Mechanochemical Oxidation of a Surface of Metal Alloys under the Impact of Severe Plastic Deformation

M. O. Vasiliev$^{1}$, S. M. Voloshko$^{2}$, L. F. Yatsenko$^{1}$

$^1$G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^2$National Technical University of Ukraine ‘Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute’, 37 Peremohy Ave., UA-03056 Kyiv, Ukraine

Received: 21.06.2014. Download: PDF

The purpose of this review consists in the consideration of mechanochemical processes, particularly, mechanochemical oxidation of the surface of different materials under the severe plastic-deformation exposure. The nature of mechanochemical reactions with the formation of the oxide film at the mechanical exposure, particularly during the processes of friction and wear of materials, is considered. As shown, the increase of the mechanochemical activity of surface layers of metal alloys during the different mechanical treatments is associated, first of all, with the accumulation of structural defects (point ones, dislocations), the formation of juvenile surfaces, amorphous phases, etc. The effect of mechanochemical oxygen interaction with the surface of titanium and aluminium alloys under the exposure of ultrasonic impact treatment in the air is revealed. The mechanism of mechanochemical synthesis of strong oxide layer is suggested, and the kinetics of the surface oxidation under such type of severe plastic deformation is studied.

Keywords: mechanochemistry, mechanooxidation, metallic alloys, intensive plastic deformation,structural defects.

PACS: 62.20.Qp, 62.23.St, 68.47.De, 81.20.Ev, 81.40.Lm, 81.65.Kn, 81.65.Mq

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.15.02.079

Citation: M. O. Vasiliev, S. M. Voloshko, and L. F. Yatsenko, Mechanochemical Oxidation of a Surface of Metal Alloys under the Impact of Severe Plastic Deformation, Usp. Fiz. Met., 15, No. 2: 79—100 (2014) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.15.02.079


