Influence of an Anharmonicity and Electron–Phonon Interaction on a Frequency Spectrum of Crystals with the Hexagonal Close-Packed Lattice

S. P. Repets’kyy$^{1}$, V. S. Kharchenko$^{2}$, I. G. Vyshyvana$^{1}$

$^1$Taras Shevchenko National University of Kyiv, 60 Volodymyrska Str., UA-01033 Kyiv, Ukraine
$^2$G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 11.04.2011; final version - 15.09.2011. Download: PDF

In a given review, the description of the energy spectrum of electrons and the frequency spectrum of atomic vibrations of the crystal lattice are considered. The basic methods for investigation of influence of the anharmonicity effects on the physical properties of materials and a frequency spectrum of vibrations of the crystal lattice are reviewed. The self-consistent harmonic approximation, which is based on the method of double-time Green’s functions, are described. Within the scope of this approximation, the equation of motion for the ‘displacements–displacements’ Green’s functions, which is similar to the equation of motion in the harmonic approximation, is derived, but the force constants are renormalized and are determined by the thermodynamical averaging of second derivatives of potential rather than their equilibrium values. Appearances of the anharmonicity effects in the vibrational spectrum of the Ti$_{0.93}$Al$_{0.07}$ hexagonal close-packed crystal lattice as well as the electron-subsystem effects are investigated.

Keywords: anharmonicity, Green’s functions, energy spectrum, phonon spectrum, h.c.p.-structure crystals.

PACS: 63.20.D-, 63.20.K-, 63.20.Ry, 63.70.+h, 71.15.Ap, 71.15.Mb, 71.20.Be

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.12.04.389

Citation: S. P. Repets’kyy, V. S. Kharchenko, and I. G. Vyshyvana, Influence of an Anharmonicity and Electron–Phonon Interaction on a Frequency Spectrum of Crystals with the Hexagonal Close-Packed Lattice, Usp. Fiz. Met., 12, No. 4: 389—450 (2011) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.12.04.389


References (144)  
 1. P. M. Sargent and M. F. Ashby, Scr. Metall., 16, No. 12: 1415 (1982). Crossref
 2. O. M. Ivasishin, V. K Pishchak, Voprosy atomnoy nauki i tekhniki (Khar'kov: NTsFTI: 2000), s. 67.
 3. V. K. Pishchak, I. V. Moiseeva, P. N. Okrainets, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 23, No. 9: 1243 (2001).
 4. P. N. Okrainets, V. K. Pishchak, Metallofizika, 72: 31 (1978).
 5. N. M. Plakida and T. Siklos, phys. status solidi, 33: 103 (1969). Crossref
 6. S. Takeno, Prog. Theor. Phys. Suppl., No. 45: 137 (1970). Crossref
 7. A. Maradudin, E. Montroll, Dzh. Veyss, Dinamicheskaya teoriya kristallicheskoy reshetki v garmonicheskom priblizhenii (Moskva: Mir: 1965).
