Spontaneous Fragmentation of Metals in Range of Phase Transformations

V. P. Majboroda$^{1}$, A. P. Shpak$^{2}$, Yu. A. Kunitskiy$^{3}$

$^1$I. M. Frantsevich Institute for Problems in Materials Science, NAS of Ukraine, 3 Academician Krzhyzhanovsky Str., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^2$G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^3$Technical Centre, NAS of Ukraine, 13 Pokrovs’ka Str., 04070 Kyiv, Ukraine

Received: 03.06.2003. Download: PDF

The data on changing cohesion energies (by 1–2%) in b.c.c. and f.c.c. phases of iron and cupper at increasing lattice parameters up to values corresponding to premelting stage are presented. Taking into account the latent heat of melting, these changes compose 4–5% and testify about an absence of the physical causes for atomwise disordering of a melt. The sharp dependence of cohesion energy on lattice parameter causes the appearing of large tensions in comparison with strength characteristics and Peierls tensions. This process during heating of crystals up to temperatures higher the Debye temperature by 1.5–2 times causes the multiple generation of dislocations, and their polygonization— to spontaneous fragmentation of a structure. The reversibility of this phenomenon during a cooling testifies that thermally-activated polygonal processes manifests arising new degrees of freedom of atoms’ motion at thermal activation of solids. The results of structural investigations (in situ) of metals embrace the cryogenic temperatures, stages of premelting, melting, heating of melt, and solidification. The cooling of iron and chromium up to the temperatures $\leq 140$ К causes the spontaneous fragmentation of their grains. The process is provided with an arising of twinnings and formation of growing cellular dislocation structures. According to data of electron microscopy, heating of films of pure metals (Fe, Cu, Ni, Ag, and Au) up to the temperatures higher the Debye temperature leads to beginning of spontaneous fragmentation of grains. At further elevation of temperature up to the premelting stage, the phenomenon of fragmentation is increasing, and dislocation density reaches the values $\sim 10^{11}$ cm$^2$. The transition of metals within the range of latent heat of melting is accompanied with cluster fragmentation on blocks of coherent scattering with a size $\sim 3–5$ nm. This process accompanies an appearing of coalescence and increasing of Brownian mobility of structural fragments of a melt. In compressed state, such a system would be similar to a heavily-deformed one with a dislocation density $\sim 10^{13}$ cm$^2$. Very overheated melt is disordered up to the cluster level. A flow of the melt causes its separation onto structural polyfragments, which are inherited during a solidification. The initial stage of solidification accompanies an increasing (by an order of magnitude and more) of a number of crystalline nanofragments that is compared with a decreasing of dislocation density (by two orders of magnitude and more). The aftercooling leads to the creation of nanostructural fragments.

Keywords: fragmentation, melt, cluster, delamination, nanostructure.

PACS: 61.25.Mv, 61.46.+w, 61.50.Lt, 61.72.Ff, 61.72.Mm, 81.07.Bc

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.04.03.123

Citation: V. P. Majboroda, A. P. Shpak, and Yu. A. Kunitskiy, Spontaneous Fragmentation of Metals in Range of Phase Transformations, Usp. Fiz. Met., 4, No. 3: 123—233 (2003) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.04.03.123


References (136)  
 1. Kh. Zak, Vnutrennee trenie i defekty v metallakh (Moskva: Metallurgiya: 1965), p. 307.
 2. A. Novik, B. Berri, Relaksatsionnye yavleniya k kristallakh (Moskva: Atomizdat: 1975).
 3. L. N. Larikov, L. M. Baklanova, A. G. Drachinskaya, A. N. Ustinov, Metally, No. 5: 182 (1978).
 4. R. Khonikomb, Plasticheskaya deformatsiya metallov (Moskva: Mir: 1972).
 5. R. Stedman, L. Almqvist, and G. Nilsson, Phyp. Rev., 162: 549 (1967). Crossref
 6. S. I. Novikova, Teplovoe rasshirenie tverdykh tel (Moskva: Nauka: 1974).
 7. V. P. Maiboroda, A. P. Shpak, Yu. A. Kunitskii, Strukturnye aspekty teorii plavleniya i zatverdevaniya (Kiev: Akademperiodika: 2002).
