Small Metallic Particles: Methods of Fabrication, Atomic and Electronic Structure, Magnetic Properties, and Practical Usage

K. V. Chuistov, A. P. Shpak, A. O. Perekos, O. D. Rud’, V. M. Uvarov

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, NAS of Ukraine, 36 Academician Vernadsky Blvd., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 18.10.2003. Download: PDF

An analytical review of the original experimental results obtained during investigations of the crystal structure, phase transformations, solid-phase reactions in a system of the small metallic particles (SMP) of Ni, Ta, and copper-based alloys is presented Their practical use is also reviewed. The formation of several metastable states in SMP, which are non-relevant for the bulk specimens, is discussed. As mentioned, the principal SMP characteristics are provided with a type of their structure, dispersity, and fabrication conditions. Some examples of the practical applications of coatings from SMP of Ta and Ni are given.

Keywords: small metallic particles, electrical explosion of conductors, electric-spark dispersion, atomic and electronic structures, solid-phase reactions, magnetic properties.

PACS: 61.10.Nz, 61.43.Gt, 61.46.+w, 61.72.Ff, 75.50.Tt, 75.75.+a, 81.07.-b

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.04.04.235

Citation: K. V. Chuistov, A. P. Shpak, A. O. Perekos, O. D. Rud’, and V. M. Uvarov, Small Metallic Particles: Methods of Fabrication, Atomic and Electronic Structure, Magnetic Properties, and Practical Usage, Usp. Fiz. Met., 4, No. 4: 235—269 (2003) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.04.04.235