 8. Ch. Kittel', Vvedenie v fiziku tverdogo tela (Moskva: Nauka: 1978).
 9. Dzh. Zayman, Elektrony i fonony. Teoriya yavleniy perenosa v tverdykh telakh (Moskva: IL: 1962).
 10. A. A. Katsnel'son, Vvedenie v fiziku tverdogo tela (Moskva: Iz-vo MGU: 1984).
 11. V. M. Agranovich, I. Y. Lalov, Uspekhi fiz. nauk, 146, No. 6: 267 (1985). Crossref
 12. S. P. Repets'kiy, Teorіya tverdogo tіla. Nevporyadkovanі seredovishcha (Kyiv: Naukova dumka: 2008).
 13. C. O. Rodriquez, R. A. Casali, E. L. Peltzer et al., Phys. Rev. B, 40, No. 6: 3975 (1989). Crossref
 14. K. Kunc and R. M. Martin, Phys. Rev. B, 24, No. 4: 2311 (1981). Crossref
 15. E. D. Murray, D. M. Fritz, J. K. Wahlstrand et al., Phys. Rev. B, 72, No. 6: 060301 (2005). Crossref
 16. A. Bussmann-Holder and A. R. Bishop, Phys. Rev. B, 51, No. 10: 6640 (1995). Crossref
 17. O. Eriksson, J. M. Wills, and D. Wallace, Phys. Rev. B, 46, No. 9: 5221 (1992). Crossref
 18. V. G. Vaks, S. P. Kravchuk, and A. V. Trefilov, J. Phys. F: Metal Phys., 10: 2325 (1980). Crossref
 19. M. Zoli, Phys. Rev. B, 41, No. 11: 7497 (1990). Crossref
 20. E. R. Cowley and R. C. Shukla, Phys. Rev. B, 58, No. 5: 2596 (1998). Crossref
 21. M. I. Katsnelson and A. V. Trefilov, Phys. Metal. Metallogr., 91, No. 2: 109 (2001).
 22. S. A. Kats, V. Ya. Chekhovskii, and N. L. Koryakovski, Rare Metals and Alloys with Single-Crystal Structure (Moscow: Nauka: 1981) (in Russian).
 23. M. I. Katsnelson, A. F. Maksyutov, and A. V. Trefilov, Phys. Lett. A, 295: 50 (2002). Crossref
 24. S. Y. Savrasov, Phys. Rev. B, 54, No. 23: 16470 (1996). Crossref
 25. M. I. Katsnel'son, A. V. Trefilov, K. Yu. Khromov, Pis'ma v ZhETF, 69, No. 9: 649 (1999).
 26. V. Yu. Trubitsyn, E. B. Dolgusheva, Fiz. tverdogo tela, 49, No. 1: 121 (2007).
 27. M. Born, Khuan' Kun', Dinamicheskaya teoriya kristallicheskikh reshetok (Moskva: Inostr. lit.: 1958).
 28. G. Leibfried, Handbuch der Physik, 7/1: 104 (1955).
 29. N. R. Werthamer, Am. J. Phys., 37: 763 (1969). Crossref
 30. R. A. Guyer and L. I. Zane, Phys. Rev., 188, No. 1: 445 (1969). Crossref
 31. J. Noolandi and J. van Kranendonk, Can. J. Phys., 48: 675 (1970). Crossref
 32. F. W. de Wette and B. R. A. Nijboer, Phys. Lett., 18, No. 1: 19 (1965). Crossref
 33. Kh. Betger, Printsipy dinamicheskoy teorii reshetki (Moskva: Mir: 1986).
 34. D. N. Zubarev, Neravnovesnaya statisticheskaya termodinamika (Moskva: Nauka: 1971).
 35. A. A. Abrikosov, L. P. Gor'kov, I. E. Dzyaloshinskiy, Metody kvantovoy teorii polya v statisticheskoy fizike (Moskva: Fizmatgitiz: 1962).
 36. N. S. Gillis and T. R. Kochler, Phys. Rev. B, 4, No. 11: 3971 (1971). Crossref
 37. K. S. Gilroy and W. A. Phillips, Philos. Mag. B, 43: 735 (1981). Crossref
 38. A. S. T. Pires, Phys. Rev. B, 53: 235 (1996). Crossref
 39. G. M. Wysin, M. E. Gouvea, and A. S. T. Pires, Phys. Rev. B, 62: 11585 (2000). Crossref
 40. L. M. Castro, A. S. T. Pires, and J. A. Plascak, J. Magn. Magn. Mater., 248, No. 1: 62 (2002). Crossref
 41. D. V. Spirin and Yu. A. Fridman, Physica B, 325: 410 (2003). Crossref
 42. V. V. Nemoshkalenko, V. N. Antonov, Metody vychislitel'noy fiziki v teorii tverdogo tela (Kiev: Naukova Dumka, 1985).
 43. V. Kon, Uspekhi fiz. nauk, 172, No. 3: 336 (2002).
 44. R. M. Dreizler and E. K. Gross, Density Functional Theory: an Approach to the Quantum Many-Body Problem (Berlin: Springer-Verlag: 1990). Crossref
 45. R. G. Parr and W. Yang, Density-Functional Theory of Atoms and Molecules (New York: Oxford Univ. Press: 1989).
 46. A. B. Shick and O. N. Mryasov, Phys. Rev. B, 67, No. 17: 172407 (2003). Crossref
 47. V. V. Nemoshkalenko, Yu. N. Kucherenko, Metody vychislitel'noy fiziki v teorii tverdogo tela. Elektronnye sostoyaniya v neideal'nykh kristallakh (Kiev: Naukova dumka: 1986).