 8. I. V. Gavrilin, Plavlenie i kristallizatsiya metallov i splavov (Vladimir: 2000).
 9. G. Leibrid, Mikroskopicheskaya teoriya mekhanicheskikh i teplovykh svoistv kristallov (Moskva–Leningrad: Fizmatgiz: 1963).
 10. A. P. Shpak, A. A. Lisenko, V. P. Maiboroda, Yu. A. Kunitskii, Metallofiz. noveishie tekhnol., 25, No. 7: 843 (2003).
 11. Dzh. Fridel', Fizika metallov. I. Elektrony (Red. Dzh. Zaiman) (Moskva: Mir: 1972).
 12. A. A. Lisenko, V. P. Maiboroda, V. L. Bekenev et al., Zavisimost' elektronnoi struktury OTsK- i GTsK-faz zheleza ot parametra reshetki (Kiev: 1985) (Prepr./AN USSR. IPM. No. 15, 1985).
 13. P. Hohenberg and W. Kohn, Phys Rev., 136, No. 3B: 864 (1964). Crossref
 14. W. Kohn and L. J. Sham, Phyp. Rev., 140, No. 4A: 1133 (1965). Crossref
 15. J. F. Janak, Phyp. Rev., B9, No. 10: 3985 (1974). Crossref
 16. V. L. Moruzzi, J. F. Janak, and A. R. Williams, Calculated Electronic Properties of Metals (New York: Pergamon Press: 1978).
 17. A. G. Milevskii, A. A. Lisenko, M. M. Morozov, and E. A. Zhurakovskii, Phyp. Stavol. Sol. (b), 198, No. 2: 629 (1996). Crossref
 18. L. Hedin and B. I. Lundqvist, J. Phyp. C: Solid State Phyp., 4, No. 14: 2064 (1971). Crossref
 19. V. P. Maiboroda, V. I. Ivashchenko, G. O. Maksimova, Ukr. fiz. zhurn., 39, No. 7–8: 869 (1994).
 20. L. N. Larikov, Yu. F. Yurchenko, Teplovye svoistva metallov i splavov (Kiev: Nauk. dumka: 1985).
 21. J. Chirt, I. Lote, Teoriya dislokatsii (Moskva: Atomizdat: 1972).
 22. P. V. Vonsovskii, Magnetizm (Moskva: Nauka: 1971).
 23. I. I. Novikov, Defekty kristallicheskogo stroeniya (Moskva: Metallurgiya: 1975).
 24. A. M. Kosevich, Fizicheskaya mekhanika real'nykh kristallov (Kiev: Nauk. dumka: 1981).
 25. G. Stenli, Fazovye perekhody i kriticheskie yavleniya (Moskva: Mir: 1973).
 26. V. K. Grigorovich, Elektronnoe stroenie i termodinamika splavov zheleza (Moskva: Nauka: 1970).
 27. Svoistva elementov. Spravochnik (Moskva: Metallurgiya: 1985).
 28. P. D. Desai, J. Phyp. Chem. Ref. Data., 15, No. 3: 967 (1986). Crossref
 29. V. E. Zinov'ev, Teplofizicheskie svoistva metallov pri vysokikh temperaturakh. Spravochnik (Moskva: Metallurgiya: 1989).
 30. Ya. A. Kraftmakher and T. Yu. Peinegina, Phyp. Stavol. Sol., 42: 151 (1970).
 31. I. G. Kozhevnikov, L. A. Novitskii, Teplofizicheskie svoistva materialov pri nizkikh temperaturakh. Spravochnik (Moskva: Mashinostroenie: 1982).
