«Успехи физики металлов»
Щоквартальний науковий журнал
© Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

ISSN: 1608-1021
CODEN: UFMSBW
DOI журналу: https://doi.org/10.15407/ufm

Оглядовий науковий журнал «Успехи физики металлов» (скорочена офіційна назва для посилання на журнал: Успехи физ. мет. або Usp. Fiz. Met.) публікує статті, які не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях та містять огляди результатів експериментальних і теоретичних досліджень в області фізики та технології металів, сплавів і сполук із металічними властивостями; рецензії на монографії; інформацію про конференції, семінари; відомості з історії металофізики; рекламу нових технологій, матеріалів, приладів.

Тематика журналу

  • електронна будова, електричні, магнітні та оптичні властивості;
  • взаємодія випромінення і частинок з твердими тілами та рідинами;
  • будова і властивості аморфних тіл та рідин;
  • дефекти та динаміка криталічної структури;
  • механічні, теплові та кінетичні властивості;
  • фазові рівноваги та перетворення;
  • міжфазні границі, металічні поверхні й плівки;
  • будова та властивості нанорозмірних і мезоскопічних матеріалів;
  • обробка металічних матеріалів та її вплив на мікростуктуру та властивості.

Співзасновники

Національна академія наук України
Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України

Видавець

Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України (редакційно-видавничий відділ)
Журнал видається на поліграфічній базі Видавничого дому «Академперіодика» НАН України (свідоцтво суб’єкту видавничої справи серії ДК № 544 від 27.07.2001 р.)

Індексування та реферування

Журнал «Успехи физики металлов» обробляється наукометричними системами та базами даних: Scopus (поточний показник цитованості Scopus CiteScore), Google Scholar, CNKI (China National Knowledge Infrastructure) Scholar, EBSCO, ВИНИТИ, Джерело, eLIBRARY, Науковою електронною бібліотекою періодичних видань НАН України, Науковою електронною бібліотекою при Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. З 2015 року журнал включено до загальнодоступного порталу наукових показників журналів і країн SCImago Journal & Country Rank (SJR) за інформацією у базі даних Scopus® (Elsevier B.V.). Наразі розглядається офіційна заявка, подана для включення журналу до наукової бази цитування Web of Science (Clarivate Analytics).
SCImago Journal & Country Rank

Згідно з переліком наукових фахових видань України, затвердженим Міністерством освіти і науки (МОН) України, в журналі «Успехи физики металлов» можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з фізико-математичних і технічних галузей науки.