Bulk Local One-Particle States of Quasi-Particles in Quasi-Zero-Dimensional

A. P. Shpak$^{1}$, S. I. Pokutniy$^{2}$, V. M. Uvarov$^{1}$

$^1$G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^2$Department for Theoretical Problems of Spectroscopy of Low-Dimensional Systems, G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics NAS of Ukraine, 17A Danchenko Str., 68002 Illichivsk, Ukraine

Received: 22.01.2007. Download: PDF

The results of theoretical and experimental investigations of bulk local states of quasi-particles (an electron and a hole) appearing in the bulk of semiconductor spherical quantum dots under the condition of strong polarization interaction between the charge carriers and the quantum-dot surface are reviewed. As shown, there are low-lying oscillator-type states in the spectrum of bulk local states. As revealed, the bulk local states in quantum dots are stable (with a life cycle of $\cong$ 10$^{-1}$ s).

Keywords: spectrum, bulk local states, quantum dots, polarization interaction.

PACS: 71.15.Qe, 71.35.-y, 73.20.Mf, 73.21.La, 73.22.Lp, 77.22.Ej, 78.20.Bh

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.08.01.001

Citation: A. P. Shpak, S. I. Pokutniy, and V. M. Uvarov, Bulk Local One-Particle States of Quasi-Particles in Quasi-Zero-Dimensional, Usp. Fiz. Met., 8, No. 1: 1—19 (2007) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.08.01.001