 32. V. M. Manzhuev, P. G. Taluts, M. I. Sandakova, B. V. Vlasov, V. E. Zinov'ev, Fiz. mevol. metalloved., 201 (1989).
 33. D. J. Dever, J. Appl. Phyp., 43: 3293 (1972). Crossref
 34. R. I. Garber, A. I. Kovalev, Zavod. lab., No. 4: 477 (1958).
 35. N. V. Novikov, N. V. Filin, N. I. Gorodynskii et al. Prochnost' materialov i konstruktsii kriogennoi tekhniki (Red. N. V. Novikov) (Kiev: Nauk. dumka: 1992).
 36. A. F. Voitenko, Yu. D. Skripnik, N. G. Solov'eva, Prochnost' materialov i konstruktsii pri nizkikh temperaturakh (Kiev: Nauk. dumka: 1984), p. 52.
 37. V. I. Trefilov, Yu. V. Mil'man, S. A. Firstov, Fizicheskie osnovy prochnosti metallov (Kiev: Nauk. dumka: 1975).
 38. D. Khall, Razrushenie tverdykh tel (Moskva: Metallurgiya: 1967), p. 222.
 39. V. I. Startsev, V. A. Il'ichev, V. V. Pustovalov, Plastichnost' i prochnost' metallov i splavov pri nizkikh temperaturakh (Moskva: Metallurgiya: 1975).
 40. V. A. Strizhalo, Tsiklicheskaya prochnost' i polzuchest' metallov pri malotsiklovom nagruzhenii v usloviyakh nizkikh i vysokikh temperatur (Kiev: Nauk. dumka: 1977), p. 157.
 41. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, Metally, No. 1: 117 (1993).
 42. V. I. Trefilov, V. F. Moiseev, E. P. Pechkovskii, DAN USSR. Ser. A, No. 11: 81 (1985).
 43. P. Khirsh, R. Nikolson, A. Khovi, D. Peshli et al., Elektronnaya mikroskopiya tonkikh kristallov (Moskva: Mir: 1968).
 44. V. G. Pushin, R. R. Romanova, Yu. D. Tyapkin et al., Fiz. mevol. metalloved., 43, No. 4: 826 (1977).
 45. B. I. Gorbachev, P. G. Ivanitskii, V. T. Krotenko et al., Ukr. fiz. zhurn., 18, No. 9: 1528 (1973).
 46. L. I. Lysak, Ya. N. Vovk, Yu. M. Polishchuk, Zavod. lab., No. 8: 1021 (1968).
 47. V. P. Maiboroda, V. M. Adeev, G. A. Maksimova, and G. M. Molchanovskaya, Proc. of International Conf. 'Science for Materials in the Frontier of Centuries: Advantages and Challenges' (Nov. 4–8, 2002) (Kyiv: Ukraine: 2002), vol. 1, p. 167.
 48. O. A. Kaibyshev, Plastichnost' i sverkhplastichnost' metallov (Moskva: Metallurgiya: 1984).
 49. O. A. Kaibyshev, Sverkhplastichnost' promyshlennykh splavov (Moskva: Metallugiya: 1984).
 50. A. P. Gulyaev, Sverkhplastichnost' stali (Moskva: Metallurgiya: 1982), p. 56.
 51. A. P. Gulyaev, L. M. Sarmanova, MiTOM, No. 4: 43 (1972).
 52. T. F. Volynova, A. P. Gulyaev, MiTOM, No. 3: 24 (1981).
 53. M. R. Imaev, Fiz. mevol. metalloved., 64, No. 4: 824 (1987).
 54. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, Izv. AN SSSR. Metally, No. 6: 67 (1990).
 55. V. N. Timofeev, Teplofizichekie svoistva veshchestv i materialov, No. 19: 108 (1983).
 56. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, Metallofiz., 12, No. 5: 127 (1990).
 57. P. L. Revo, V. P. Maiboroda, K. O. Ivanenko, I. P. Shevchenko, Visnik Kyivs'kogo universitetu. Seriya: fiziko-matematichni nauki, No. 1: 482 (2000).
