Influence of an irradiation of electronic and ionic beams on physicomechanical properties of titanic alloys

O. D. Pogrebnyak, O. O. Bazyl’, M. V. Sviridenko

Sumy Institute for Surface Modification, 87 Romenskaya Str., 40030 Sumy, Ukraine

Received: 02.07.2003; final version - 17.12.2003. Download: PDF

The review of the current state of the methods applied to treat the titanium and its alloys using the electron, ion beams and their combination is presented. Application of such a treatment provides the improvement of physical and mechanical properties of these materials. As shown, the combined treatment results in the essential change of the mechanical characteristics of the titanium and its alloys.

Keywords: titanium, titanium alloys, treatment method.

PACS: 61.80.Fe, 61.80.Jh, 81.15.Gh, 81.15.Cd, 81.15.Jj, 81.65.Kn

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.05.02.257

Citation: O. D. Pogrebnyak, O. O. Bazyl’, and M. V. Sviridenko, Influence of an irradiation of electronic and ionic beams on physicomechanical properties of titanic alloys, Usp. Fiz. Met., 5, No. 2: 257—281 (2004) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.05.02.257


References (42)  
 1. E. A. Borisova et al., Metallografiya titanovykh splavov (Moskva: Metallurgiya: 1980), s. 464.
 2. V. A. Garmata et al., Titan (Moskva: Metallurgiya: 1983), p. 559.
 3. A. N. Valyaev, A. D. Pogrebnyak, S. V. Plotnikov, Radiatsionno-mekhanicheskie effekty v tverdykh telakh pri obluchenii vysokointensivnymi impul'snymi elektronnymi i ionnymi puchkami (Almaaty: Gylym: 1998), s. 267.
 4. F. F. Komarov, Ionnaya implantatsiya v metally (Moskva: Metallurgiya: 1990), s. 216.
 5. A. N. Valyaev, Radiatsionno-mekhanicheskie effekty v tverdykh telakh pri obluchenii vysokointensivnymi impul'snymi elektronnymi i ionnymi puchkami: Avtoref. diss... d-ra fiz.-mat. nauk: 01.04.07 / Vostochno-Kazakhst. tekhn. un-t, Ust'–Kamenogorsk, 1998. — 30 s.
 6. V. I. Boyko, V. N. Valyaev, A. D. Pogrebnyak, Uspekhi fizicheskikh nauk, 169, 11: 1 (1999).
 7. M. V. Makarets', S. M. Storchaka, Ukr. fiz. zhurn., 46, No. 4: 466 (2001).
 8. H. Pelletier, D. Muller, P. Mittle et al., Surface and Coatings Technology, 158–159: 301 (2002). Crossref
 9. A. D. Pogrebnjak and D. I. Proskurovskii, Physics State Solid, A145: 9 (1994). Crossref
 10. M. I. Guseva, Itogi nauki i tekhniki, 5: 5 (1989).
 11. P. V. Petrenko, A. L. Gritskevich, Yu. E. Grabovskiy et al. Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 25, No. 4: 474 (2003).
 12. V. I. Lavrent'ev, A. D. Pogrebnyak, FKhOM, No. 6: 5 (1997).
 13. A. N. Valyaev, A. D. Pogrebnyak, N. Kishimoto, V. S. Ladysev, Modifikatsiya svoystv materialov i sintez tonkikh plenok pri obluchenii intensivnymi elektronnymi i ionnymi puchkami (Ust'-Kamenogorsk: 2000).
 14. V. A. Shulov, A. I. Ryabchikov, N. A. Nochovnaya et al., Poverxnost'. Fizika, khimiya, mekhanika, No. 6: 132 (1993).
 15. N. A. Nochovnaya in books Interaction of radiation with solids (III International Conf., IRS'99, 6–9 October 1999) (Minsk: Belarus: 1999), p. 75.
