambda = A / E_{0}^{2} + BE_{0}^{1/2}$ ($A$, $B$ – підганяльні параметри), якщо такі є.

Ключові слова: довжина вільного пробігу електронів, довжина затухання, електрон-электронне розсіяння, модель вільного електронного газу, міжзонні переходи, плазмони, діелектрична функція відгуку.

PACS: 72.15.Lh, 73.20.Mf, 73.50.Mx, 73.50.Gr, 79.20.Hx, 79.20.Uv, 82.80.Pv

Citation: V. O. Tin’kov, Length of Free Path of Slow Electrons in a Solid Depending on Their Energy, Usp. Fiz. Met., 7, No. 2: 117—134 (2006) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.07.02.117


Цитована література (32)  
 1. M. O. Vasylyev and S. I. Sidorenko, Diffusion and Surface Segregation (Kyiv: Ministry Education of Ukraine: 1998).
 2. P. Beccat, Y. Gauthier, R. Baudoing-Savois, and J. C. Bertolini, Surf. Sci., 238: 105 (1990). Crossref
 3. M. A. Vasiliev, J. Phys. D: Appl. Phys., 30: 3037 (1997).
 4. Surface Analysis Methods in Materials Science (Eds. D. J. O’Connor, B. A. Sexton, and R. St. C. Smart) (2nd ed.) (Berlin: Springer: 2003).
 5. В. Т. Черепин, М. А. Васильев, Методы и приборы для анализа поверхности материалов: Справочник (Киев: Наукова думка: 1982).
 6. И. Ф. Коваль, В. Н. Лысенко, П. В. Мельник, Н. Г. Находкин, Атлас ионизационных спектров (Киев: Вища школа: 1989).
 7. Применение электронной спектроскопии для анализа поверхностей (Ред. Х. Ибах) (Рига: Зинатне: 1980).
 8. M. P. Seah, Practical Surface Analysis by Auger and X-Ray Photoelectron Spectroscopy (Eds. D. Briggs and M. P. Seah) (Chichester: Wiley: 1990), p. 201.
 9. C. J. Powell, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 47: 197 (1988).
 10. A. Jablonski and J. C. Powell, Surf. Sci. Reports, 47: 33 (2002). Crossref
 11. M. P. Seah and W. A. Dench, Surf. Interface Anal., 1, No. 1: 2 (1979).
 12. D. Penn, Phys. Rev., 35, No. 2: 482 (1987). Crossref
 13. B. Lesiak, A. Jablonski, J. Zemek, P. Lejcek et al., Surf. Interface Anal., 30: 217 (2000).
 14. C. J. Powell and A. Jablonski, J. Phys. Chem. Ref. Data, 28, No. 1: 19 (1987).
 15. Т. П. Ершова, В. В. Кораблев, Ю. А. Морозов, ФТТ, 22, № 7: 2199 (1980).
 16. Д. Пайнс, Элементарные возбуждения в твердых телах (Москва: Мир: 1965).
 17. М. А. Васильев, А. Г. Блащук, В. А. Тиньков, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 12: 1617 (2003).
 18. M. A. Vasylyev, S. P. Chenakin, and V. A. Tinkov, Vacuum, 78: 19 (2005).
 19. M. A. Vasylyev, V. A. Tinkov, A. G. Blaschuk, J. Luyten, and C. Creemers, Appl. Surf. Sci.: (2006) (to be published).
 20. P. J. Cumpson and M. P. Seah, Surf. Interface Anal., 25: 4308 (1997). Crossref
 21. P. J. Cumpson, Surf. Interface Anal., 25: 447 (1997). Crossref
 22. W. H. Gries, Surf. Interface Anal., 24: 38 (1996). Crossref
 23. H. Bethe, Ann. der Physik, 5: 325 (1930).
 24. D. R. Penn, J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom., 9: 29 (1976).
 25. S. Tanuma, C. J. Powell, and D. R. Penn, Surf. Interface Anal., 11: 577 (1988).
 26. S. Tanuma, C. J. Powell, and D. R. Penn, Surf. Interface Anal., 25: 25 (1997).
 27. S. Tanuma, C. J. Powell, and D. R. Penn, Surf. Interface Anal., 35: 268 (2003).
 28. W. B. Pearson, A Handbook of Lattice Spacings and Structure of Metals and Alloys (New York: Pergamon: 1958).
 29. А. П. Шпак, М. А. Васильев, В. А. Тиньков, Металлофиз. новейшие технол., 26, № 6: 765 (2004).
 30. М. А. Васильев, В. А. Тиньков, С. В. Червонный, Успехи физ. мет., 7, № 1: 41 (2006).
 31. A. Jablonski, B. Lesiak, J. Zemek, and P. Jiricek, Surf. Sci., 595: 1 (2005). Crossref
 32. А. Г. Блащук, М. А. Васильев, В. А. Тиньков, Металлофиз. новейшие технол., 25, № 3: 363 (2003).