 58. V. G. Pushin, L. I. Yurchenko, S. P. Pavlova, Yu. E. Turkhan, Fiz. mevol. metalloved., 66, No. 4: 777 (1988).
 59. O. M. Byalik, V. p. Chernenko, V. M. Pisarenko, Yu. N. Moskalenko, Metaloznavstvo (Kyiv: Politekhnika: 2002).
 60. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, Tez. dokl. VI Vsesoyuzn. konf. «Fizika razrusheniya» (26–28 sentyabrya 1989 g.) (Kiev: IPM AN USSR: 1989), ch. 1, p. 82.
 61. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, MiTOM, No. 5: 28 (1992).
 62. V. P. Maiboroda, G. O. Maksimova, G. M. Molchanovs'ka, S. L. Revo, Visnik Kyivs'kogo universitetu. Seriya: Fiziko-matematichni nauki, No. 2: 517 (2000).
 63. N. Ashkroft, N. Mermin, Fizika tverdogo tela (Moskva: Mir: 1979), vol. 2, p. 88.
 64. V. I. Trefilov, V. P. Maiboroda, G. O. Maksimova, G. M. Molchanovs'ka, p. L. Revo, Visnik Kyivs'kogo universitetu. Seriya: fiziko-matematichni nauki, No. 4: 530 (2000).
 65. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, and G. M. Molchanovskaya, Proc. of Inter-national Conf. 'Science for Materials in the Frontier of Centuries: Advantages and Challenges' (November 4–8, 2002) (Kyiv, Ukraine: 2002), vol. 1, p. 165.
 66. F. M. Perel'man, A. Ya. Zvorykin i N. V. Gudyma, Kobal't (Moskva: Izd. AN SSSR: 1949).
 67. V. P. Maiboroda, A. A. Lisenko, Issledovanie prirody vozniknoveniya ul'tramelkokristallicheskoi reechnoi struktury zheleza na stadii predplavleniya (Kiev: 1986) (Prepr./AN USSR. IPM. No. 12, 1986).
 68. A. Kottrell, Teoriya dislokatsii (Moskva: Mir: 1969).
 69. G. V. Kurdyumov, L. M. Utevskii, R. I. Entin, Prevrashchenie v zheleze i stali (Moskva: Nauka: 1977).
 70. S. Amelinks, Metody pryamogo nablyudeniya dislokatsii (Moskva: Mir: 1968).
 71. V. A. Likhachev, V. V. Rybin, Izv. AN SSSR. Ser. fiz., 37, No. 11: 2433 (1973).
 72. V. V. Rybin, V. N. Pereverzentsev, FTT, No. 17: 3188 (1975).
 73. V. N. Pereverzentsev, A. p. Rubtsov, V. V. Rybin, FTT, No. 18: 3247 (1976).
 74. P. I. Polukhin, S. S. Gorelik, V. K. Vorontsov, Fizicheskie osnovy plasticheskoi deformatsii (Moskva: Metallurgiya: 1982).
 75. V. P. Maiboroda, Metally, No. 3: 43 (1993).
 76. Ya. S. Umanskii, Rentgenografiya metallov (Moskva: Metallurgiya: 1967).
 77. L. I. Mirkin, Spravochnik po rentgenostrukturnomu analizu polikristallov (Moskva: Nauka: 1961).
 78. V. P. Maiboroda, Issledovanie protsessov strukturoobrazovaniya v metallakh pri fazovykh perekhodakh (Disp. ... d-ra ... n.) (Kiev: Kievskii gosuniversitet: 1991).
 79. V. P. Maiboroda, Vliyanie obrabotki rasplava na strukturu i plotnost' tsinka. Dep. VINITI ot 17.05.90, No. 2711-V90 (Metallofiz., No. 5: (1990)).
 80. V. P. Maiboroda, Tez. dokl. VI Vsesoyuzn. konf. «Fizika razrusheniya» (26–28 senvol. 1989) (Kiev: 1989), p. 322.
 81. V. P. Maiboroda, Plasticheskie svoistva i struktura medi na stadii predplavleniya. Dep.VINITI ot 27.09.90, No. 5168-V90 (Metallofiz., No.1 (1991)).