References (44)  
 1. S. I. Pokutniy, Teoriya eksitonov v kvazinul'mernykh poluprovodnikovykh sistemakh (Odessa: Astroprint: 2003).
 2. A. P. Shpak, S. I. Pokutniy, Yu. A. Kunits'kiy, Diagnostika nanosistem. Napivprovidnikovi kvazinul'vimirni sistemi (Kiyv: Akademperiodika: 2004).
 3. A. P. Shpak, S. I. Pokutniy, Yu. A. Kunitskiy, Spektroskopiya elektronnykh i eksitonnykh sostoyaniy v nizkorazmernykh sistemakh (Kiev: Akademperiodika: 2005).
 4. V. M. Agranovich, Yu. E. Lomovik, Pis'ma v ZhETF, 17, No. 4: 209 (1973).
 5. N. A. Efremov, S. I. Pokutniy (Moskva: 1984) (Preprint/Institut spektroskopii AN SSSR, No. 1, 1984, p. 34).
 6. N. A. Efremov, S. I. Pokutniy, FTT, 27, No. 1: 48 (1985).
 7. N. A. Efremov, S. I. Pokutniy, FTT, 32, No. 10: 2921 (1990).
 8. N.A. Efremov, S.I. Pokutniy, FTT, 33, No. 10: 2845 (1991).
 9. S. I. Pokutnyi and N. A. Efremov, Phys. Stat. Sol. B, 165, No. 1: 109 (1991). Crossref
 10. S. I. Pokutnyi and N. A. Efremov, Phys. Stat. Sol. B, 172, No. 2: 573 (1992). Crossref
 11. S. I. Pokutniy, FTT, 35, No. 2: 257 (1993).
 12. S. I. Pokutniy, FTP, 31, No. 12: 1443 (1997).
 13. A. P. Shpak, S. I. Pokutniy, Yu. A. Kunitskiy, Nanosistemi, nanomateriali, nanotekhnologii, 3, No. 3: 667 (2005).
 14. A. P. Shpak, S. I. Pokutniy, Yu. A. Kunitskiy, Nanosistemi, nanomateriali, nanotekhnologii, 3, No. 4: 877 (2005).
 15. S. I. Pokutnyi, Phys. Low-Dim. Struct., 9/10: 21 (2001).
 16. S. I. Pokutnyi, Phys. Low-Dim. Struct., 7/8: 39 (2002).
 17. S. I. Pokutnyi, Phys. Low-Dim. Struct., 11/12: 67 (2002).
 18. S. I. Pokutnyi, J. Appl. Phys., 96, No. 2: 1115 (2004). Crossref
 19. S. I. Pokutnyi, Phys. Lett. A, 342: 347 (2005). Crossref
 20. S. I. Pokutnyi, Semiconductors, 40, No. 2: 217 (2006).
 21. M. F. Deygen, M. D. Glinchuk, FTT, 5, No. 11: 3250 (1963).
 22. M. P. Lisitsa, N. R. Kulish, V. I. Geets, P. N. Koval', Opt. i spektr., 20, No. 3: 508 (1966).
 23. V. G. Litovchenko, Thin Solid Films, 36, No. 1: 205 (1976). Crossref
 24. Yu. E. Lozovik, V. N. Nishanov, FTT, 18, No. 11: 3267 (1976).
 25. V. G. Litovchenko, Osnovy fiziki poluprovodnikovykh sloistykh sistem (Kiev: Naukova dumka: 1980).
 26. A. I. Ekimov, A. A. Onushchenko, Pis'ma v ZhETF, 34, No. 6: 363 (1981).
 27. A. I. Ekimov, A. A. Onushchenko, Pis'ma v ZhETF, 40, No. 8: 337 (1984).
 28. V. Ya. Grabovskis, Ya. Ya. Dzenis, A. I. Ekimov, FTT, 31, No. 1: 272 (1989).
 29. D. Chepik, A. Efros, and A. Ekimov, J. Luminesc., 47, No. 3: 113 (1990).
 30. J. Kuczynski and I. Thomas, Chem. Phys. Lett., 104, No. 7: 445 (1982). Crossref
 31. D. Duongnoug, I. Ramsten, and M. Gratzel, J. Am. Chem. Soc., 104, No. 10: 2977 (1982).
 32. R. Rossetti and L. Brus, J. Am. Chem. Soc., 104, No. 10: 7322 (1982).
 33. N. R. Kulish, V. P. Kunets, M. P. Lisitsa, UFZh, 35, No. 12: 1817 (1990).
 34. N. R. Kulish, V. P. Kunets, M. P. Lisitsa, FTT, 39, No. 10: 1865 (1997).
 35. Al. L. Efros, A. L. Efros, FTP, 16, No. 7: 1209 (1982).
 36. A. P. Shpak, S. I. Pokutniy, Usp. Fiz. Met., 6, No. 2: 105 (2005). Crossref
 37. S. I. Pokutnyi, Ukr. J. Phys. Rev., 3, No. 1: 46 (2006).
 38. V. M. Agranovich, V. L. Ginzburg, Kristallooptika s uchetom prostranstvennoy dispersii i teoriya eksitonov (Moskva: Nauka: 1979).
 39. A. M. Gabovich, L. G. Il'chenko, E. A. Pashitskiy, ZhETF, 79, No. 2: 665 (1980).
 40. Yu. V. Kryuchenko and V. I. Sugakov, Phys. Stat. Sol. B, 111, No. 1: 177 (1982).
 41. O. S. Zinets, Yu. Z. Kryuchenko, V. I. Sugakov, FTT, 26, No. 9: 2587 (1984).
 42. I. Yu. Goliney, V. I. Sugakov, FNT, 11, No. 7: 775 (1985).
 43. A. I. Baz', Ya. B. Zel'dovich, A. M. Perelomov, Rasseyanie, reaktsii i raspady v nerelyativistskoy kvantovoy mekhanike (Moskva: Nauka: 1971).
 44. A. S. Davydov, Kvantovaya mekhanika (Moskva: Nauka: 1973).
Cited By (3)
 1. S. I. Pokutnyi and P. P. Gorbyk, Usp. Fiz. Met. 14, 353 (2013).
 2. A. P. Shpak, S. I. Pokutniy and V. M. Uvarov, Usp. Fiz. Met. 8, 157 (2007).
 3. A. P. Shpak, S. I. Pokutnyi, V. M. Uvarov and M. S. Pokutnyi, Usp. Fiz. Met. 9, 289 (2008).