Manifestation of Anomalous Diamagnetic Properties of the Deformed Single Crystals of Metals and Semiconductors

O. V. Brodovy$^{1}$, V. O. Brodovy$^{2}$, S. G. Bunchuk$^{3}$, V. V. Skorokhod$^{1}$

$^1$I. M. Frantsevich Institute for Problems in Materials Science, NAS of Ukraine, 3 Academician Krzhyzhanovsky Str., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^2$E.O. Paton Electric Welding Institute, NAS of Ukraine, 11 Bozhenko Str., UA-03680 Kyiv, Ukraine
$^3$V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, NAS of Ukraine, 41 Nauky Ave., 03028 Kyiv, Ukraine

Received: 11.07.2002; final version - 19.05.2003. Download: PDF

In a given basic research, experimental investigations of the magnetic properties of deformed metals and semiconductors are analysed. The anomalous diamagnetism and nonresonant signal of the microwave response of samples at issue are explained by the formation of structural inhomogeneities within the bulk of deformed material.

Keywords: diamagnetic, magnetic susceptibility, deformation, structural inhomogeneity.

PACS: 62.20.Fe, 75.20.Ck, 75.20.En, 75.40.Gb

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.05.01.037

Citation: O. V. Brodovy, V. O. Brodovy, S. G. Bunchuk, and V. V. Skorokhod, Manifestation of Anomalous Diamagnetic Properties of the Deformed Single Crystals of Metals and Semiconductors, Usp. Fiz. Met., 5, No. 1: 37—50 (2004) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.05.01.037


