Phase and Structural Transformations in the Alloys Based on Monoaluminide of Nickel

S. V. Kositsyn, I. I. Kositsyna

Institute of Metal Physics of UB RAS, 18 S. Kovalevskoy, 620990 Yekaterinburg, Russia

Received: 08.04.2008. Download: PDF

The aim of the present work is to study physical and mechanical properties of nickel monoaluminide, its behaviour during plastic deformation, solid solutions based on NiAl ($\beta$-phase), solubility of alloying elements in nickel monoaluminide, and the effect of alloying elements on the structure and properties of the $\beta$-phase. Results reported by V.S. Litvinov and K. Enami as well as our data underlie the consideration of the temperature-and-concentration range of the martensitic transformation in Ni–Al system, its reversibility, transformation crystallography, the effect of alloying elements on martensitic points, and structural features of the martensitic transformation in the $\beta$-phase at different degrees of supersaturation with nickel, chromium, and cobalt. The $\beta$-phase instability, which is concerned with the formation of low-symmetry superstructures, and conditions, which are necessary for the formation and growth of these Ni$_{5}$Al$_{3}$ and Ni$_{2}$Al superstructures in Ni–Al–Me(Co,Cr) $\beta$-alloys, are discussed. The crystallographic structural analysis of the L1$_{0}$ → Ni$_{5}$Al$_{3}$ transformation and Ni$_{2}$Al structure is performed.

Keywords: monoaluminide of nickel, Ni–Al–Ме(Co,Cr) alloys, phase transformations, structure, properties, martensite, atomic ordering.

PACS: 61.50.Ks, 61.66.Dk, 61.72.-y, 64.60.Cn, 81.05.Bx, 81.30.Hd, 81.30.Kf

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.09.02.195

Citation: S. V. Kositsyn and I. I. Kositsyna, Phase and Structural Transformations in the Alloys Based on Monoaluminide of Nickel, Usp. Fiz. Met., 9, No. 2: 195—258 (2008) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.09.02.195


