Features of Structure Formation, Kinetics of Phase Transformations, Mechanical and Tribological Properties of the Fe-Based Cr–Mn–Ni Alloys

Yu. M. Koval$^1$, V. Z. Kutsova$^2$, M. A. Kovzel$^2$, and P. Yu. Shvets$^2$

$^1$G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the N.A.S. of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^2$National Metallurgical Academy of Ukraine, 4 Gagarin Ave., UA-49000 Dnipro, Ukraine

Received 10.01.2020; final version — 12.05.2020 Download PDF logo PDF

Abstract
The paper reviews and analyses solutions of theoretical and practical problem consisting in increasing the complex of tribological properties and heat resistance of the iron-based alloys for the state-of-the-art mechanical engineering industry. A composition of new sparingly alloyed wear-resistant iron-based chromium–manganese–nickel alloys is developed. The distribution of the alloying elements between phases and structural components is studied, the dependence of change of mechanical properties on structural parameters and phase composition is determined. For the first time, the kinetics of bainitic transformation and the regularities of forming a nanostructured bainitic matrix of Fe-based Cr–Mn–Ni alloys are investigated by means of dilatometric analysis. Diagrams of isothermal decomposition of supercooled austenite are plotted. Tribological properties of as-cast Cr–Mn–Ni alloys are studied.

Keywords: chromium–manganese–nickel alloys, structure, wear resistance, bainite, abrasive wear.

Citation: Yu. M. Koval, V. Z. Kutsova, M. A. Kovzel, and P. Yu. Shvets, Features of Structure Formation, Kinetics of Phase Transformations, Mechanical and Tribological Properties of the Fe-Based Cr–Mn–Ni Alloys, Progress in Physics of Metals, 21, No. 2: 180–248 (2020)


References (92)  
 1. V.Z. Kutsova, M.A. Kovzel, P.U. Shvets, A.V. Grebeneva, and V.V. Prutchykova, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 40, No. 4: 551 (2018). https://doi.org/10.15407/mfint.40.04.0551
 2. O.I. Soshko and V.O. Soshko, Prog. Phys. Met., 20, No. 1: 96 (2019). https://doi.org/10.15407/ufm.20.01.096
 3. A.I. Stepina, A.M. Stupitsky, and I.R. Klais, Liteinoye Proizvodstvo, No. 9: 26 (1977) (in Russian).
 4. A.D. Leshchenko, A.D. Kutuzov, and V.V. Lunev, Liteinoye Proizvodstvo, No. 6: 8 (1988) (in Russian).
 5. O.S. Komarov, O.A. Susina, and N.I. Urbnovich, Litye i Metallurgiya. Inf. Byulleten, Nos. 7–9: 22 (1997) (in Russian).
 6. M.P. Shebatnov, L.I. Romanov, M.I. Prokhorov, and E.V. Boldyrev, Trudy Gorkovskogo Instituta Vodnogo Transporta, 1984, No. 206: 99 (1984) (in Russian).
 7. I.N. Slabodinsky, B.A. Kirievsky, and L.G. Smolyakov, Litye i Iznosostoikie Materialy: Sbornik IPL AN USSR (Kiev: Institut Problem Lit’ya: 1972), p. 21 (in Russian).
 8. G.V. Samsonov and I.M. Vinnitskiy, Tugoplavkie Soedineniya [Refractory Compounds] (Moscow: Metallurgiya: 1976) (in Russian).
 9. E. Houdremont, Spetsialnyye Stali [Special Steels] (Moscow: Metallurgiya: 1959) (Russian translation).
 10. V.S. Popov, N.N. Brykov, N.S. Dmitrichenko, and P.G. Fit, Dolgovechnost Oborudovaniya Ogneupornogo Proizvodstva [The Durability of the Equipment of Refractory Production] (Moscow: Metallurgiya: 1977) (in Russian).
 11. Yu.G. Bobro, Legirovannyye Chuguny [Alloyed Cast Irons] (Moscow: Metallurgiya: 1976) (in Russian).
 12. K.P. Bunin and Yu.N. Taran, Stroenie Chuguna [The Structure of Cast Iron] (Moscow: Metallurgiya: 1972) (in Russian).
 13. V.I. Nikitin, Raschet Zharostoikosti Metallov [Calculation of the Heat Resistance of Metals] (Moscow: Metallurgiya: 1976) (in Russian).
