Features of Electronic Structure of Binary Alloys of $3d$-Transition Metals

V. S. Stashchuk$^{1}$, A. P. Shpak$^{2}$, Yu. A. Kunits’ky$^{3}$

$^1$Taras Shevchenko National University of Kyiv, 60 Volodymyrska Str., UA-01033 Kyiv, Ukraine
$^2$G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine
$^3$Technical Centre, NAS of Ukraine, 13 Pokrovs’ka Str., 04070 Kyiv, Ukraine

Received: 28.11.2003. Download: PDF

Optical conductivity spectra, $\sigma(h\nu)$, for pure $3d$-metals (Ni, Fe, Co, Cr) and some binary alloys of these metals are measured within the range 0.07—4.95 eV. The information about the electronic structure of such compositions, and particularly Ni—Fe, Ni—Cr, Fe—Cr, and Ni—Co alloys is obtained. The regularities of formation of electronic spectra of disordered binary transitionmetals’ alloys are revealed, which consist that, in alloys, the characteristics of electronic spectra of solvents are preserved even at large impurity concentrations (till 30—40 at.%), and impurities form the corresponding bands, which are distributed above the main bands of solvents. The optical methods of an ellipsometry have afforded an opportunity with high accuracy to determine the position and half-width of impurity bands in electronic spectra of disordered alloys of $3d$-transition metals.

Keywords: transition metals, disordered alloys, binary compounds, electronic spectra, energy structure, optical conductivity, spectral ellipsometry.

PACS: 07.60.Fs, 71.20.Be, 78.20.Jq

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.05.01.001

Citation: V. S. Stashchuk, A. P. Shpak, and Yu. A. Kunits’ky, Features of Electronic Structure of Binary Alloys of $3d$-Transition Metals, Usp. Fiz. Met., 5, No. 1: 1—36 (2004) (in Ukrainian), doi: 10.15407/ufm.05.01.001


References (33)  
 1. V. V. Nemoshkalenko, V. G. Aleshin, Elektronnaya struktura kristallov (Kiev: Naukova Dumka: 1983).
 2. V. V. Nemoshkalenko, Yu. N. Kucherenko, Metody vychislitel'noy fiziki v teorii tverdogo tela. Elektronnye sostoyaniya v neideal'nykh kristallakh (Kiev: Naukova Dumka: 1986).
 3. A. A. Katsnel'son, V. S. Stepanyuk, O. V. Tarberovich, A. Sas, Elektronnaya teoriya kondensirovannykh sred (Moskva: Izd. MGU: 1990).
 4. V. F. Los', S. P. Repetskiy, Metody teorii neuporyadochennykh sistem. Elektronnye svoystva splavov (Kiev: Naukovs Dumka: 1995).
 5. A. P. Shpak, V. L. Karbovskiy, A. N. Yares'ko, Metallofiz. i noveyshie tekhnol., 16: No. 3 (1994).
 6. A. P. Shpak, V. L. Karbovskiy, A. V. Melezhik, Blizhniy poryadok i osobennosti elektronnoy struktury v amorfnykh metallicheskikh splavakh na osnove 3d-metallov (Kiev: IMF NANU: 1994).
 7. A. P. Kal'yanov, V. S. Demidenko, Elektronnaya struktura dvoynykh razuporyadochennykh ferromagnitnykh splavov na osnove zheleza i nikelya (Moskva: 1982) (Dep. v VINITI No. 1990).
 8. N. D. Kuz'michev, G. P. Motulevich, ZhETF, 84: No. 6 (1983).
 9. M. M. Kirillova, ZhETF, 61: No. 1 (1971).
 10. M. Shiga and J. P. Pells, J. Phys. C: Solid State Physics, 2, No. 10 (1969). Crossref
 11. M. P. Stoll and C. H. Jung, J. Phys. (France), 39: No. 4 (1978).
 12. J. C. Comfort and F. K. Urban, Thin Solid Films, 270, No. 1–2 (1995).
 13. L. V. Nomerovannaya, M. M. Kirillova, A. A. Makhnev, FMM, 52: No. 6 (1981).
 14. N. V. Smith, Phys. Rev. B, 37: No. 6 (1988). Crossref
 15. K. J. Duff and T. P. Das, Phys. Rev. B, 3: No. 1 (1971). Crossref
 16. V. P. Shirokovskiy, M. M. Kirillova, N. A. Shilkova, ZhETF, 82: No. 3 (1982).
 17. W. E. Spicer and C. N. Berglund, Phys. Rev., 136: No. 4 (1964).
 18. D. Badayoko, A. Ziegler, and J. Callanay, Phys. Rev. B, 27: No. 12 (1983).
 19. C. M. Singal and T. P. Das, Phys. Rev. B, 16: No. 11 (1977).
 20. N. I. Kulikov and E. T. Kulatov, J. Phys. F: Metal Physics, 12: No. 10 (1982).
 21. D. Fillips, Opticheskie svoystva tverdykh tel (Moskva: Mir: 1968).
 22. J. C. Parlebas, Phys. Status Solidi B, 117: No. 1 (1983). Crossref
 23. N. Ya. Gorban', V. S. Stashchuk, A. V. Shirin, Opt. i spektr., 35: No. 3 (1973).
 24. I. R. Yukhnovskiy, Z. A. Gurskiy, Kvantovo-statisticheskaya teoriya neuporyadochennykh sistem (Kiev: Naukova dumka: 1991).
 25. H. Hasegawa and J. Kanamori, J. Phys. Soc. Japan, 33: No. 5 (1972).
 26. R. Gupta and S. Chatterjee, J. Phys. F: Metal Physics, 16: No. 6 (1986). Crossref
 27. K. Ono, T. Shimada, Yu. Saiton, T. Sendohda et al., Techn. Rept. J. SSP. A, No. 3051 (1995).
 28. G. Erenreykh, L. Shvarts, Elektronnaya struktura splavov (Moskva: Mir: 1979).
 29. V. S. Demidenko, A. P. Kal'yanov, Izv. VUZov. Fizika, No. 3 (1983).
 30. V. S. Stashchuk, Vestn. Kievskogo un-ta. Fizika, No. 30 (1989).
 31. N. Ya. Gorban', V. S. Stashchuk, ZhPS, 31: No. 6 (1979).
 32. V. S. Stashchuk, UFZh, 45: No. 11 (2000).
 33. J. R. Anderson, D. A. Paraconstantopoulos, L. L. Boyer, and J. E. Schirber, Phys. Rev. B, 20: No. 8 (1979). Crossref