 16. Yu. Ivanov, V. Rotshtein, D. I. Proskurovskii et al., Surface and Coatings Technology, 125: 251 (2000). Crossref
 17. D. I. Proskurovskii, V. P. Rotshtein, V. A. Shulov et al., Vac. Sci. Tech., A16(4): 2480 (1998). Crossref
 18. O. O. Bazil', Vpliv іonnoyi іmplantatsii ta elektronnogo opromіnennya na kristalіchnu strukturu і vlastivostі splavu Ti–V–Al: puchkami: Diss... k. fіz.-mat. nauk: 01.04.07 / SumDU, Sumi, 2001. – 156 pp.
 19. L. I. Ivanov, V. M. Lazorenko, Yu. M. Platov, V. I. Tovtin, FKhOM, No. 3: 5 (1990).
 20. N. N. Mikheev, Izv. RAN. Ser. fiz., 64, No. 11: 2137 (2000).
 21. Raspylenie tverdykh tel ionnoy bombardirovkoy (Pod red. R. Berisha: Per. s angl.) (Moskva: Mir: 1984), p. 336.
 22. E. A. Bazyl', A. D. Pogrebnyak, S. V. Sokolov, N. V. Sviridenko, FKhOM, No. 1: 17 (2000).
 23. A. K. Zhetbaev, K. K. Kadyrzhanov, T. E. Turkebaev et al., Fazovye preobrazovaniya v implantatsionnykh sistemakh metall–metalloid (Almaty: Gylym: 1995).
 24. A. N. Didenko, A. E. Ligachev, E. V. Kozlov, I. B. Kurakin, Yu. P. Sharkeev, Doklady AN SSSR, 296, No. 4: 869 (1987).
 25. A. V. Belyy, S. K. Shikh, Trenie i iznos, 10, No. 6: 1092 (1992).
 26. V. A. Shulov, Yu. D. Yagodkin, A. M. Sulima, V. V. Tetyukhin, Metallovedenie i termicheskaya obrabotka metallov, No. 8: 24 (1990).
 27. Z. A. Iskanderova, T. D. Radzhabov, G. R. Rakhimova, Poverknnost'. Fizika, khimiya, mekhanika, No. 8: 5 (1992).
 28. I. G. Romanov, Yu. P. Tarasenko, I. N. Tsarev, A. A. Chmykhov, FKhOM, No. 2: 75 (1997).
 29. A.G. Perry, J. Surface Engineering, 3, No. 2: 154 (1987). Crossref
 30. B. V. Kozeykin, P. V. Pavlov, E. A. Pitirimova, A. I. Frolov, FKhOM, No. 4: 68 (1988).
 31. A. E. Gorodetskiy, M. I. Guseva, N. D. Tomashev et al., Poverkhnost'. Fizika, khimiya, mekhanika, No. 3: 83 (1982).
 32. V. N. Tomashov, I. S. Tashlykov, O. A. Zhil'tsov et al., Zashchita metallov, 23, No. 5: 791 (1987).
 33. V. A. Shulov, N. A. Nochovnaia, and G. E. Remnev, Surface and Coating Technology, 158–159: 488 (2002). Crossref
 34. J-P. Hirvonen, F. Harskap, P. Torn et al., Nuclear Instruments and Methods in Physical Research, B 127–128: 922 (1997). Crossref
 35. V. V. Uglov, D. P. Rusalsky, V. V. Khodasevich et al., Surface and Coating Technology, 103–104: 317 (1998). Crossref
 36. D. Krupa, J. Baszkiewicz, J. Kozubowski et al., Vacuum, 63: 715 (2001). Crossref
 37. I. Tsyganov, E. Wieser, W. Matz et al., Surface and Coatings Technology, 158–159: 318 (2002). Crossref
 38. A. D. Pogrebnjak and E. A. Bazyl, Vacuum, 64: 1 (2002). Crossref
 39. A. D. Pogrebnjak, A. P. Kobzev, B. P. Gritsenko et al., J. Appl. Phys, 87, No. 3: 2142 (2000). Crossref
 40. A. M. Smyslov and E. V. Safin, Titanium. Science and Technology. (S.-Peterburg: Prometey: 2000), p. 651.
 41. Lee Eunsub, Lee Kyuhong, and Lee Sunghak, Surface and Coating Technology, (2004) (ibid).
 42. G. V. Samsonov, R. Sh. Upadkhaya, V. S. Neshporov, Fizicheskoe materialovedenie karbidov (Kiev: Naukova dumka: 1974), p. 455.