Nanocrystallization of Metallic Surfaces with Using the Methods of Intense Plastic Deformation (Review)

M. O. Vasiliev, G. I. Prokopenko, V. S. Filatova

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 08.09.2004. Download: PDF

The paper reviews the principal paths of modification of the structure and properties of the metallic surfaces by the intense plastic deformation leading to the formation of nanostructure states in the near-surface region. The outcomes of investigations of modified structure and properties of surface layers are considered for both pure metals and different alloys after such ways of intense machining treatment as a vibrational cold-work hardening by globules, sandblasting, processing by the metal hog, repeated rolling, friction, ultrasonic impact processing. The special attention is also given to mechanisms of fabrication of nanoscale structures in depth of modified surface layer as a result of such processings.

Keywords: nanostructure, plastic deformation, vibrational cold-work hardening, friction, ultrasonic impact processing.

PACS: 68.65.-k, 81.20.Ev, 81.20.Wk, 81.40.Ef, 81.65.Ps, 81.70.Cv

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.05.03.345

Citation: M. O. Vasiliev, G. I. Prokopenko, and V. S. Filatova, Nanocrystallization of Metallic Surfaces with Using the Methods of Intense Plastic Deformation (Review), Usp. Fiz. Met., 5, No. 3: 345—399 (2004) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.05.03.345