References (94)  
 1. B. A. Grinberg, M. A. Ivanov, Intermetallidy Ni3Al i TiAl: mikrostruktura, deformatsionnoe povedenie (Ekaterinburg: UrO RAN: 2002).
 2. P. T. Kolomytsev, Zharostoykie diffuzionnye pokrytiya (Moskva: Metallurgiya: 1979).
 3. Yu. A. Tamarin, Zharostoykie diffuzionnye pokrytiya lopatok GTD (Moskva: Mashinostroenie: 1978).
 4. O. A. Bannykh, N. P. Lyakishev, K. B. Povarova, Perspektivnye materialy, No. 32: 69 (1995).
 5. K. B. Povarova, O. A. Bannykh, Materialovedenie, No. 2: 27 (1999); ibid. No. 3: 29 (1999).
 6. Materialy s effektom pamyati formy: Spravochnik (Ed. V. A. Likhachev) (S.-Peterburg: NIIKh SpbGU: 1997), vol. 1; idem, (1998), vols. 2–4.
 7. S. V. Kositsyn, A. I. Valiullin, N. V. Kataeva, I. I. Kositsyna, Fiz. Met. Metalloved., 102, No. 4: 418 (2006).
 8. M. Khansen, K. Anderko, Struktury dvoynykh splavov (Moskva: Metallurgizdat: 1962).
 9. G. V. Samsonov, N. M. Vinnitskiy, Tugoplavkie soedineniya (Moskva: Metallurgiya: 1976).
 10. V. S. Sinel'nikova, V. A. Podergin, V. N. Rechkin, Alyuminidy (Kiev: Naukova dumka: 1965).
 11. E. M. Savitskiy, G. S. Burkhanov, I. M. Zalivin, Problemy prochnosti, No. 11: 111 (1976).
 12. F. Laves, Teoriya faz v splavakh (Moskva: Metallurgizdat: 1961).
 13. T. Hughes, E. P. Lautenschlager, J. B. Cohen, and J. O. Brittain, J. Appl. Phys., 42: 3705 (1971). Crossref
 14. S. Rosen and J. A. Goebel, Trans. Met. Soc. AIME, 242, No. 4:722 (1968).
 15. V. F. Bashev, I. S. Miroshnichenko, F. F. Dotsenko, Metally, No. 6: 55 (1989).
 16. L. N. Guseva, E. S. Makarov, Dokl. AN SSSP, 77, No. 4: 615 (1951).
 17. A. Ball, Met. Scien. Journ, 1, No. 3: 47 (1967). Crossref
 18. V. S. Litvinov, L. P. Zelenin, R. Sh. Shklyar, Fiz. Met. Metalloved., 31, No. 1:138 (1971).
 19. S. Chakravorty and C. Wayman. Metal. Trans. A, 7A: 555 (1976). Crossref
 20. I. M. Robertson and C. M. Wayman, Metallography, 17: 43 (1984). Crossref
 21. R. J. Wasilewski, S. R. Butler, and J. E. Hanlon, Trans. Met. Soc. AIME, 239, No. 9: 1357 (1967).
 22. J. Bevk, R. A. Dodd, and P. R. Strutt, Met. Trans., 4, No. 1: 159 (1973). Crossref
 23. M. J. Marcinkowski and R. M. Fisher, J. Appl. Phys., 34, No. 8: 2135 (1963). Crossref
 24. D. Kh. Vestbruk, Mekhanicheskie svoystva metallicheskikh soedineniy (Moskva: Metallurgizdat: 1962).
 25. J. H. Westbrook, J. Electrochem. Soc., 103, No. 1: 54 (1956). Crossref
 26. D. Chetterey, R. S. De-Vris, Zh. Romeo, Dostizheniya nauki o korrozii i tekhnologii zashchity ot nee (Red. M. Fontana, R. Steyl) (Moskva: Metallurgiya: 1980), vol. 6.
 27. V. V. Martynov, K. Enami, L. G. Khandros, S. Nenno, A. V. Tkachenko, Fiz. Met. Metalloved., 55, No. 5: 982 (1983).
 28. V. I. Levit, M. Y. Kaufman, Tez. dokl. XIX Ural'skoy shkoly metallovedov (Ekaterinburg: 2008), s. 51.
 29. R. V. Gard, V. M. Turkalo, Mekhanicheskie svoystva metallicheskikh izdeliy (Moskva: Metallurgizdat: 1962).
 30. V. S. Litvinov, E. G. Pantsyreva, Izv. AN SSSR, Metally, No. 4: 199 (1972).
 31. N. S. Stolofer, R. G. Devis, Mekhanicheskie svoystva uporyadochivayushchikhsya splavov (Moskva: Metallurgiya: 1969).
 32. Ch. Sims, V. Khagel', Zharoprochnye splavy (Moskva: Metallurgiya: 1976).