 48. G. Erenreykh, L. Shvarts, Elektronnaya struktura splavov (Moskva: Mir: 1979).
 49. V. Blum and A. Zunger, Phys. Rev. B, 70, No. 15: 155108 (2004). Crossref
 50. A. Bergman, E. Holmström, A. Niklasson et al., Phys. Rev. B, 70, No. 17: 174446 (2004). Crossref
 51. N. M. Rosengaard and B. Johansson, Phys. Rev. B, 55, No. 22: 14975 (1997). Crossref
 52. E. Bruno, F. Mammano, A. Fiorino et al., Phys. Rev. B, 77, No. 15: 155108 (2008). Crossref
 53. I. A. Abrikosov, A. E. Kissavos, F. Liot et al., Phys. Rev. B, 76, No. 1: 014434 (2007). Crossref
 54. D. A. Rowlands, A. Ernst, B. L. Györffy et al., Phys. Rev. B, 73, No. 16: 165122 (2006). Crossref
 55. D. A. Biava, S. Ghosh, D. D. Johnson et al., Phys. Rev. B, 72, No. 11: 113105 (2005). Crossref
 56. M. Lüders, A. Ernst, M. Däne et al., Phys. Rev. B, 71, No. 20: 205109 (2005). Crossref
 57. M. d’Avezac and A. Zunger, Phys. Rev. B, 78, No. 6: 064102 (2008). Crossref
 58. V. Blum, G. L. W. Hart, M. J. Walorski et al., Phys. Rev. B, 72, No. 16: 165113 (2005). Crossref
 59. M. Häfner, J. K. Viljas, D. Frustaglia et al., Phys. Rev. B, 77, No. 10: 104409 (2008). Crossref
 60. Y. D. Kim, Yia-Chung Chang, M. V. Klein, Phys. Rev. B, 48, No. 24: 17770 (1993). Crossref
 61. S. K. Bose, O. Jepsen, and O. K. Andersen, Phys. Rev. B, 48, No. 7: 4265 (1993). Crossref
 62. A. Diaz-Ortiz, R. Drautz, M. Fahnle et al., Phys. Rev. B, 73., No. 22: 224208 (2006). Crossref
 63. R. Drautz, A. Diaz-Ortiz, M. Fahnle et al., Phys. Rev. Lett., 93, No. 6: 067202 (2004). Crossref
 64. A. V. Ruban, S. Khmelevskyi, P. Mohn et al., Phys. Rev. B, 76, No. 1: 014420 (2007). Crossref
 65. A. V. Ruban and H. L. Skriver, Phys. Rev. B, 66, No. 2: 024201 (2002). Crossref
 66. B. Ujfalussy, J. S. Faulkner, N. Y. Moghadam et al., Phys. Rev. B, 61, No. 18: 12005 (2000). Crossref
 67. P. James, O. Eriksson, B. Johansson et al., Phys. Rev. B, 59, No. 1: 419 (1999). Crossref
 68. I. K. Kamilov, A. K. Murtazaev, Kh. K. Aliev, Uspekhi fiz. nauk, 169, No. 7: 773 (1999). Crossref
 69. P. W. Anderson, Phys. Rev., 109, No. 5: 1492 (l958). Crossref
 70. P. W. Anderson, Comments Solid State Phys., 2, No. 6: 193 (1970).
 71. R. Freedman and I. A. Alertz, Phys. Rev. B, 15, No. 4: 2384 (1977). Crossref
 72. R. Elliot, Dzh. Kramkhansl, P. Lis, Teoriya i svoystva sluchayno neuporyadochennykh kristallov i svyazannykh s nimi fizicheskikh sistem (Moskva: Mir: 1977).
 73. V. F. Los', S. P. Repetskiy, Metody teorii neuporyadochennykh sistem (Kiev: Naukova dumka: 1995).
 74. V. E. Egorushkin, Yu. A. Khon, Elektronnaya teoriya splavov perekhodnykh metallov (Novosibirsk: Nauka. Sib. branch.: 1985).
