УСПІХИ ФІЗИКИ МЕТАЛІВ
Щоквартальний оглядовий науковий журнал
© Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1608-1021
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/ufm

Науковий оглядовий журнал Успіхи фізики металів засновано у 2000 р. (попередні скорочені назви: Успехи физ. мет., Usp. Fiz. Met.). У 2018 р. журнал офіційно перейменовано в Progress in Physics of Metals (скорочена назва — Prog. Phys. Met.). У журналі публікуються наукові статті (які ніде не надруковані раніше і не знаходяться на розгляданні для опублікування в інших виданнях), що містять огляди результатів експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів, сполук і матеріалів із металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію про конференції, семінари; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.

Тематика журналу

  • електронна будова, електричні, магнетні й оптичні властивості;
  • взаємодія випромінення та частинок з твердими тілами й рідинами;
  • структура та властивості аморфних тіл і рідин;
  • дефекти та динаміка кристалічної структури;
  • механічні, теплові та кінетичні властивості;
  • фазові рівноваги та перетворення;
  • міжфазні межі, металічні поверхні та плівки;
  • будова та властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів;
  • оброблення металічних матеріалів і його вплив на мікроструктуру та властивості.

Співзасновники

Національна академія наук України
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Видавець

Журнал видається Інститутом металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (свідоцтво суб’єкта видавничої справи серії ДК № 5875 від 13.12.2017 р.) на поліграфічній базі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України (свідоцтво видавця серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.)

Індексування та реферування

Журнал індексується в наукометричних базах даних Scopus видавничої компанії Elsevier і Web of Science Core Collection (ESCI) компании Clarivate Analytics (у минулому Thomson Reuters), а також Google Scholar, CNKI Scholar, EBSCO, ВИНИТИ, Джерело, eLIBRARY, НАНУ, НБУВ. До аналітичного порталу SCImago Journal & Country Rank (SJR) журнал включено у 2015 р., а до пошукової платформи Web of Science — у 2017 р.
SCImago Journal & Country Rank

Згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, в журналі можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з фізико-математичних і технічних галузей науки.