Properties of Friction Surfaces of the Bronze-Steel Pair

M. V. Kindrachuk$^{1}$, O. A. Mishchuk$^{2}$, A. P. Danilov$^{1}$, Yu. L. Khlevna$^{1}$

$^1$National Aviation University, 1 Cosmonaut Komarov Ave., 03058 Kyiv, Ukraine
$^2$‘MASMA’ Research Institute of Oil-Refining and Petrochemical Industry, 46 Academician Palladin Ave., 03680 Kyiv-142, Ukraine

Received: 20.12.2012. Download: PDF

By the methods of microprobe Auger-electron spectroscopy, X-ray energy dispersive microanalysis, scanning electron and optical microscopy, the conjugate microregions of friction surfaces between bronze and steel are investigated. The latter are obtained near and in the conditions of the known effect of the ‘selective transfer’ of elements in the friction contact zone. New data about the creation mechanism and properties of the surface ‘protective lubricating film’ on the bronze are obtained.

Keywords: bronze, steel, friction, carbide, hydrogen saturation.

PACS: 06.60.Vz, 62.20.Qp, 68.35.Af, 68.37.Hk, 81.40.Pq, 81.65.Lp, 81.70.Jb

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.14.01.085

Citation: M. V. Kindrachuk, O. A. Mishchuk, A. P. Danilov, and Yu. L. Khlevna, Properties of Friction Surfaces of the Bronze-Steel Pair, Usp. Fiz. Met., 14, No. 1: 85—106 (2013) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.14.01.085


References (25)  
 1. B. I. Kosteckiy, I. G. Nosovskiy, A. K. Karaulov et al., Poverhnostnaja prochnost' materialov pri trenii (Kiev: Tekhnіka: 1976).
 2. M. V. Kіndrachuk, V. F. Labunec', M. І. Pashechko, Eh. V. Korbut, Tribologіja (Kiev: NAU-druk : 2009).
 3. D. N. Garkunov, I. V. Kragel'skij, Otkrytie No. 41. Jeffekt izbiratel'nogo perenosa pri trenii (jeffekt bezyznosnosti) (Byul. izobret.: No. 17: 5) (1965).
 4. N. N. Grishin, Ju. S. Viktorova, I. G. Fuks et al., Himija i tehnologija topliv i masel, No. 4: 40 (1989).
 5. D. N. Garkunov, Tribotehnika (Moskva: Mashinostroenie: 1985); D. N. Garkunov, Tribotehnika (iznos i bezyznosnost') (4-e izd., pererab. i dop.) (Moskva: MSHA: 2001).
 6. P. Heilmann, J. Don, T. C. Sun, W. A. Glaeser, Wear, 91: 171 (1983). Crossref
 7. D. Briggs, M. P. Sih, Analiz poverhnosti metodami ozhe- i rentgenovskoj fotojelektronnoj spektroskopii (Moskva: Mir: 1987).
 8. O. O. Mіshhuk, A. V. Bogajchuk, Problemi tertja ta znoshuvannja: Nauk.-tehn. zb. (Kiev: NAU-druk), 54: 121 (2010).
 9. V. N. Dubnjakov, Problemy trenija i iznashivanija: Nauch.-tehn. sb. (Kiev: Tekhnika), 16: 53 (1979).
 10. V. N. Dubnjakov, Problemy trenija i iznashivanija: Nauch.-tehn. sb. (Kiev: Tekhnika), 18: 64 (1980).
 11. O. A. Mishhuk, Legirovanie poverhnosti metallov pri trenii pod vlijaniem organicheskih poverhnostno-aktivnyh veshhestv (Dis. … kand. fiz.-mat. nauk) (Kiev: 1996).
 12. O. O. Mіshhuk, V. І. Dzyuba, L. І. Koval' et al., Problemi tertja ta znoshuvannja: Nauk.-tehn. zb. (Kyiv: NAU-druk), 57: 256 (2012).
 13. J. Schell, P. Heilmann, and D. A. Rigney, Wear, 75: 205 (1982).
 14. M. V. Kіndrachuk, Yu. A. Kunitskiy, O. І. Dudka et al., Strukturoutvorennja ta formuvannja tribotehnіchnih vlastivostej evtektichnih pokrittіv (Kiїv: Vishha shkola: 1997).
 15. M. V. Kindrachuk, Yu. Ya. Dushek, M. V. Luchka, Poroshkovaja metallurgija, No. 9/10: 56 (1994).
 16. V. V. Shevelya, V. P. Oleksandrenko, Tribohimija i reologija iznosostojkosti (Khmelnytskyy: KhNU: 2006).
 17. I. F. Lyuksyutov, A. G. Naumovets, V. L. Pokrovskiy, Dvumernye kristally (Kiev: Naukova dumka: 1988).
 18. E. S. Makarov, Izomorfizm atomov v kristallah (Moskva: Atomizdat: 1973).
 19. Je. V. Kozlov, N. A. Popova, L. N. Ignatenko et al., Izvestija VUZov: Fizika, No. 3: 72 (2002).
 20. Ju. M. Lahtin, Metallovedenie i termicheskaja obrabotka metallov (Moskva: Metallurgija: 1979).
 21. S. P. Kozyrev, V. N. Dubnyakov, M. N. Dobychin, Problemy trenija i iznashivanija: Nauch.-tehn. sb. (Kiev: Tehnika), 19: 13 (1981).
 22. V. G. Chuprina, Poroshkovaya metallurgiya, No. 5/6: 90 (1995).
 23. A. Ja. Tontegode, E. V. Rut'kov, Uspehi Fiz. Nauk, 163, No. 11: 57 (1993).
 24. A. I. Olemskoj, V. N. Borisyuk, O. V. Jushhenko, T. I. Zhilenko, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 34, No. 1: 87 (2012).
 25. V. M. Azhazha, V. Ja. Sverdlov, A. N. Ladygin et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 32, No. 4: 549 (2010).