Transport Size Effects in Double-Layer Polycrystalline Films

L. V. Dekhtyaruk, I. Yu. Protsenko, A. M. Chornous

Sumy State University, 2 Rymsky-Korsakov Str., UA-40007 Sumy, Ukraine

Received: 26.12.2006. Download: PDF

We have systemized the results of theoretical investigations of different size effects in transport phenomena in bilayer polycrystalline films (BF), whose kinetic characteristics are essentially different as compared with the characteristics of bulk metals and thin films. A primary reason is a scattering of the charge carriers at both the external boundaries and the interlayer interface (the external size effect) and at the grain boundaries (the internal size effect). As a result of the scattering, the transport coefficients may be decreased (or increased) essentially with respect to the coefficients of metals, which formed the BF. The low-temperature grain-boundary interdiffusion of metals in bilayer films leads to some changes in the scattering power of the grain boundaries, and consequently, it leads to changes of the conductivity of the BF. Investigating the changes, we may determine the coefficients of the grain-boundary diffusion. The effects investigated theoretically in our review may be used for both the analysis of transport phenomena in bilayer polycrystalline films and the estimation of coefficients of the grain-boundary diffusion.

Keywords: two-layer polycrystalline film, transport coefficients, Mayadas and Shazkes model, external and internal size effect, interface, grain-boundary diffusion.

PACS: 68.35.Fx, 68.55.Jk, 72.10.Fk, 72.15.Lh, 72.15.Qm, 73.40.Jn, 73.50.Bk

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.08.01.021

Citation: L. V. Dekhtyaruk, I. Yu. Protsenko, and A. M. Chornous, Transport Size Effects in Double-Layer Polycrystalline Films, Usp. Fiz. Met., 8, No. 1: 21—64 (2007) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.08.01.021