 82. V. P. Maiboroda, Izv. AN SSSR. Metally, No. 4: 49 (1990).
 83. B. Chalmers, Teoriya zatverdevaniya (Moskva: Metallurgiya: 1968).
 84. D. R. Vilson, Struktura zhidkikh metallov i splavov (Moskva: Metallurgiya: 1972).
 85. V. P. Maiboroda, Fiz. khim. obrabotki materialov, No. 3: 30 (1996).
 86. L. M. Utevskii, Difraktsionnaya elektronnaya mikroskopiya v metallovedenii (Moskva: Metallurgiya: 1973).
 87. N. A. Vatolin, E. A. Pastukhov, Difraktsionnye issledovaniya stroeniya vysokotemperaturnykh rasplavov (Moskva: Nauka: 1980).
 88. S. S. Gorelik, L. N. Rastorguev, Yu. A. Skakov, Rentgenograficheskii i elektronnoopticheskii anali (Moskva: Metallurgiya: 1970).
 89. V. H. Richter and G. Breitling, Metallkunde, 1, No. 9: 628 (1970).
 90. A. P. Shpak, A. B. Mel'nik, Ukr. fiz. zhurn., 39, No. 7–8: 826 (1994).
 91. B. R. Orton, G. R. Marba, and A. T. Steel, J. Phyp. F: Metal Phyp., 17: 45 (1987). Crossref
 92. V. G. Bar'yakhtar, L. E. Mikhailova, A. G. Il'inskii et al., ZhETF, 95, No. 4: 1404 (1989).
 93. Dzh. D. Bernal, Uspekhi khimii, 60, No. 10: 1312 (1961).
 94. Dzh. D. Bernal, Kristallografiya, 7, No. 4: 505 (1962).
 95. Ya. I. Frenkel', Kineticheskaya teoriya zhidkostei (Leningrad: Nauka: 1975).
 96. K. Krokston, Fizika zhidkogo sostoyaniya (Moskva: Mir: 1978).
 97. V. P. Maiboroda and A. K. Sinelnichenko, Proc. of International Conf. 'Science for Materials in the Frontier of Centuries: Advantages and Challenges' (November 4–8, 2002) (Kyiv, Ukraine: 2002), vol. 1, p. 171.
 98. P. L. Revo, V. S. Kopan', V. P. Maiboroda, Vnutrennee trenie v metallakh i neorganicheskikh soedineniyakh (Moskva: Nauka: 1982), p. 147.
 99. V. P. Maiboroda, Rasplavy, No. 2: 82 (1996).
 100. V. P. Maiboroda, V. I. Trefilov, G. A. Maksimova, p. L. Revo, Metallofiz. noveishie tekhnol., 19, No. 8: 19 (1997).
 101. A. V. Turning, Phil. Tranp. Roy. Soc. Ser. B, 237: 37 (1952). Crossref
 102. V. P. Maiboroda, Thin Solid Films, 195, No. 1–2: 357 (1991). Crossref
 103. V. P. Maiboroda, Rasplavy, No. 3: 117 (1991).
 104. V. P. Maiboroda, Ukr. fiz. zhurn., 36, No. 7: 1083 (1991).
 105. B. T. Boiko, L. p. Palatnik, N. I. Red'kina, Fiz. mevol. metalloved., 13, No. 4: 555 (1962).
 106. Yu. F. Komnik, Kristallografiya, No. 2: 213 (1966).
 107. R. M. J. Cotterill and J. K. Kristensen, Phil. Mag., No. 2: 453 (1977). Crossref
 108. J. L. Tallon and R. M. J. Cotterill, Australian J. of Physics, 38, No. 2: 209 (1985). Crossref
 109. V. P. Maiboroda, Tez. dokl. 2-i Vsesoyuzn. konf. 'Fizikokhimiya ul'tradispersnykh sistem' (17–21 okvol. 1989) (Yurmala: 1989), p. 240.