 14. N.I. Bestuzhev and S.P. Korolev, Liteinoye Proizvodstvo, No. 3: 20 (1999) (in Russian).
 15. V.M. Sadovsky, O.S. Komarov, and S.N. Herzik, Liteinoye Proizvodstvo, No. 5: 12 (1998) (in Russian).
 16. R. Hosen, E.Kh. Ri, and V.A. Teich, Liteinoye Proizvodstvo, No. 10: 15 (2000).
 17. V.P. Gavrilyuk, E.A. Markovsky, and L.I. Butenko, Liteinoye Proizvodstvo, No. 7: 20 (1998) (in Russian).
 18. L.G. Savina, E.E. Baryshev, and M.A. Filipov, Teoriya i Praktika Metallurgii, Nos. 4–5: 121 (2006) (in Russian).
 19. K.P. Bunin, Y.N. Malinochka, and Y.N. Ram, Osnovy Metallografii Chuguna [Fundamentals of Cast Iron Metallography] (Moscow: Metallurgiya: 1969) (in Russian).
 20. I.I. Tsypin, Belyye Iznosostoikie Chuguny [White Wear-Resistant Cast Irons] (Moscow: Metallurgiya: 1983) (in Russian).
 21. Friction, Wear, and Lubrication: Guide (Eds. I.V. Kragelsky and V.V Alisin) (Pergamon: 1982).
 22. M.M. Tenenbaum, Iznosostoykost Konstruktsionnykh Materialov i Detaley Mashin [Wear Resistance of Structural Materials and Machine Parts] (Moscow: Mashinostroenie: 1966) (in Russian).
 23. V.I. Tikhnovich, V.P. Gavrilyuk, and I.A. Shalevskaya, Protsessy Litya, No. 2: 84 (2005) (in Russian).
 24. V.N. Kashcheev, Abrazivnoye Razrushenie Tverdykh Tel [Abrasive Destruction of Solids] (Moscow: Nauka: 1970 (in Russian).
 25. I.V. Kragelsky, Trenie i Iznos [Friction and Wear] (Moscow: Mashinostroenie: 1968) (in Russian).
 26. E.V. Rozhkova, O.M. Romanov, L.Ya. Kozlov, and L.M. Romanov, Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, No. 6: 30 (1986) (in Russian).
 27. V.I. Tikhonovich, O.I. Kovalenko, and V.A. Loktionov, Litye Iznosostoikie Materialy, Ikh Razrabotka i Primenenie [Cast Wear-Resistant Materials, Their Development and Application] (Kiev: Znanie: 1980) (in Russian).
 28. A.N. Poddubny, Liteinoye Proizvodstvo, No. 3: 7 (1997) (in Russian).
 29. V.P. Grechin, Iznosostoikie Chuguny i Splavy [Wear-Resistant Cast Irons and Alloys] (Moscow: Mashgiz: 1961) (in Russian).
 30. Z.M. Gamolskaya, V.M. Guterman, and N.A. Didkovskaya, Iznosostoikie Materialy dlya Detaley Gornykh Mashin [Wear-Resistant Materials for Parts of Mining Machines] (VNIIIPTuglemash. Nedra: 1972), vol. 17, p. 1 (in Russian).
 31. I.E. Lev, Karbidnyy Analiz Chuguna [Carbide Analysis of Cast Iron] (Kharkov: Metallurgizdat: 1962) (in Russian).
 32. I.N. Slabodinsky, A.F. Sofromenkov, and N.V. Korshikova, Izvestiya VUZov. Chernaya Metallurgiya, No. 8: 77 (1980) (in Russian).
 33. A.G. Vinnitsky and D.Y. Vishnyakov, Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, No. 4: 2 (1957) (in Russian).
 34. B.I. Kostetsky, Trenie, Smazka i Iznos v Mashinakh [Friction, Lubrication and Wear in Machines] (Kiev: Tekhnika: 1970) (in Russian).
 35. N.D. Tomashov, Teoriya Korrozii i Zashchity Metallov [The Theory of Corrosion and Metal Protection] (Moscow: Metallurgizdat: 1960 (in Russian).
