Phase Transformations and Brittleness of ‘Iron–Vacancy’ System in Fields of Elastic Stresses

I. M. Laptev, O. O. Parkhomenko

National Science Center Kharkov Institute of Physics and Technology, NAS of Ukraine, 1 Akademicheskaya Str., 61108 Kharkov, Ukraine

Received: 10.06.2008; final version - 03.02.2010. Download: PDF

The role of elastic stresses in the structure—phase states formation in the ‘iron—vacancy’ and ‘iron—vacancy—carbon’ systems is investigated theoretically. The hysteresis loop describing $\gamma \leftrightarrows \alpha$-transformations in a field of elastic stresses is plotted. The field is normalized as ‘temperature—stress’ one. Its each point corresponds to both the certain elastically stressed state and the concrete phase composition of an alloy. Force conditions of nonequilibrium martensitic $\gamma \leftrightarrows \alpha$-transformations are defined by a vector, which connects any two points lying on opposite branches of the loop. The new approach to definitions of the brittle—ductile-transition temperature for the b.c.c. metals and conditions of superplasticity is proposed. The model can be used for the description of phase transformations and forecasting of serviceability of materials in complex ‘temperature—stress’ fields, including the reactor irradiation.

Keywords: elastically stressed state, martensite transformation, hysteresis loop, phase composition, ‘iron–vacancies’ system, brittle-tough transition.

PACS: 05.70.Ln, 61.72.jd, 61.72.Qq, 62.20.fg, 62.20.mj, 64.70.kd, 81.30.Kf

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.11.01.019

Citation: I. M. Laptev and O. O. Parkhomenko, Phase Transformations and Brittleness of ‘Iron–Vacancy’ System in Fields of Elastic Stresses, Usp. Fiz. Met., 11, No. 1: 19—59 (2010) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.11.01.019