 110. V. P. Maiboroda, Rasplavy, No. 4: 105 (1991).
 111. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, A. K. Sinel'nichenko, Rasplavy, No. 6: 13 (1994).
 112. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, A. K. Sinel'nichenko, Ukr. fiz. zhurn., No. 11: 1752 (1991).
 113. V. P. Maiboroda, G. A. Maksimova, Ukr. fiz. zhurn., 38, No. 2: 251 (1993).
 114. O. Kubashevskii, B. Gonkins, Okislenie metallov i splavov (Moskva: Metallurgiya: 1965).
 115. V. I. Nefedov, Rentgenoelektronnaya spektroskopiya khimicheskikh soedinenii: Spravochnik (Moskva: Khimiya: 1984).
 116. V. P. Maiboroda, Rasplavy, No. 4: 19 (1992).
 117. A. G. Lesnik, Metallofiz., 6, No. 1: 64 (1984).
 118. V. P. Maiboroda, G. O. Maksimova, G. M. Molchanovs'ka, Ukr. fiz. zhurn., 41, No. 11–12: 1063 (1996).
 119. V. P. Maiboroda, G. O. Maksimova, p. L. Revo et al., Visnik Kyivs'kogo universitetu, Seriya: Fiziko-matematichni nauki, No. 3: 452 (2000).
 120. A. Ubbelode, Plavlenie i kristallicheskaya struktura (Moskva: Mir: 1969).
 121. V. P. Maiboroda, V. I. Trefilov et al., Metally, No. 2: 124 (1999).
 122. V. M. Ievlev, L. I. Trusov, V. A. Kholmyanskii, Strukturnye prevrashcheniya v tonkikh plenkakh (Moskva: Metallurgiya: 1982).
 123. V. P. Maiboroda, Issledovanie zakonomernosti pereokhlazhdeniya zhidkogo zheleza ot temperatury peregreva (Kiev: 1987) (Prepr./AN USSR. IPM. No. 11, 1987).
 124. V. P. Kostyuchenko, O. P. Fedorov, Metallofizika, 7, No. 4: 65 (1985).
 125. A. I. Dukhin, Problemy metallovedeniya i fizika metallov (Moskva: Metallurgizdat: 1959), vol. 6, p. 9.
 126. V. P. Maiboroda, Rasplavy, No. 5: 64 (1995).
 127. V. P. Maiboroda and Yu. A. Kynitskiy, Proc. of International Conf. 'Science for Materials in the Frontier of Centuries: Advantages and Challenges' (Nov. 4–8, 2002) (Kyiv, Ukraine: 2002).
 128. G. A. Chadwick, Acta Met., vol., 10, No. 1: 1 (1962). Crossref
 129. V. P. Maiboroda, G. O. Maksimova, G. M. Molchanovs'ka et al., Visnik Kyivs'kogo universitetu, Seriya: Fiziko-matematichni nauki, No. 2: 520 (2000).
 130. V. P. Maiboroda, Rasplavy, No. 3: 115 (1991).
 131. V. P. Maiboroda, V. A. Makara, G. M. Molchanovs'ka et al., Dop. NAN Ukrayini, No. 11: 64 (2001).
 132. V. P. Maiboroda, Ukr. Fiz. Zhurn., 36, No. 6: 904 (1991).
 133. A. P. Shpak, B. A. Mel'nik, V. D. Kralya et al., Protsessy lit'ya, No. 1: 20 (1996).
 134. V. S. Ivanova, L. K. Gordienko, Novye puti povysheniya prochnosti metallov (Moskva: Nauka: 1964).
 135. V. S. Ivanova, A. S. Balakin, I. Zh. Bukin, A. L. Oksagaev, Sinergetika i fraktaly v materialovedenii (Mokva: Nauka: 1994).
 136. A. S. Bakai, I. M. Mikhailovskii, T. I. Mazilova, N. Vanderka, Fiz. nizkikh temperatur, 28, No. 4: (2002).