References (92)  
 1. I. D. Morokhov, L. I. Trusov, S. P. Chizhik, Ul'tradispersnye metallicheskie sredy (Moskva: Atomizdat: 1977).
 2. Yu. I. Petrov, Fizika malykh chastits (Moskva: Nauka: 1982).
 3. S. A. Nepiyko, Fizicheskie svoystva malykh metallicheskikh chastits (Kiev: Nauk. dumka: 1985).
 4. Yu. I. Petrov, Klastery i malye chastitsy (Moskva: Nauka: 1986).
 5. I. D. Morokhov, L. I. Trusov, V. N. Lapovok, Fizicheskie yavleniya v ul'tradispersnykh sredakh (Moskva: Energoatomizdat: 1984).
 6. I. D. Morokhov, V. I. Petinov, L. I. Trusov, V. F. Petrunin, UFN, 133: 653 (1981). Crossref
 7. A. P. Shpak, Yu. A. Kunitskiy, V. L. Karbovskiy, Klasternye i nanostrukturnye materialy (Kiev: Akademperiodika: 2001), t. 1.
 8. A. P. Shpak, Yu. A. Kunitskiy, V. I. Lysov, Klasternye i nanostrukturnye materialy (Kiev: Akademperiodika: 2001), t. 2.
 9. K. V. Chuistov, A. E. Perekos, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 19, No. 1: 36 (1997); K. V. Chuistov, A. E. Perekos, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 19, No. 3: 68 (1997).
 10. V. G. Trubachev, K. V. Chuistov, V. N. Gorshkov, A. E. Perekos et al., Sposob polucheniya metallicheskikh poroshkov, 1639892 SSSR. MKI, V22, F9/02, 9/14: Otkrytiya i izobret., 1991, No. 13, s. 11.
 11. A. E. Berkowitz and J. L. Walter, Mater. Sci. and Eng., 55: 275 (1982). Crossref
 12. A. A. Shcherba, Tekhnich. elektrodinamika, No. 6: 45 (1989).
 13. Yu. A. Kotov, Perspektivnye materialy, No. 4: 79 (2003).
 14. A. A. Shcherba, S. N. Zakharchenko, Pratsi IED NANU, Elektroenergetika, No. 2: 66 (Kiiv: Vid-vo IED NANU: 1999).
 15. W. F. Brown, Phys. Rev., 105, No. 5: 1479 (1957). Crossref
 16. H. Amar, Phys. Rev., 111, No. 1: 149 (1958). Crossref
 17. A. E. Petrov, V. I. Petinov, V. V. Shevchenko, FTT, 14, No. 10: 3031(1972).
 18. E. V. Shtol'ts, M. Ya. Gen, I. V. Eremina et al., FMM, 24, No. 2: 220 (1967).
 19. F. Soffe and W. Horsten, Z. Phys. B, 42: 47 (1981). Crossref
 20. A. Hahn, Ann. Phys. B, 11: 277 (1963). Crossref
 21. A. E. Petrov, V. D. Radzhula, Tez. dokl. Vsesoyuz. konf po fizike magn. yavleniy (Khar'kov, sentyabr' 1978).
 22. W. Hellental, Z. Phys. B, 42: 47 (1981). Crossref
 23. K. V. Chuistov, Starenie metallicheskikh splavov (Kiev: Nauk. dumka: 1985).
 24. V. V. Kokorin. Martensitnye prevrashcheniya v neodnorodnykh tverdykh rastvorakh (Kiev: Nauk. dumka: 1987).
 25. V. V. Kokorin, A. E. Perekos, Pis'ma v ZhETF, 27, No. 9: 500 (1978).
 26. V. V. Kokorin, I. A. Osipenko, FMM, 54, No. 4: 826 (1982).
 27. V. V. Kokorin, A. E. Perekos, K. V. Chuistov, FMM, 43, No. 5: 966 (1977).
 28. K. V. Chuistov, A. E. Perekos, T. V. Ruzhitskaya et al., FMM, 96, No. 5: 1 (2003).
 29. V. V. Kokorin, I. A. Osipenko, Pis'ma v ZhETF, 29, No. 1: 665 (1979).
 30. V. V. Kokorin, A. E. Perekos, FMM, 48, No. 4: 750 (1979).
 31. V. V. Kokorin, I. A. Osipenko, V. V. Polotnyuk et al., FMM, 54, No. 1: 48 (1982).
 32. V. V. Kokorin, I. A. Osipenko, A. E. Perekos, FMM, 49, No. 2: 431 (1980).
 33. V. V. Kokorin, I. A. Osipenko, S. V. Cherepov, V. A. Chernenko, FMM, 61, No. 4: 812 (1988)
 34. V. P. Shcherbakov, V. V. Shcherbakova, FTT, 20, No. 12: 3732 (1978).
 35. V. P. Shcherbakov, FMM, 48, No. 6: 1134 (1979).
 36. R. S. Gekht, V. A. Ignatenko, Izv. AN SSSR. Ser. Fiz., 44, No. 7: 1362 (1980).
 37. M. V. Medvedev, FMM, 88, No. 1: 9 (1999).
 38. E. E. Kokorina, M. V. Medvedev, FMM, 93, No. 1: 5 (2002).
 39. M. V. Medvedev, FMM, 93, No. 3: 20 (2002).
 40. E. Z. Meylikhov, R. Ya. Fargetdinova, ZhETF, 121, No. 4: 875 (2002).
 41. K. V. Chuistov, A. E. Perekos, T. V. Efimova et al., Metallofiz. noveyshie tekhnol., 23, No. 5: 627 (2001).
 42. K. V. Chuistov, A. E. Perekos, T. V. Ruzhitskaya et al., Metallofiz. noveyshie tekhnol., 23, No. 5: 949 (2001).
 43. R. Bozort, Ferromagnetizm (Moskva: Izd-vo inostr. lit.: 1956).