References (55)  
 1. V. V. Zyryanov, Uspekhi Khimii, 77, Iss. 2: 107 (2008) (in Russian).
 2. V. V. Boldyrev, Uspekhi Khimii, 75, Iss. 3: 203 (2006) (in Russian).
 3. V. V. Boldyrev and K. Tkáčová, Journal of Materials Synthesis and Processing, 8, Nos. 3/4: 121 (2000). Crossref
 4. P. Yu. Butyagin, Uspekhi Khimii, 63, Iss. 12: 1031 (1994) (in Russian).
 5. E. G. Avvakumov, Mekhanicheskie Metody Aktivatsii Khimicheskikh Protsessov [Mechanical Methods of Activation of Chemical Processes] (Novosibirsk: Nauka: 1986) (in Russian).
 6. V. V. Boldyrev, Mekhanokhimicheskiy Sintez v Neorganicheskoy Khimii [Mechanochemical Synthesis in Inorganic Chemistry] (Novosibirsk: Nauka: 1991) (in Russian).
 7. V. V. Molchanov and R. A. Buyanov, Uspekhi Khimii, 69, Iss. 5: 476 (2000) (in Russian).
 8. G. Heinicke, Tribokhimiya [Tribochemistry] (Moscow: Mir: 1987) (Russian translation).
 9. S. L. James, C. J. Adams, C. Bolm, D. Braga, P. Collier, T. Friscic, F. Grepioni, K. D. Harris, G. Hyett, W. Jones, A. Krebs, J. Mack, L. Maini, A. G. Orpen, I. P. Parkin, W. C. Shearouse, J. W. Steed, and D. C. Waddell, Chem. Soc. Rev., 41: 413 (2012). Crossref
 10. N. V. Pertsev and E. D. Shchukin, Fizika i Khimiya Obrabotki Materialov [Physics and Chemistry of Material Treatments], No. 2: 35 (1970) (in Russian).
 11. P. Kar, K. Wang, and H. Liang, Electrochimica Acta, 53, No. 16: 5084 (2008). Crossref
 12. V. V. Boldyrev, Eksperimentalnyye Metody v Mekhanokhimii Tvyordykh Neorganicheskikh Veshchestv [Experimental Methods in Mechanochemistry of Inorganic Solids] (Novosibirsk: Nauka: 1983) (in Russian).
 13. P. Yu. Butyagin, Uspekhi Khimii, 53, Iss. 11: 1769 (1984) (in Russian).
 14. V. G. Kulebakin and P. Yu. Butyagin, Primenenie Mekhanokhimii v Gidrometallurgicheskikh Protsessakh [Mechanochemistry Application in Hydrometallurgical Processes] (Novosibirsk: Nauka: 1988) (in Russian).
 15. A. A. Il'in, V. Yu. Kurochkin, N. N. Smirnov, A. P. Il'in, and N. E. Gordina, Materialy Vserossijskogo Seminara 'Termodinamika Poverkhnostnykh Yavleniy i Adsorbtsiya' (2006), p. 43 (in Russian).
 16. Li-Li Wang and Ji-Sen Jiang, Physica B, 390: 23 (2007). Crossref
 17. V. V. Zyryanov and D. N Garkunov, Tribotekhnika [Tribological Engineering] (Moscow: Mashinostroenie: 1985) (in Russian).
 18. B. I. Kosteckij and L. I. Bershadskij, Mehanokhimicheskiye Protsessy pri Granichnom Trenii [Mechanochemical Processes at Boundary Friction] (Moscow: Nauka: 1972) (in Russian).
 19. B. I. Kostetskij, I. G. Nosovskij, A. K. Karaulov, and L. I. Bershadskij, Poverkhnostnaya Prochnost' Materialov pri Trenii [Surface Strength of Materials at Friction] (Kiev: Tekhnika: 1976) (in Russian).
 20. B. I. Kosteckij, Fundamental'nyye Zakonomernosti Treniya i Iznosa [Fundamental Regularities of Friction and Wear] (Kiev: RDENTP: 1981) (in Russian).
 21. V. V. Zyryanov, Science of Sintering, 37: 77 (2005). Crossref
 22. A. A. Il'in, V. Yu. Kurochkin, A. P. Il'in, N. N. Smirnov, and Yu. V. Flegontova, Khimiya i Khimicheskaya Tekhnologiya, 51, No. 3: 33 (2008) (in Russian).
 23. V. V. Gorsky, A. N. Gripachevsky, V. V. Nemoshkalenko, A. N. Timoshevsky, O. N. Rasumov, and A. V. Vereshchak, Nanostructured Materials, 5, No. 6: 965 (1995). Crossref
 24. A. N. Timoshevsky, V. V. Gorsky, A. N. Gripachevsky, V. V. Nemoshkalenko, O. N. Rasumov, and A. V. Vereshchak, Nanostructured Materials, 5, No. 6: 976 (1995). Crossref