 75. R. J. Elliott and D. W. Taylor, Proc. Roy. Soc., A296, No. 1445: 161 (1967).
 76. J. Korringa, J. Phys. Chem. Sol., 7, No. 2: 252 (1958).
 77. J. L. Beeby, Phys. Rev., A135, No. 1: 130 (1964). Crossref
 78. D. W. Taylor, Phys. Rev., 156, No. 3: 1017 (1967). Crossref
 79. P. Soven, Phys. Rev., 156, No. 3: 809 (l967). Crossref
 80. A. A. Mookerjee, J. Phys. C, 6, No. 10: L205 (1973). Crossref
 81. S. S. A. Razee, A. Mookerjee, and R. Prasad, J. Phys.: Condens. Matter, 3, No. 19: 3301 (1991). Crossref
 82. S. S. A. Razee, S. S. Rajput, R. Prasad et al., Phys. Rev. B, 42, No. 15: 9391 (1990). Crossref
 83. R. Mills and P. Ratanavararaksa, Phys. Rev. B, 18, No. 10: 5291 (1978). Crossref
 84. H. W. Diehl and P. L. Leath, Phys. Rev. B, 19, No. 2: 587 (1979). Crossref
 85. T. Kaplan and L. J. Gray, Rhys. Rev. B, 15, No. 6: 3260 (1977). Crossref
 86. L. J. Gray and T. Kaplan, Phys. Rev. B, 24, No. 4: 1872 (1981). Crossref
 87. V. Kumar, A. Mookerjee, and V. K. Srivastava, J. Phys. C, 15, No. 9: 1939 (1982). Crossref
 88. M. P. Fateev, Teor. matem. fizika, 90, No. 1: 128 (1992).
 89. A. V. Vedyaev, Teor. matem. fizika, 31, No. 3: 392 (1977).
 90. A. V. Vedyaev, A. B. Granovskiy, E. I. Kondorskiy et al., Fiz. tverdogo tela, 21, No. 4: 961 (1979).
 91. A. V. Vedyaev, A. B. Granovskiy, E. I. Kondorskiy et al., Fiz. tverdogo tela, 20, No. 1: 166 (1978).
 92. V. I. Tokar', I. V. Masanskiy, Fiz. met. metalloved., 64, No. 6: 1207 (1987).
 93. I. V. Masanskiy, V. I. Tokar', Dokl. AN USSR. Ser. A, No. 1: 52 (1987).
 94. V. F. Los’ and S. P. Repetsky, J. Phys.: Condens. Matter, 6: 1707 (1994).
 95. S. P. Repetsky, Ye. G. Len, and N. V. Chubinsky, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 17: 867 (1999).