References (59)  
 1. V. S. Kraposhin, A. D.Sil'chenko, Metallovedenie i termicheskaya obrabotka, No. 11: 23 (2008).
 2. Yu. N. Koval', Uspehi Fiziki Metallov, 6, No. 2: 169 (2005).
 3. Yu. N. Koval', V. A. Lobodyuk, Uspehi Fiziki Metallov, 7, No. 2: 53 (2006).
 4. A. Kochendorfer and G. Otto, Archiv für das Eisnhüttenwesen, 29: 12 (1958).
 5. E. S. Bain, Trans. Metall. Soc. AIME, 70: 25 (1924).
 6. Yu. N. Petrov, Defekty i bezdiffuzionnye prevrashcheniya v stali (Kiev: Naukova dumka: 1978).
 7. L. I. Lysak, S. A. Artemyuk, Fiz. met. metalloved., 32, vyp. 1: 73 (1971).
 8. L. I. Lysak, B. I. Nikolin, Fizicheskie osnovy termicheskoi obrabotki stali (Kiev: Tekhnika: 1975).
 9. J. S. Bowels and Z. K. Mackenzie, Acta Metall., 2: 129 (1954). Crossref
 10. A. L. Roitburd, E. I. Estrin, Metallovedenie i termicheskaya obrabotka (Moskva: VINITI: 1970).
 11. K. C. Russell, Progress in Materials Science, 28: 229 (1984). Crossref
 12. J. F. Stubbins, Proc. 13th Int. Symp. 'Effects of Radiation on Materials' (ASTM STP: 1987), vol. 955, p. 758.
 13. W. Schule, Proc 19th Int. Symp. 'Effects of Radiation on Materials' (ASTM STP: 1992), vol. 1366, p. 894.
 14. V. M. Azhazha, V. A. Desnenko, L. S. Ozhigov, A. A. Parkhomenko et al., Trudy XVII Mezhdunarodnoi konferentsii po fizike radiatsionnykh yavlenii i radiatsionnomu materialovedeniyu (Khar'kov: NNTs KhFTI:2006), s. 84.
 15. I. N. Laptev, A. A. Parkhomenko, Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Fizika radiatsionnykh povrezhdenii i radiatsionnoe materialovedenie, 82, No. 4: 143 (2002).
 16. I. N. Laptev, A. A. Parkhomenko, Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Fizika radiatsionnykh povrezhdenii i radiatsionnoe materialovedenie, 85, No. 3: 31 (2004).
 17. A. A. Smirnov, Ukr. fiz. zh., 37, No. 8: 1188 (1992).
 18. R. M. Gabidullin, B. A. Kolachev, A. A. Kolachev, Izv. VUZov. Tsvetnaya metallurgiya, No. 4: 87 (1976).
 19. N. T. Gladkikh, A. P. Krishtal', Izv. RAN. Metally, No. 6: 156 (1998).
 20. V. M. Koshkin, Yu. A. Freiman, L. V. Atroshchenko, Fiz. tverd. tela, 9, No. 3: 121 (1967).
 21. Yu. P. Gul', V. S. Chmeleva, Metaloznavstvo ta termichna obrobka metaliv, No. 1: 13 (2001).
 22. V. E. Panin, Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, No. 7: 62 (2005).
 23. A. Zangwill, Physics of Surface (Cambridge: Cambridge University Press: 1988). Crossref
 24. K. Feder and T. S. Nowick, Phys. Rev., 109, No. 11: 1967 (1959).
 25. M. Gulyaev, Metallovedenie (Moskva: Oborongiz: 1963).
 26. S. Chirkin, Teplofizicheskie svoistva materialov yadernoi tekhniki (Moskva: Atomizdat: 1968).
 27. V. Ranghavan and A. R. Entwisle, Physical Properties of Martensite and Bainite. Special Report No. 93 (British Iron and Steel Inst.:1965), p. 29.
 28. O. P. Morozov, D. A. Mirzaev, M. M. Shteiberg, Fiz. met. metalloved., 32, No. 6: 1290 (1971).
 29. Ya. E. Geguzin, Dokl. Akad. nauk SSSR, 106: 839 (1956).
 30. H. R. Brager, F. A. Garner, and G. L. Guthrie, J. Nuclear Materials, 66: 301 (1977). Crossref
 31. L. A. Belyaeva, I. V. Gorynin, O. A. Kozhevnikov, V. D. Yaroshevich, Fiz. met. metalloved., 69, No. 1: 189 (1990).
 32. A. F. Andreev, I. M. Lifshits, ZhETF, 56: 2057 (1969).
 33. V. L. Indenbom, K fizicheskoi teorii vnutrennikh napryazhenii (Leningrad: LGU: 1964).
 34. I. A. Gindin, I. M. Neklyudov, Fizika programmnogo uprochneniya (Kiev: Naukova dumka: 1979).
 35. V. I. Zel'dovich, I. V. Khomskaya, E. F. Gryaznov, Fiz. met. metalloved., 68, No. 1: 151 (1990).
 36. V. I. Vladimirov, Fizicheskaya teoriya prochnosti i plastichnosti (Leningrad: LPI: 1975).
 37. V. S. Ivanova, S. V. Shanyavskii, Kolichestvennaya fraktografiya (Moskva: Metallurgiya: 1988).
 38. V. N. Rozhanskii, A. A. Predvoditelev, Dokl. Akad. nauk SSSR, 158, No. 4: 835 (1964).
 39. J. N. Greenwood and D. R. Miller, Acta Metall., 2: 250 (1954). Crossref
 40. Yu. M. Lakhtin, Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov (Moskva: Metallurgiya: 1976).
 41. Yu. Ya. Meshkov, Uspehi Fiziki Metallov, 2: 7 (2001).
 42. V. I. Shapovalov, V. Yu. Karpov, Fiz. met. metalloved., 55, No. 4: 805 (1983).
 43. V. K. Aksenov, A. V. Mat, Ya. D. Starodubov, Fizika i tekhnika vysokikh davlenii, No. 3: 94 (1994).
 44. S. B. McRickard and J. G. Y. Chow, Acta Metall., 14: 1195 (1966). Crossref
 45. L. Kaufman and M. Cohen, Prog. Met. Phys., 7: 165 (1958). Crossref
 46. P. M. Giles, M. N. Longebach, and A. R. Marder, J. Appl. Phys., 42, No. 11: 4290 (1971). Crossref
 47. G. V. Kurdyumov, O. P. Maksimova, Problemy metallovedeniya i fiziki metallov (Moskva: Metallurgizdat: 1951), vyp. 2.
 48. I. A. Gindin, I. M. Neklyudov, V. M. Netesov, Voprosy atomnoi nauki i tekhniki. Ser. Obshchaya i yadernaya fizika, vyp. 1(4): 23 (2004).
 49. V. A. Stolbovoi, I. G. Vodop'yanova, A. N. Bludov, Sbornik dokl. 8-go Mezhdunarodnogo kongressa «OTTOM–8» (Khar'kov: NNTs KhFTI–IPTs «Kontrast»: 2007), t. 2.
 50. T. Coppitz, P. Jung, G. Muller, A. Weisenbureg et al., J. Nuclear Materials, 334: 92 (2005). Crossref
 51. A. A. Komarovskii, Upravlenie napryazhenno-deformirovannym sostoyaniem materialov i konstruktsii (Kiev: Vipol: 1996).
 52. W. J. Phythian and A. J. E. Foreman, Proc. of 15th Int. Symp. 'Effects of Radiation on Materials' (Philadelphia: ASTM STP: 1992), vol. 1125, p. 131.
 53. S. A. Kotrechko, Yu. Ya. Meshkov, Predel'naya prochnost' (Kiev: Naukova dumka: 2008).
 54. P. Yu. Volosevich, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 18, No. 4: 33 (1996).
 55. B. Z. Margolin, I. P. Kursevich, A. A. Sorokin, N. K. Vasina et al., Voprosy materialovedeniya, No. 2(58): 99 (2009).
 56. V. S. Neustroev and F. A. Garner, J. Nuclear Materials, 386–388: 157 (2009). Crossref
 57. M. B. Bakirov, N. Yu. Zabruskov, Zavodskaya laboratoriya, No. 11: 35 (2000).
 58. E. S. Gorkunov, A. P. Nichipuruk, V. M. Somova, V. I. Levit, Defektoskopiya, No. 7: 62 (1993).
 59. J. Bohmert, A. Ulbritch, A. Kryukov, Y. Nikolaev et al., Proc. of 20th International Symposium 'Effects of Radiation on Materials' (West Conshohocken: ASTM STP: 2001), vol. 1405, p. 326.