References (60)  
 1. G. Gleiter, Acta Mater., 48: 1 (2000). Crossref
 2. C. I. Sidorenko, Yu. M. Makogon, S. M. Voloshko, Materialoznavstvo tonkoplivkovikh nanostruktur. Difuziya i reaktsii (Kyiv: Nauk. dumka: 2000).
 3. R. Z. Valiev, I. V. Aleksandrov, Nanostrukturnye materialy, poluchennye intensivnoy plasticheskoy deformatsiey (Moskva: LOGOS: 2000).
 4. A. P. Shpak, Yu. A. Kunitskiy, V. I. Lysov, Klasternye i nanostrukturnye materialy (Kiev: Akademperiodika: 2002).
 5. K. S. Kumar, H. Van Swygenhoven, and S. Suresh, Acta Mater., 5: 5743 (2003). Crossref
 6. V. V. Gorskiy, A. N. Gripachevskiy, V. V. Tikhonovich, V. N. Uvarov, Usp. Fiz. Met, t.4: 271 (2003).
 7. G. Baumann and H.-J. Fecht, Nanostruct. Mater., 7: 237 (1996). Crossref
 8. K. Lu and J. Lu, J. Mater. Sci. Technol., 15: 193 (1999). Crossref
 9. C. C. Koch, Mater. Sci. Forum, 88–98: 243 (1992).
 10. R. Z. Valiev, A. V. Korznikov, and R. R. Mulyukov, Mater. Sci. Eng., A168: 14 (1993). Crossref
 11. U. Erb, A. M. El-Sherik, G. Palumbo et al., Nanostruct. Mater., 2: 383 (1993). Crossref
 12. K. Lu and J. Lu, J. Mater. Sci. Technol., 15: 193 (1999). Crossref
 13. N. R. Tao, M. L. Sui, J. Lu et al., Nanostruct. Mater., 11: 433 (1999). Crossref
 14. G. Liu, J. Lu, and K. Lu, Mater. Sci. Eng., A286: 91 (2000). Crossref
 15. G. Liu, S. C. Wang, X. F. Lou et al., Scripta Mater., 44: 1791 (2001). Crossref
 16. Z. B. Wang, N. R. Tao, S. Li et al., Mater. Sci. Eng., A352: 144 (2003). Crossref
 17. N. R. Tao, Z. B. Wang, W. P. Tong et al., Acta Mater., 50: 4603 (2002). Crossref
 18. X. Wu, Y. Hong, J. Lu et al., Mat. Res. Soc. Symp. Proc., 697 (2002).
 19. H. W. Zhang, Z. K. Hei, G. Liu et al., Acta Mater., 51: 1871 (2003). Crossref
 20. Z. B. Wang, N. R. Tao, W. P. Tong et al., Acta Mater., 51: 4319 (2003). Crossref
 21. M. Ya, Y. Xing, F. Dai et al., Surface Coat. Tech., 168: 148 (2003). Crossref
 22. Y. Wei, C. Zhu, and X. Wu, Science in China Ser. G, 47: 86 (2004). Crossref
 23. X. Wu, N. Tao, Y. Hong et al., Acta Mater., 50: 2075 (2002). Crossref
 24. Z. Ni, X. Wang, J. Wang et al., Physica B, 334: 221 (2003). Crossref
 25. P. L. Mangonon and G. Thomac, Jr., Metall. Trans., 1: 1587 (1970). Crossref
 26. K. Nomura and Y. Ujihira, J. Mater. Sci., 25: 1745 (1990). Crossref
 27. H. Hung, J. Ding, and P. G. McCormick, Mater. Sci. Eng., A216: 178 (1996). Crossref
 28. C. E. Johnson, M. S. Ridout, and T. E. Cranshaw, Proc. Phys. Soc., 81: 1079 (1963). Crossref
 29. G. K. Wertheim, V. Jaccarino, and J. H. Wernick, Phys. Rev. Lett., 12: 24 (1964). Crossref
 30. D. C. Cook, Metall. Trans., 18: 201 (1987). Crossref
 31. E. O. Hall, Proc. Phys. Soc. Lond., B64: 747 (1951). Crossref
 32. N. J. Petch, J. Iron Steel Inst., 174: 25 (1953).
 33. Z. N. Farhat, Y. Ding, D. O. Northwood et al., Mater. Sci. Eng., A206: 302 (1996). Crossref
 34. B. J. Duggan, M. Hatherly, W. B. Hutchinsan et al., Metal Sci., 12: 343 (1978). Crossref
 35. L. Lu, M. L. Sui, and K. Lu, Science, 287: 1463 (2000). Crossref
 36. L. Wang and D. Y. Li, Surface Coat. Tech., 167: 188 (2003). Crossref
 37. J. Moraless, P. Esparza, G. T. Fernandez et al., Corros. Sci., 37: 231 (1995). Crossref
 38. K. M. Ismail, S. S. El-Egamy, and M. Abdelfatah, J. Appl. Electrochim., 31: 663 (2001). Crossref
 39. M. M. Osman, Mater. Chem. Phys., 71: 12 (2001). Crossref
 40. X. Y. Wang and D. Y. Li, Wear, 255: 836 (2003). Crossref
 41. R. Liv, D. Y. Li, Y. S. Xie et al., Scripta Mater., 41: 691 (1999). Crossref
 42. M. C. Tsai, C. S. Chiou, J. S. Du et al., Mater. Sci. Eng., A332: 1 (2002). Crossref
 43. M. Sato, N. Tsuji, Y. Yoritoshi et al., Sci. Technol. Adv. Mater., 5: 145 2004). Crossref
 44. N. Tsuji, M. Sato, Y. Minamino et al., Surface Interface Nanostruct. Mater., (2004) in Press.
 45. G. Baumann, K. Ênothe, and H.-J. Fecht, Nanostruct. Mater., 9: 751 (1997). Crossref
 46. T. S. Eyre and A. Baxter, Tribol. Int., 5: 256 (1972). Crossref
 47. M. W. Grabski and R. Korski, Phil. Mag., 22: 707 (1970). Crossref
 48. J. Moyar and D. H. Stone, Wear, 144: 117 (1991). Crossref
 49. I. V. Ivanishenko, G. B. Baumann, H. Fecht et al., Phys. Met. Metallogr., 83: 303 (1997).
 50. G. Baumann, H. Fecht, and S. Liebelt, Wear, 191: 133 (1996). Crossref
 51. A. V. Korznikov, Y. V. Ivanishenko, D. V. Laptinok et al., Nanostruct. Mater., 4: 159 (1994). Crossref
 52. S. B. Newcomb and W. M. Stobbs, Mater. Sci. Eng., A66: 195 (1984). Crossref
 53. W. Lojkowski, M. Djahanbakhsh, G. Burkle et al., A303: 197 (2001).
 54. B. Bay, N. Nansen, D. A. Hughes et al., Acta Metall. Mater., 40: 205 (1992). Crossref
 55. H. van Swygenhoven, D. Farkas, and A. Caro, Phys. Rev. B, 62: 831 (2000). Crossref
 56. V. Shrinivas, S. K. Varma, and L. E. Vurr, Metall. Trans. A, 26: 661 (1995). Crossref
 57. W. Lojkowski, Y. Millman, S. I. Chugunova et al., Mater. Sci. Eng., A303: 209 (2001). Crossref
 58. M. Kh. Shorshorov, L. K. Gordienko, V. I.Antipov et al. Termoplasticheskoe uprochnenie martensitnykh staley i titanovykh splavov. M.: Nauka, 1971.– 152 s.
 59. G. I. Prokopenko. Deystvie udarnykh i znakoperemennykh nagruzok na fizicheskie i prochnostnye svoystva metallov i konstruktsionnykh materialov. Diss. na soisk. uch. stepeni d-ra tekhn. nauk. Kiev, 1991.
 60. Avtorskoe svidetel'stvo 1261310 SSSR MKI4 S22F 1/18. Sposob obrabotki detaley iz titanovykh splavov / L. V. Tikhonov, G. A. Petrunin, G. I. Prokopenko i dr., Opubl. 30.03.86. Byull. No. 38.
Cited By (3)
 1. Yu. M. Petrov, M. O. Vasiliev, L. M. Trofimova and V. S. Filatova, Usp. Fiz. Met. 7, 173 (2006).
 2. M. O. Vasyliev, B. M. Mordyuk, S. I. Sidorenko, S. M. Voloshko et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol. 38, 545 (2016).
 3. N. I. Khripta, Usp. Fiz. Met. 17, 119 (2016).