 25. M. A. Vasylyev, V. A. Tin'kov, S. M. Voloshko, V. S. Filatova, and L. F. Yatsenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 34, No. 5: 687 (2012) (in Russian).
 26. A. P. Burmak, S. І. Sidorenko, M. O. Vasylyev, and S. M. Voloshko, Naukovі Vіstі NTUU 'KPІ', No. 1: 57 (2013) (in Ukrainian).
 27. A. S. Baj, D. I. Lajner, E. N. Slesareva, and M. I. Tsypin, Okislenie Titana i Yego Splavov [Oxidation of Titanium and Its Alloys] (Moscow: Metallurgiya: 1970) (in Russian).
 28. М. А. Vasylyev, V. I. Beda, and P. A. Gurin, Fiziologicheskiy Otklik na Sostoyanie Poverkhnosti Metallicheskikh Dental'nykh Implantatov [Physiological Response to the State of the Surface of Metal Dental Implants] (Lviv: GalDent: 2010) (in Russian).
 29. O. Kubashevskij and B. Gopkins, Okisleniye Metallov i Splavov [Oxidation of Metals and Alloys] (Moscow: Metallurgiya: 1965) (in Russian).
 30. E. M. Lazarev, Z. I. Kornilova, and N. M. Fedorchuk, Okisleniye Titanovykh Splavov [Oxidation of Titanium Alloys] (Moscow: Nauka: 1985) (in Russian).
 31. N. Cabrera and N. F. Mott, Rep. Prog. Phys., 12: 163 (1949). Crossref
 32. C. Wagner, Corrosion Science, 13: 23 (1973). Crossref
 33. M. W. Roberts and C. S. McKee, Khimiya Poverkhnosti Razdela Metall–Gaz [Chemistry of the Metal–Gas Interface] (Moscow: Mir: 1981) (Russian translation).
 34. J. Eckell, Elektrochem, 39: 433 (1933).
 35. V. K. Yatsimirskij, N. I. Girenkova, and A. F. Khrienko, Zhurnal Tekhnicheskoy Khimii, XLIX, No. 1: 100 (1975) (in Russian).
 36. J. de la Figuera, C. B. Carter, N. C. Bartelt, and R. Q. Hwang, Surface Science, 531: 29 (2003).
 37. A. N. Latyshev, M. I. Molotskij, and K. B. Chibisov, Doklady AN SSSR, 224, No. 4: 880 (975) (in Russian).
 38. J. M. Thomas and W. J. Thomas, Geterogennyy Kataliz [Principles and Practice of Heterogeneous Catalysis] (Moscow: Mir: 1969) (Russian translation).
 39. E. M. Gutman, Mehanokhimiya Metallov i Zashchita ot Korrozii [Mechanochemistry of Metals and Corrosion Protection] (Moscow: Metallurgiya: 1975) (in Russian).
 40. M. I. Molotskij, V. B. Malyugin, and I. S. Surovtsev, Poverkhnost'. Fizika, Khimiya, Mekhanika, No. 4: 12 (1983) (in Russian).
 41. M. I. Molotskij, Kinetika i Kataliz, 20, No. 6: 1451 (1979) (in Russian).
 42. M. I. Molotskij and B. C. Rostovtsev, Fizika Tverdogo Tela, 24, No. 9: 2564 (1982) (in Russian).
 43. V. D. Natsik and L. G. Potemina, ZhETF, 79, No. 6(12): 2398 (1980) (in Russian).
 44. R. S. Mulliken, Nature, 122: 505 (1928). Crossref
 45. C. Schweitzer and R. Schmidt, Chemical Reviews, 103, No. 5: 1685 (2003). Crossref
 46. A. A. Krasnovsky, Jr., Membr. Cell Biology, 12, No. 5: 665 (1998).
 47. A. M. Tokmachev and A. L. Tchougreeff, J. Solid State Chem., 176: 633 (2003).
 48. M. Boronat and A. Corma, Catalysis Today, 169: 52 (2011).
 49. K. B. Abramova, A. I. Rusakov, A. A. Semenov, and I. P. Shcherbakov, Fizika Tverdogo Tela, 40, No. 6: 957 (1998) (in Russian).
 50. K. B. Abramova and A. A. Semenov, ZhTF, 71, No. 11: 48 (2001) (in Russian).
 51. K. B. Abramova, V. I. Vettegren', I. P. Shcherbakov, S. Sh. Rahimov, and V. N. Svetlov, ZhTF, 69, Iss. 12: 102 (1999) (in Russian).
 52. M. I. Molotskij, Fizika Tverdogo Tela, 20, No. 6: 1651 (1978) (in Russian).
 53. A. F. Banishev, V. Ya. Panchenko, and A. V. Shishkov, ZhTF, 73, Iss. 5: 90 (2003).
 54. I. V. Krylova, Uspekhi Khimii, LV, Iss. 12: 2138 (1976) (in Russian).
 55. B. N. Mordyuk and G. I. Prokopenko, J. Sound Vibration, 308: 855 (2007).
Cited By (1)
 1. M. O. Vasylyev, B. M. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 39, 49 (2017).