 33. B. E. Paton, G. B. Stroganov, S. T. Kishkin et al. Zharoprochnost' liteynykh nikelevykh splavov i zashchita ikh ot okisleniya (Kiev: Naukova dumka: 1987).
 34. G. V. Kupchenko, L. N. Nesterovich, Struktura i svoystva evtekticheskikh kompozitsionnykh materialov (Minsk: Nauka i tekhnika: 1986).
 35. V. G. Buntushkin, D. A. Bazyleva, Aviatsionnaya promyshlennost', No. 2: 47 (1999).
 36. K. B. Povarova, A. V. Antonova, V. I. Burmistrov, O. A. Skachkov, Metally, No. 3: 75 (2005).
 37. V. S. Litvinov, A. A. Arkhangel'skaya, Fiz. Met. Metalloved., 44, No. 4: 826 (1977).
 38. V. S. Litvinov, E. G. Lesnikova, Fiz. Met. Metalloved., 44, No. 6: 1297 (1977).
 39. S. V. Kositsyn, V. S. Litvinov, V. G. Sorokin, M. A. Gervas'ev, Fiz. Met. Metalloved., 49, No. 5: 1063 (1980).
 40. E. G. Lesnikova, V. S. Litvinov, Termicheskaya obrabotka i fizika metallov (Sverdlovsk: Izd. UPI: 1978), t. 4.
 41. K. B. Povarova, N. K. Kazanskaya, A. A. Drozdov, A. E. Morozov, Metally, No. 5: 58 (2006).
 42. N. M. Aristova, L. A. Kucherenko, V. I. Fadeeva i dr, Vestnik MGU. Khimiya, No. 3: 307 (1978).
 43. S. C. Jia, K. Ishida, and T. Nishizawa, Met. and Mater. Trans. A, 25A: 473 (1994). Crossref
 44. M. M. P. Janssen, Met. Trans, 4, No. 6: 1623 (1973).
 45. S. Shankar and L. L. Seigle, Met. Trans., A9, No. 10: 1467 (1978). Crossref
 46. V. Khagel', Intermetallicheskie soedineniya (Moskva: Metallurgiya: 1970).
 47. T. Helander and J. A. Agren, Acta Mater., 47, No. 4: 1141 (1999). Crossref
 48. A. Ya. Shinyaev, O. G. Pivkina, Diffuzionnye protsessy v metallakh (Tula: 1979).
 49. R. W. Guard and E. A. Smith, J. Inst. Metals, 44: 369 (1960).
 50. S. D. Gertsriken, I. Ya. Dekhtyar, Diffuziya v metallakh i splavakh v tverdoy faze (Moskva: GIFML: 1960).
 51. Y. K. Au and C. M. Wayman, Scripta Metall., 6, No. 12: 1209 (1972). Crossref
 52. P. S. Khadkikar, J. E. Locci, K. Vedula, and G. M. Michal, Met. Trans. A, 24A: 83 (1993). Crossref
 53. R. Sh. Shklyar, V. S. Litvinov, E. G. Pantsyreva, Fiz. Met. Metalloved., 32, No. 1: 181 (1971).
 54. A. A. Arkhangel'skaya, I. N. Bogachev, V. S. Litvinov, E. G. Pantsyreva, Fiz. Met. Metalloved., 34, No. 3: 541 (1972).
 55. A. A. Arkhangel'skaya, V. S. Litvinov, V. V. Poleva, Fiz. Met. Metalloved., 48, No. 6: 1256 (1979).
 56. K. Enami, S. Nenno, and K. Shimizu, Trans JIM, 14: 161 (1973).
 57. K. Enami, A. Nagasawa, and S. Nenno, Scripta Metallurgica, 12: 223 (1978). Crossref
 58. D. Schryvers, Y. Ma, L. Toth, and L. Tanner, Acta. Metall. Mater., 43, No. 11: 4045 (1995). Crossref
 59. D. Schryvers, Y. Ma, L. Toth, and L. Tanner, Acta Metall. Mater., 43, No. 11: 4057 (1995). Crossref
 60. S. V. Kositsyn, N. V. Kataeva, A. I. Valiullin, Fiz. Met. Metalloved., 100, No. 4: 57 (2005).
 61. J. H. Zhu, D. P. Dunne, G. W. Delamore, and N. F. Kennon, Monterey Institute for Advanced Studies: 911 (1993).
 62. N. F. Kennon, D. P. Dunne, and J. H. Zhu, J. de Physique IV, 5, C8: 1041 (1995).
 63. D. Schryvers, L. Njth, J. Van Humbeeck, and J. Beyer, J. de Physique IV, 5, C8: 1029 (1995).
 64. D. P. Dunne and J. H. Zhu, Mat. Sci. Engin., A273–275: 690 (1999).
 65. V. G. Pushin, S. P. Pavlova, L. I. Yurchenko. Fiz. Met. Metalloved., 67, No. 1: 164 (1989).
 66. S. Muto, D. Schryvers, N. Merk, and L. E. Tanner, Acta Metall. Mater., 41: 2377 (1993). Crossref