 36. Cast Iron: Handbook (Eds. A.D. Sherman and A.A. Zhukov) (Moscow: Metallurgiya: 1991) (in Russian).
 37. M.A. Fillipov, P. Lhagvadorzh, and G.N. Plotnikov, Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, No. 11: 10 (2000) (in Russian).
 38. K.N. Minyailovskiy, Fazovyye Prevrashcheniya pri TO Iznosostoikikh Vysokokhromistykh Chugunov [Phase Transformations during Maintenance of Wear-Resistant of High-Chromium Cast Irons] (Diss. for Cand. Tech. Sci.) (Alchevsk: Kommunarsk Mining and Smelting Institute: 1969) (in Russian).
 39. M.M. Khrushchov and M.A. Babichev, Abrazivnoe Iznashivanie [Abrasive Wear] (Moscow: Nauka: 1970) (in Russian).
 40. M.M. Tenenbaum, Soprotivlenie Abrazivnomu Iznashivaniyu [Resistance to Abrasive Wear] (Moscow: Mashinostroenie: 1976) (in Russian).
 41. F.P. Bowden and D. Teibor, Trenie i Smazka Tverdykh Tel [Friction and Lubrication of Solids] (Moscow: Mashinostroenie: 1968) (in Russian).
 42. N.I. Bogomolov, Metody Ispytaniya na Iznashivanie [Methods of Wear Tests] (Moscow: Izdatelstvo AN SSSR: 1962), p. 12 (in Russian).
 43. T.S. Skoblo, E.G. Popova, N.A. Budagyants, and N.A. Zhizhkina, Liteinoye Proizvodstvo, No. 8: 7 (2001) (in Russian).
 44. A.N. Poddubniy, I.K. Kulbovskiy, and A.V. Dyukov, Liteinoye Proizvodstvo, No. 5: 46 (1997) (in Russian).
 45. V.Z. Somin, A.D. Andreev, and V.I. Kulikov, Liteinoye Proizvodstvo, 2002. No. 11: 16 (2002) (in Russian).
 46. V.A. Voinov, Iznosostoikie Splavy i Pokrytiya [Wear-Resistant Alloys and Coatings] (Moscow: Mashinostroenie: 1980) (in Russian).
 47. M.E. Garber, Otlivki iz Belykh Iznosostoikikh Chugunov [Castings from White Wear-Resistant Cast Irons] (Moscow: Mashinostroenie: 1972) (in Russian).
 48. A.A. Kosilov, A.A. Kruglov, and V.N. Rebonen, Liteinoye Proizvodstvo, No. 6: 13 (2001) (in Russian).
 49. B.I. Voronenko, Liteinoye Proizvodstvo, No. 10: 8 (1993) (in Russian).
 50. O.G. Sokolov and K.B. Katzov, Zhelezomargantsevyye Splavy [Ferromanganese Alloys] (Kiev: Naukova Dumka: 1982) (in Russian).
 51. GOST 977-88. Otlivki Stalnye. Obshchie Tekhnicheskiye Usloviya [Steel Castings. General Specifications] (Moscow: Izdatelstvo Standartov: 1989) (in Russian).
 52. W. Jellinghaus and H. Keller, Archiv fur das Eisenhuttenwesen, 43, No. 3: 193 (1972) (in German).
 53. I.N. Bogachev and R.I. Mintz, Kavitatsionnoye Razrushenie Zhelezouglerodistykh Splavov [Cavitational Destruction of Iron–Carbon Alloys] (Moscow: Mashgiz: 1959) (in Russian).
 54. M.A. Fillipov, V.S. Litvinov, and Yu.R. Nemirovsky, Stali s Metastabilnym Austenitom [Steel with Metastable Austenite] (Moscow: Metallurgiya: 1988) (in Russian).
 55. L.S. Malinov and V.L. Malinov, Metallurgical and Mining Industry, No. 6: 39 (1999) (in Russian).
 56. V.S. Popov, N.N. Brykov, and N.S. Dmitrichenko Iznosostoykost Pressform Ogneupornogo Proizvodstva [Wear Resistance of Moulds of Refractory Production] (Moscow: Metallurgiya: 1971) (in Russian).