References (46)  
 1. I. Ya. Dekhtyar, R. G. Fedchenko, FTT, 7, No. 3: 893 (1965).
 2. I. Ya. Dekhtyar, V. S. Mikhalenkov, FTT, 7, No. 5: 2997 (1965).
 3. J. Reebie and T. S. Hutchison, Phys. Rev., 74: 610 (1948). Crossref
 4. A. I. Deryagin, V. A. Pavlov, K. B. Vlasov, S. P. Grubova, Fiz. met. metalloved., 32, No. 6: 1231 (1971).
 5. A. I. Deryagin, V. A. Pavlov, K. B. Vlasov, V. F. Shishmintsev, Fiz. met. metalloved., 41, No. 5: 1101 (1976).
 6. I. Ya. Dekhtyar, V. V. Nemoshkalenko, Elektronnaya struktura i elektronnye svoystva perekhodnykh metallov i splavov (Kiev: Naukova Dumka: 1971).
 7. L. P. Strakhov, FTT, 11, No. 11: 3067 (1969).
 8. R. K. Mak Crone and C. Cr. Haman, Solid State Commun., 35, No. 8: 615 (1980).
 9. T. H. Geballe and C. W. Chu, Comm. Solid State Phys., 9: 115 (1979).
 10. N. B. Brandt, S. I. Kuvshinnikov, A. I. Rusakov, M. V. Semenov, Pis'ma ZhETF, 27: 37 (1978).
 11. B. L. Matess and C. L. Foiles, Large Diamagnetism and Paramagnetism Associated with a CuCl:Si Interface (Michigan: 1985) (Prepr./ Michigan State University, USA).
 12. P. J. Cote, C. G. Homan, W. C. Moffat et al., Phys. Rev. B, 28: 5041 (1983). Crossref
 13. T. Ogushi, K. Obara, and T. Anajama, Japan. J. Appl. Phys., 22: L523 (1983). Crossref
 14. I. M. Dmitrenko, A. A. Moshenskiy, B. L. Revva, Tez. dokl. 23-go Vsesoyuzn. soveshch. po fizike nizkikh temperatur (Tallin: 1984), Chapter 2, p. 80.
 15. I. M. Zaritskiy, A. A. Konchits, Priroda gisterezisnykh signalov mikrovolnovogo otklika v VTSP-podobnykh sistemakh (Kiev: 1991) (Prepr./ Institut poluprovodnikov AN USSR: No. 4–9).
 16. A. V. Brodovoy, I. K. Zasimchuk, V. G. Kolesnichenko et al., Dokl. NAN Ukrainy, No. 4: 109 (1997).
 17. A. V. Brodovoy, V. G. Kolesnichenko, S. P. Kolesnik et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 19, No. 11: 73 (1997).
 18. A. A. Bugay, B. M. Bulakh, I. N. Zaritskiy, Problemy vysokotemperaturnoy sverkhprovodimosti (Sverdlovsk: 1987), ch. 1, s. 213.
 19. R. H. Wentorf and J. J. Kasper, Science, 139: 338 (1963). Crossref
 20. J. S. Jamieson, Science, 139: 762 (1963). Crossref
 21. W. Buchel and J. Wittig, Phys. Lett., 17: 187 (1965). Crossref
 22. F. P. Bunday and J. Kasper, Science, 139: 340 (1963). Crossref
 23. H. Dricamer, Solis State Phys., 17: 1 (1965). Crossref
 24. I. V. Berman, N. B. Brandt, V. I. Sidorov, Pis'ma v ZhETF, 14: 18 (1971).
 25. S. Minomura and H. G. Drickamer, Phys. Chem. Sol., 23: 451 (1962). Crossref
 26. J. Wittig, Science, 155: 675 (1967). Crossref
 27. A. Jayaraman, W. Klement, and G. Kennedy, Phys. Rev., 130: 540 (1963). Crossref
 28. I. B. Mc Whan, G. W. Hull, and T. R. Mc Donald, Science, 147: 1441 (1965). Crossref
 29. H. A. Gebbie, P. L. Smith, and I. G. Austin, Nature, 188: 1095 (1960). Crossref
 30. A. Jayaraman, R. G. Newton, and G. Kennedy, Nature, 191: 1288 (1961). Crossref
 31. H. E. Bommel, A. J. Darnell, and W. F. Libby, Science, 139: 1301 (1963). Crossref
 32. S. Minomura, B. Okai, V. Onodo, and S. Tanuma, Phys. Lett., 23: 641 (1961). Crossref
 33. D. B. Mc Whan and M. Marezio, J. Chem. Phys., 45: 2508 (1966). Crossref
 34. A. J. Darnell and W. F. Libby, Phys. Rev., 135: A145 (1964). Crossref
 35. S. Geller, A. Jayaraman, and Jr. Hull, J. Phys. Chem. Sol., 26: 353 (1965). Crossref
 36. E. G. Ponyatovskiy, A. G. Ryabinin, Pis'ma ZhETF, 6: 471 (1967).
 37. M. D. Banus and M. S. Layine, J. Appl. Phys., 40, No. 5: 409 (1969). Crossref
 38. A. V. Brodovoi, V. G. Kolesnichenko, and V. V. Skorohod, Abstr. of V Int'l Conf. 'Materials Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics (Proc. SPIE: 2000), p. 83.
 39. Yu. A. Bratashevskiy, V. D. Prozorovskiy, Yu. O. Kharinovskiy, FNT, 3: 120 (1997).
 40. I. M. Zaritskiy, A. G. Rakitina, A. A. Konchits et al., Pis'ma ZhETF, 55, 9: 516 (1992).
 41. A. V. Brodovoy, G. A. Zykov, V. P. Klad'ko et al., Metallofiz. Noveishie Tekhnol., 21, No. 1: 45 (2000).
 42. K. A. Brueckner and K. Sawada, Phys. Rev., 112, No. 2: 328 (1958). Crossref
 43. V. F. Machulin, V. I. Khrupa, Rentgenovskaya diagnostika strukturnogo sovershenstva slabo iskazhennykh kristallov (Kiev: Naukova Dumka: 1995).
 44. I. V. Krylova, ZhFKh, 65, No. 12: 3266 (1991).
 45. I. V. Krylova, Vestn. MGU. Khimiya, 33, No. 6: 538 (1992).
 46. V. L. Indenbom, Pis'ma v ZhETF, 46, Prilozheniya: 144–147 (1987).