References (59)  
 1. Ch. P. Pul, F. Dzh. Ouens, Nanotekhnologii (Moskva: Tekhnosfera: 2006).
 2. I. Yu. Protsenko, V. A. Nayenko, Tonki metalevi plivki (tekhnologiya ta vlastivosti) (Sumi: SumDu: 2002).
 3. A. F. Mayadas and M. Shatzkes, Phys. Rev. B, 1, No. 4: 1382 (1970). Crossref
 4. E. E. Mola and J. M. Heras, Thin Solid Films, 18, No. 1: 137 (1973).
 5. O. A. Bilous, L. V. Dekhtyaruk, A. M. Chornous, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 23, No. 1: 43 (2001).
 6. O. A. Bilous, L. V. Dekhtyaruk, S. I. Protsenko, A. M. Chornous, Visnik SumDU, No. 3(24)–4(25): 67 (2001).
 7. C. R. Tellier, Thin Solid Films, 51, No. 4: 311 (1978). Crossref
 8. C. R. Pichard, A. J. Tosser, and C. R. Tellier, J. Matter. Sci., 16, No. 2: 451 (1981).
 9. C. R. Tellier, C. R. Pichard, and A. J. Tosser, Thin Solid Films, 76, No. 2: 129 (1981).
 10. C. R. Pichard, C. R. Tellier, and A. J. Tosser, Phys. Stat. Sol. (a), 65, No.1: 327 (1981). Crossref
 11. C. R. Tellier and A. J. Tosser, Size Effects in Thin Films (Amsterdam–Oxford–New York: ESPC: 1982).
 12. B. I. Belevtsev, Yu. F. Komnik, V. E. Kopina, L. A. Yatsuk, FNT, 6, No. 6: 754 (1980).
 13. V. B. Loboda, I. E. Protsenko, V. G. Shamonya, UFZh, 27, No. 9: 1343 (1982).
 14. I. E. Protsenko, M. D. Smolin, V. G. Shamonya, A. V. Yaremenko, UFZh, 29, No. 6: 920 (1984).
 15. V. I. Verchenko, V. I. Grishaev, L. V. Dekhtyaruk, Yu. A. Kolesnichenko, T. D. Shermergor, FMM, 69, No. 4: 102 (1990).
 16. I. E. Protsenko, Izv. vuzov. Fiz., No. 6: 42 (1988).
 17. Yu. A. Volkov, R. P. Volkova, FTT, 37, No. 12: 3687 (1995).
 18. L. V. Dekhtyaruk, S. I. Protcenko, A. M. Chornous, and I. O. Shpetnyi, Ukr. J. Phys., 49, No. 6: 587 (2004).
 19. A. Chornous, L. Dekhtyaruk, M. Marszalek, and I. Protcenko, Cryst. Res. Technol., 41, No. 4: 388 (2006).
 20. L. V. Dekhtyaruk, Ye. V. Zabila, S. I. Protsenko, A. M. Chornous, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 26, No. 10: 1333 (2004).
 21. Z. V. Stasyuk, A. I. Lopatins'kiy, FKhTT, 2, No. 4: 521 (2001).
 22. R. Dimmich, Thin Solid Films, 158, No. 1: 13 (1988).
 23. V. L. Bonch-Bruevich, S. G. Kalashnikov, Fizika poluprovodnikov (Moskva: Nauka: 1990).
 24. I. M. Lifshits, M. Ya. Azbel', M. I. Kaganov, Elektronnaya teoriya metallov (Moskva: Nauka: 1971).
 25. A. A. Abrikosov, Osnovy teorii metallov (Moskva: Nauka: 1987).
 26. V. G. Peschanskiy, M. Ya. Azbel', ZhETF, 55, No. 5(11): 1980 (1968).
 27. M. I. Kaganov, V. B. Fiks, ZhETF, 73, No. 2(8): 753 (1977).
 28. V. V. Ustinov, FMM, 49, No. 1: 31 (1980).
 29. K. Fuchs, Cambr. Phil. Soc., A34, No. 1: 100 (1938).
 30. M. S. P. Lucas, J. Appl. Phys., 36, No. 5: 1632 (1965). Crossref
 31. Dzh. Zayman, Printsipy teorii tverdogo tela (Moskva: Mir: 1974).
 32. K. L. Chopra, Elektricheskie yavleniya v tonkikh plenkakh (Moskva: Mir: 1972).
 33. B. Pippard, Proc. Roy. Soc., 224, No. 1157: 273 (1954).
 34. L. V. Dekhtyaruk, Yu. A. Kolesnichenko, FNT, 19, No. 9: 1013 (1993).
 35. L. V. Dekhtyaruk, Yu. O. Kolesnichenko, UFZh, 42, No. 9: 1094 (1997).
 36. L. V. Dekhtyaruk, I. E. Protsenko, FKhTT, 6, No. 4: 576 (2005).
 37. L. V. Dekhtyaruk, I. E. Protsenko, Visnik SumDU, No. 10: 54 (2004).
 38. F. Khater, Acta Phys. Slov., 33, No. 1: 43 (1983).
 39. L. V. Dekhtyaruk, M. Marshalek, I. E. Protsenko, A. N. Chornous, Fiz. inzh. poverkhn., 2, No. 1: 130 (2004).
 40. N. P. Klokova, Tenzorezistory (Moskva: Mashinostroenie: 1990).
 41. Z. G. Meyksin, Fizika tonkikh plenok (Moskva: Mir: 1978), vol. VIII.
 42. I. Yu. Protsenko, Tekhnologiya ta fizika tonkikh plivok (Sumi: SumDu: 2000).
 43. I. Yu. Protsenko, N. I. Chumakova, Datchiki neelektrichnikh velichin (Sumi: SumDU:2003).
 44. L. V. Dekhtyaruk, I. Yu. Protsenko, Visnik SumDU, No. 6(90): 85 (2006).
 45. S. V. Divinskiy, S. M. Zakharov, O. A. Shmatko, Usp. Fiz. Met., 7, No. 1: 1 (2006). Crossref
 46. R. P. Volkova, L. S. Palatnik, A. T. Pugachev, Dokl. AN SSSR, 259, No. 2: 351 (1981).
 47. R. P. Volkova, L. S. Palatnik, A. T. Pugachev, FTT, 24, No. 4: 1161 (1982).
 48. Yu. A. Volkov, R. P. Volkova, A. T. Pugachev, FMM, 62, No. 2: 298 (1986).
 49. R. P. Volkova, Yu. A. Volkov, Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 25, No. 2: 227 (2003).
 50. L. V. Dekhtyaruk, Yu. A. Kolesnichenko, FMM, 75, No. 5: 21 (1993).
 51. L. V. Dekhtyaruk, Yu. A. Kolesnichenko, and V. G. Peschansky, Physics Reviews, 20, No. 4: 3 (2004).
 52. L. V. Dekhtyaruk, I. M. Pazukha, S. I. Protsenko, I. V. Cheshko, FTT, 48, No.10: 1729 (2006).
 53. J. C. M. Hwang and R. W. Balluffi, J. Appl. Phys., 50, No. 3(1): 1339 (1979). Crossref
 54. J. W. Chan, J. D. Pan, and R. W. Balluffi, Scripta Met., 13, No. 6: 503 (1979).
 55. J. C. Fisher, J. Appl. Phys., 22, No. 1: 74 (1951). Crossref
 56. S. M. Klotsman, Uspekhi Fiz. Nauk, 160, No. 1: 99 (1991).
 57. M. Ghodgaonkar and K. Ramani, Phys. Stat. Sol. A, 73, No. 1: K21 (1982).
 58. A. I. Raychenko Matematicheskaya teoriya diffuzii v prilozheniyakh (Kiev: Naukova dumka: 1981).
 59. Tonkie plenki. Vzaimnaya diffuziya i reaktsii (Red. Dzh. Pout, K. Tu, Dzh. Meyer) (Moskva: Mir: 1982).
Cited By (2)
 1. A. G. Basov, Yu. O. Shkurdoda, L. V. Dekhtyaruk and A. M. Chornous, Usp. Fiz. Met. 11, 461 (2010).
 2. S. I. Protsenko, I. V. Cheshko, D. V. Velykodnyj, I. V. Pazukha et al., Usp. Fiz. Met. 8, 247 (2007).