 57. G.I. Silman and N.V. Dmitrieva, Materialovedenie i Proizvodstvo: Mezhvuzovskiy Sbornik Nauchnykh Trudov (Izdatelstvo BGITA), 2: 241 (2001) (in Russian).
 58. A.P. Cheylyakh, I.M. Oleinik, and E.B. Lokshina, Metals, No. 1: 66 (2001) (in Russian).
 59. A.P. Cheylyakh, D.V. Klok, and S.V. Fine, Metal and Casting of Ukraine, Nos. 9–10: 13 (2006) (in Russian).
 60. T.M. Mironova, P.F. Nizhnikovskaya, and Yu.N. Taran, Voprosy Formirovaniya Metastabilnykh Struktur Splavov: Mezhvuzovskiy Sbornik Nauchnykh Trudov (Dnepropetrovsk: Izdatelstvo DGU: 1981), p. 132 (in Russian).
 61. G.I. Silman, Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov, No. 9: 3 (2005) (in Russian).
 62. O.M. Khoroshylov, V.V. Kurylyak, O.S. Podolyak, and N.S. Antonenko, Prog. Phys. Met., 20, No. 3: 367 (2019). https://doi.org/10.15407/ufm.20.03.367
 63. P. Puspitasari and J.W. Dika, Prog. Phys. Met., 20, No. 3: 396 (2019). https://doi.org/10.15407/ufm.20.03.396
 64. H.T. Angus, Cast Iron: Physical and Engineering Properties (London: Butterworth-Heinemann: 1976). https://doi.org/10.1016/C2013-0-01035-3
 65. M.A. Fesenko and A.M. Fesenko, Prog. Phys. Met., 21, No. 1: 83 (2020). https://doi.org/10.15407/ufm.21.01.83
 66. V.B. Molodkin, H.I. Nizkova, Ye.I. Bogdanov, S.I. Olikhovskii, S.V. Dmitriev, M.G. Tolmachev, V.V. Lizunov, Ya.V. Vasylyk, A.G. Karpov, and O.G. Voytok, Usp. Fiz. Met., 18, No. 2: 177 (2017) (in Ukrainian). https://doi.org/10.15407/ufm.18.02.177
 67. V.V. Lizunov, I.M. Zabolotnyy, Ya.V. Vasylyk, I.E. Golentus, and M.V. Ushakov, Prog. Phys. Met., 20, No. 1: 75 (2019). https://doi.org/10.15407/ufm.20.01.075
 68. T.M. Radchenko, V.A. Tatarenko, V.V. Lizunov, V.B. Molodkin, I.E. Golentus, I.Yu. Sahalianov, and Yu.I. Prylutskyy, Phys. Status Solidi B, 256, No. 5: 1800406 (2019). https://doi.org/10.1002/pssb.201800406
 69. V.Z. Kutsova, M.A. Kovzel, A.V. Grebeneva, I.V. Ratnikova, and O.O. Velichko, Metallurgical and Mining Industry, No. 9: 1084 (2015).
 70. S.A. Saltykov, Stereometricheskaya Metallografiya [Stereometric Metallography] (Moscow: Metallurgy: 1970) (in Russian).
 71. F.R. Wilson and R.A. Harding, BCIRA Report No. 1783 (Birmingham, UK: 1989).
 72. L.I. Mirkin, Rentgenostrukturnyy Kontrol Mashinostroitelnykh Materialov [X-Ray Control of Engineering Materials] (Moscow: Mashinostroenie: 1979) (in Russian).
 73. S.S. Gorelik, A.N. Rastorguev, and Yu.A. Skakov, Rentgenograficheskiy i Ehlektronno-Graficheskiy Analiz Metallov [X-Ray and Electron Diffraction Analysis of Metals] (Moscow: Metallurgy: 1963) (in Russian).
 74. M.A. Tylkin, Spravochnik Termista Remontnoy Sluzhby [The Handbook of the Heat-Treater of the Repair Service] (Moscow: Metallurgiya: 1981) (in Russian).
 75. G.V. Samsonov, T.Ya. Kosolapova, and V.S. Neshpor, Karbidy i Splavy na Ikh Osnove [Carbides and Their-Based Alloys] (Kiev: Naukova Dumka: 1976) (in Russian).