 67. L. E. Tanner, D. Schryvers, and S. M. Shapiro, Mater. Sci. Eng., A127: 205 (1990). Crossref
 68. B. I. Nikolin, Fazovye prevrashcheniya martensitnogo tipa (Kiev: Naukova dumka: 1993).
 69. P. L. Potapov, S. Y. Song, V. A. Udovenko, and S. D. Prokoshkin, Met. Mater. Trans. A, 28A: 1133 (1997). Crossref
 70. V. V. Martynov, K. Enami, L. G. Khandros, A. V. Tkachenko, and S. Nenno, J. de Physique, 43, C4 : 659 (1982).
 71. E. G. Lesnikova, V. S. Litvinov, A. A. Arkhangel'skaya, Fiz. Met. Metalloved., 38, No. 3: 580 (1974).
 72. R. Kainuma, H. Ohtani, and K. Ishida, Met. and Mater. Trans. A, 27A: 2445 (1996). Crossref
 73. S. V. Kositsyn, I. I. Kositsyna, A. I. Valiullin, N. V. Kataeva, Perspektivnye materialy, No. 3: 59 (2005).
 74. V. S. Litvinov, A. A. Arkhangel'skaya, V.V.Poleva, Fiz. Met. Metalloved., 38, No. 2: 383 (1974).
 75. A. A. Arkhangel'skaya, V. S. Litvinov, V. V. Poleva, Fiz. Met. Metalloved., 47, No. 2: 388 (1979).
 76. S. V. Kositsyn, N. V. Kataeva, I. I. Kositsyna, V. S. Litvinov, Fiz. Met. Metalloved., 91, No. 4: 69 (2001).
 77. S. V. Kositsyn, N. V. Kataeva, Fiz. Met. Metalloved., 88, No. 3: 85 (1999).
 78. V. G. Pushin, V. V. Kondrat'ev, V. N. Khachin, Predperekhodnye yavleniya i martensitnye prevrashcheniya (Ekaterinburg: UrO RAN: 1998).
 79. B. N. Guzanov, S. V. Kositsyn, N. B. Pugacheva, Uprochnyayushchie zashchitnye pokrytiya v mashinostroenii (Ekaterinburg: UrO RAN: 2004).
 80. V. S. Litvinov, S. V. Kositsyn, N. V. Kataeva, Fiz. Met. Metalloved., 84, No. 3: 109 (1997).
 81. S. H. Kim, M. N. Oh, and D. M. Wee, Met. and Mater. Trans. A, 34A: 2089 (2003). Crossref
 82. A. Lasamonie, Extrait des Comptes Rendus de l`Academie des Sciences, 280: 1501 (1975).
 83. V. S. Litvinov, A. A. Arkhangel'skaya, Fiz. Met. Metalloved., 43, No. 5:1044 (1977).
 84. K. Enami and S. A. Nenno, Trans. Japan Inst. Met., 19: 571 (1978).
 85. A. Lasamonie, Proc. 6th Eur. Congr. on Electron Microscopy (Ed. D. G. Brandon) (Jerusalem: Tal International: 1976), vol. 1, p. 573.
 86. A. Lasamonie, Scripta Metallurgica, 11: 527 (1977). Crossref
 87. F. Reunaund, J. Appl. Cryst., 9: 263 (1976). Crossref
 88. F. Reunaund, Scripta Metallurgica, 11: 765 (1977). Crossref
 89. J. H. Yang and C. M. Wayman, Mat. Sci. Eng., A160: 241 (1993). Crossref
 90. T. A. Venkatesh and D. C. Dunand, Metall. Mater. Trans. A, 31A: 781 (2000). Crossref
 91. A. S. Murthy and E. Goo, Acta Metall. Mater., 41: 2135 (1993). Crossref
 92. K. Enami, J. de Physique, 43, C4: 727 (1982).
 93. V. S. Litvinov, A. A. Arkhangel'skaya, Termicheskaya obrabotka i fizika metallov (Sverdlovsk: UPI: 1982).
 94. S. V. Kositsyn, Splavy i pokrytiya na osnove monoalyuminida nikelya (Ekaterinburg: UrO RAN: 2008).
Cited By (4)
 1. E. E. Kornienko, D. O. Mul’, O. A. Rubtsova, S. P. Vaschenko et al., Thermophys. Aeromech. 23, 919 (2016).
 2. A. I. Potekaev, A. A. Chaplygina, P. A. Chaplygin, M. D. Starostenkov et al., Russ Phys J 60, 1776 (2018).
 3. Larisa A. Arkatova, Nikolai G. Kasatsky, Yury M. Maximov, Oleg V. Pakhnutov et al., Catalysis Today 299, 303 (2018).
 4. V. A. Tatarenko, O. V. Sobol’, D. S. Leonov, Yu. A. Kunyts’kyy et al., Usp. Fiz. Met. 12, 1 (2011).