 96. N. P. Kulish, S. P. Repetskiy, E. G. Len' et al., Fiz. tverdogo tela, 39, No. 3: 401 (1997).
 97. S. P. Repetskiy, T. D. Shatniy, Teor. i matem. fizika, 131, No. 3: 456 (2002).
 98. S. P. Repetskiy, T. D. Shatniy, Fiz. met. metalloved., 96, No. 1: 18 (2003).
 99. R. H. Lyddane and K. F. Herzfeld, Phys. Rev., 54, No. 10: 846 (1938). Crossref
 100. E. W. Kellermann, Proc. Roy. Soc., A178: 17 (1941). Crossref
 101. E. V. Sayre and J. J. Beaver, J. Chem. Phys., 18, No. 5: 584 (1950). Crossref
 102. C. Domb and L. Salter, Philos. Mag., 43: 1083 (1952). Crossref
 103. L. Salter, Philos. Mag., 45, No. 363: 360 (1954). Crossref
 104. T. H. K. Barron and C. Domb, Proc. Roy. Soc. London, A227, No. 1171: 447 (1955).
 105. H. M. J. Smith, Philos. Trans. Roy. Soc. London, A241, No. 829: 105 (1948).
 106. Y. C. Hsieh, J. Chem. Phys., 22, No. 2: 306 (1954). Crossref
 107. P. C. Fine, Phys. Rev., 56, No. 4: 355 (1939). Crossref
 108. W. V. Houston, Rev. Mod. Phys., 20, No. 1: 161 (1948). Crossref
 109. E. Bauer, Phys. Rev., 92, No. 1: 58 (1953). Crossref
 110. A. B. Bhatia and G. K. Horton, Phys. Rev., 98, No. 6: 1715 (1955). Crossref
 111. C. G. Shull and E. O. Wollan, Solid State Phys., 2: 138 (1956).
 112. B. N. Brockhouse and A. T. Stewart, Phys. Rev., 100, No. 2: 756 (1955). Crossref
 113. B. N. Brockhouse and A. T. Stewart, Rev. Mod. Phys., 30, No. 1: 236 (1958). Crossref
 114. P. Olmer, Acta Crystallogr., 1: 57 (1948). Crossref
 115. H. Curien, Acta Crystallogr., 5: 393 (1952). Crossref
 116. H. Cole and B. E. Warren, J. Appl. Phys., 23, No. 3: 335 (1952). Crossref
 117. R. E. Joynson, Phys. Rev., 94, No. 4: 851 (1954). Crossref
 118. I. P. Ipatova, M. I. Kaganov, A. V. Subashiev, ZhETF, 84: 1830 (1983).
 119. S. Engelsberg and J. R. Schrieffer, Phys. Rev., 131, No. 3: 993 (1963). Crossref
 120. I. P. Ipatova, A. V. Subashiev, ZhETF, 66, No. 2:722 (1974).
 121. W. B. Grant, H. Schultz, S. Hufner, and J. Pelzl, phys. stat. sol. (b), 60, No. 1: 331 (1973). Crossref
 122. I. I. Baptizmanskiy, I. I. Novak, A. F. Naydenov, Fiz. tverdogo tela, 21, No. 9: 2584 (1979).
 123. Yu. S. Ponosov, G. A. Bolotin, Fiz. tverdogo tela, 27, No. 9: 2636 (1985).
 124. G. A. Bolotin, Yu. I. Kuz'min, Yu. V. Knyazev et al., Fiz. tverdogo tela, 43, No. 10: 1729 (2001).
 125. K. S. Aleksandrov, I. P. Aleksandrova, G. M. Zaslavskiy et al., ZhETF, 21, No. 1: 58 (1975).
 126. V. L. Ginzburg, Uspekhi Fiz. Nauk, 76, No. 4: 643 (1962). Crossref
 127. D. N. Mirlin, I. I. Reshina, ZhETF, 47, No. 6: 315 (1988).
 128. V. I. Nizhankovskiy, M. I. Katsnel'son, G. V. Peschanskikh, A. F. Trefilov, ZhETF, 59, No. 10: 693 (1994).
 129. L. Genzel, T. P. Martin, and C. H. Perry, phys. stat. sol. (b), 62, No. 1: 83 (1974). Crossref
 130. M. Zigone, M. Vandevyver, and D. N. Talwar, Phys. Rev. B, 24, No.10: 5763 (1981). Crossref
 131. E. A. Vinogradov, B. N. Mavrin, N. N. Novikova, V. A. Yakovlev, Fiz. tverdogo tela, 48, No. 10: 1826 (2006).
 132. S. P. Repets'kiy, V. S. Kokaylo, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 31, No. 6: 749 (2009).
 133. V. S. Kokaylo, Vplyv angarmonіzmu na kolyvnyi spektr ta povzuchіst' geksagonal'nykh shchіl'noupakovanikh splavіv na osnovі Ti (Dis. … kand. fіz.-mat. n.; 01.04.07) (Kyiv: KNU іm. Tarasa Shevchenka: 2010).
 134. O. M. Ivasishin, N. S. Kosenko, S. V. Shevchenko, V. A. Tatarenko, K. L. Tsinman, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 19, No. 1: 8 (1997); O. M. Ivasishin, M. S. Kosenko, S. V. Shevchenko, V. A. Tatarenko, and C. L. Tsinman, Metal Phys. Adv. Technologies, 17, No. 1: 13 (1998).
 135. C. Stassis, D. Arch, B. N. Harmon, and N. Wakabayashi, Phys. Rev. B, 19, No. 1: 181 (1979). Crossref
 136. M. S. Kushwaha and S. S. Kushwaha, Il Nuovo Cimento, 48B, No. 2: 167 (1978).
 137. J. L. Warren, Rev. Mod. Phys., 40, No. 1: 38 (1968). Crossref
 138. U. Kharrison, Psevdopotentsialy v teorii metallov (Moskva: Mir: 1968).
 139. J. A. Moriarty, Phys. Rev. B, 38, No. 5: 3199 (1988). Crossref
 140. E. S. Fisher and M. H. Manghnani, J. Phys. Chem. Solids, 32: 657 (1971). Crossref
 141. Y. P. Varshni and P. S. Yuen, Phys. Rev., 174, No. 3: 766 (1967). Crossref
 142. J. C. Slater and G. F. Koster, Phys. Rev., 94, No. 6: 1498 (1954). Crossref
 143. R. R. Sharma, Phys. Rev. B, 19, No. 6: 2813 (1979). Crossref
 144. P. O. Löwdin, J. Chem. Phys., 18, No. 3: 365 (1950). Crossref