 76. E.P. Kalinushkin, Peritekticheskaya Kristallizatsiya Legirovannykh Splavov na Osnove Zheleza [Peritectic Crystallization of Iron-Based Doped Alloys] (Dnepropetrovsk: Porogi: 2007); K. Niihara, J. Mater. Sci. Lett., 2: 221 (1983). https://doi.org/10.1007/BF00725625
 77. N.V. Novikov, S.N. Oak, and S.I. Bulychov, Zavodskaya Laboratoriya, No. 7: 60 (1988) (in Russian).
 78. V.I. Dvoruk and M.V. Matrosov, Problems of Friction and Wear, No. 50: 44 (2008) (in Ukrainian). https://doi.org/10.18372/0370-2197.50.2946
 79. M.V. Kindrachuk, E.A. Kulgavyy, O.L. Shevchenko, and A.P. Danilov, Naukoyemni Tekhnologii, 1, No. 1: 102 (2009) (in Ukrainian). https://doi.org/10.18372/2310-5461.1.5205
 80. M.I. Denysenko, V.F. Labunets, and V.V. Zahrebelnyi, Problems of Friction and Wear, No. 1 (66): 113 (in Ukrainian) https://doi.org/10.18372/0370-2197.1(66).9361
 81. V.Z. Kutsova, M.V. Kіndrachuk, M.A. Kovzel, O.V. Tіsov, A.V. Grebeneva, and P. Y. Shvets, Problems of Friction and Wear, No. 2 (71): 78 (2016) (in Ukrainian). https://doi.org/10.18372/0370-2197.2(71).11069
 82. Yu.N. Taran, V.Z. Kutsova, A.Yu. Kutsov, and M.A. Kovzel, Stroitelstvo, Materialovedenie, Mashinostrenie, 27, part 1: 38 (2004) (in Russian).
 83. H.K.D.H. Bhadeshia and J.W. Christian, Metall. Trans. A, 21: 767 (1990). https://doi.org/10.1007/BF02656561
 84. A.M. Nesterenko, V.Z. Kutsova, and M.A. Kovzel, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., No. 1: 99 (2003).
 85. V.Z. Kutsova, M.A. Kovzel, A.V. Grebeneva, I.V. Ratnikova, and P.Y. Shvets, Stroitelstvo, Materialovedenie, Mashinostroenie: Sbornik ‘Starodubovskie Chteniya’, No. 89: 101 (2016) (in Russian).
 86. V.Z. Kutsova, M.A. Kovzel, A.V. Grebeneva, P.Y. Shvets, A. Zyska, and B. Koczurkiewicz, Proc. XIX Int. Sci. Conf. ‘New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering and Production Engineering and Physics’. A Collective Monograph. Series: Monograph, No. 78 (Częstochowa: Częstochowa University of Technology: 2018), p. 147.
 87. V.Z. Kutzova, M.A. Kovzel, and A.V. Grebeneva, Metaloznavstvo ta Obrobka Metalіv, No. 2: 43 (2017) (in Ukrainian).
 88. M. Hillert, ISIJ Intern., 35, No. 9: 1134 (1995). https://doi.org/10.2355/isijinternational.35.1134
 89. V.Z. Kutsova, A.Yu. Kutsov, and M.A. Kovzel, Proc. of Forum ‘Education–Investments–Research & Development (July 4–10, 2006, Davos), p. 82.
 90. L.G. Berg, Vvedenie v Termografiyu [Introduction to Thermography] (Moscow: Izd. Akad. Nauk SSSR: 1961), p. 56 (in Russian).
 91. G.O. Piloyan, Vvedenie v Teoriyu Termicheskogo Analiza [Introduction to the Theory of Thermal Analysis] (Moscow: Izd. Akad. Nauk SSSR: 1984) (in Russian).
 92. V.Z. Kutsova, M.A. Kovzel, A.V. Grebeneva, P.Y. Shvets, A. Zyska, and Z. Konopka, Proc. XVIII Int. Conf. ‘New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering and Production Engineering and Physics’. A Collective Monograph. Series: Monograph, No. 68 (Częstochowa: Częstochowa University of Technology: 2017), p. 53.