 44. V. T. Cherepin, Eksperimental'naya tekhnika v fizicheskom metallovedenii (Kiev: Tekhnika: 1986).
 45. D. L. Beke, Cryst. Res. Technol., 33, No. 7–8: 1039 (1998). Crossref
 46. T. V. Efimova, A. E. Perekos, I. V. Zolotarevskiy, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 25, No. 9: 7 (2003).
 47. S. V. Vonsovskiy, Magnetizm (Moskva: Nauka: 1971).
 48. L. I. Trusov, V. I. Novikov, I. P. Arent'eva et al., Izv. AN SSSR, ser. fiz., 50, No. 8: 1593 (1960).
 49. G. V. Ivanov, N. A. Yavorskiy, Yu. A. Kotov et al., DAN SSSR, 275, No. 4: 873 (1989).
 50. L. I. Trusov, Yu. A. Voskresenskiy, I. A. Repin et al., Poroshk. metallurgiya, No. 7: 17 (1989).
 51. V. I. Novikov, S. V. Svirida, L. I. Trusov et al., Metallofizika, 6, No. 4: 97 (1984).
 52. V. V. Bogdanov, L. N. Paritskaya, Poroshk. metallurgiya, No. 1: 13 (1990).
 53. L. N. Paritskaya, UFZh, 30, No. 4: 615 (1985).
 54. V. I. Novikov, L. I. Trusov, V. N. Lapovok, T. P. Geleyshvili, Poroshk. metallurgiya, No. 7: 39 (1983).
 55. L. N. Paritskaya, Poroshk. metallurgiya, No. 11: 44 (1990).
 56. V. I. Novikov, L. I. Trusov, V. N. Lapovok et al., Poroshk. metallurgiya, No. 5: 28 (1984).
 57. V. G. Gryaznov, V. I. Novikov, L. I. Trusov, Poverkhnost', No. 1: 133 (1986).
 58. S. S. Gorelik, M. S. Blanter, Izv. AN SSSR. Metally, No. 2: 90 (1982).
 59. B. S. Bokshteyn, Diffuziya v metallakh (Moskva: Metallurgiya: 1986).
 60. L. N. Paritskaya, Poroshk. metallurgiya, No. 6: 28 (1984).
 61. K. V. Chuistov, V. G. Turbachev, A. E. Perekos, Metallofizika, 13, No. 3: 109 (1991).
 62. I. V. Tananaev, V. B. Fedorov, L. V. Malyukov et al., DAN SSSR, 283, No. 6: 1364 (1985).
 63. D. W. Pashley, M. G. Stowell, and M. H. Jacobs, Phil. Mag., No. 10: 127 (1964). Crossref
 64. K. V. Chuistov, V. G. Turbachev, A. E. Perekos et al., Metallofizika, 10, No. 1: 118 (1988).
 65. V. I. Novikov, L. I. Trusov, V. N. Lapovok, T. P. Geleyshvili, Poroshk. metallurgiya, No. 3: 29 (1984).
 66. A. M. Durachenko, A. N. Zhiganov, V. N. Lapovok et al., FMM, 61, No. 5: 873 (1986).
 67. V. P. Zalutskiy, T. V. Efimova, A. E. Perekos et al., Metallofizika, 10, No. 3: 117 (1988).
 68. B. Lesage, A. M. Huntz, and P. Lacombe, J. Phys. Chem. Solids, 42, No. 8: 705 (1981). Crossref
 69. S. M. Klotsman, A. N. Timofeev, T. S. Trakhtenberg, FTT, 14, No. 3: 894 (1972).
 70. G. V. Lutsenko, A. E. Perekos, A. M. Gusak, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 22, No. 6: 73 (2000).
 71. A. M. Gusak, G. V. Lutsenko, Poroshk. metallurgiya, No. 11–12: 41 (1999).
 72. A. E. Perekos, T. V. Ruzhitskaya, G. V. Lutsenko, Visnik Cherkas'kogo universitetu. Seriya: Fiziko-matematichni nauki, vip. 19: 19 (2000).
 73. A. I. Monokhin, B. S. Mitin, V. A. Vasil'ev, A. V. Revyakin, Amorfnye splavy (Moskva: Metallurgiya: 1984).
 74. A. V. Dobramyslov, R. V. Churbachev, V. A. El'kin, FMM, 87: 59 (1999).
 75. J. Foct, A. Kozlov, A. Perekos, and R. S. Figuliredo, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 23: spets. No.: 211 (2001).
 76. A. Kozlov, A.Perekos, V. Zalutskii, and A. Ustinov, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 23: spets. No.: 220 (2001).
 77. G. I. Prokopenko, K. V. Chuistov, A. V. Kozlov et al., Metallofiz. noveyshie tekhnol., 25, No. 2: 171 (2003).
 78. V. K. Aksenov, I. A. Gindin, E. I. Druinskiy et al., FNT, 3, No. 7: 248 (1980).
 79. V. V. Polotnyuk, T. V. Efimova, UFZh, 26, No. 7: 1149 (1981).
 80. V. F. Belostrotskiy, FNT, 6, No. 2: 248 (1980).
 81. V. F. Belostrotskiy, L. G. Yanko, Metallofizika, 6, No. 1: 94 (1984).
 82. I. Ya. Dekhtyar, T. V. Dubrova, V. V. Polotnyuk, Struktura i svoystva metallov i splavov (Kiev: Nauk. dumka: 1968).
 83. K. V. Chuistov, A. E. Perekos, V. P. Zalutskiy et al., Metallofiz. noveyshie tekhnol., 18, No. 8: 18 (1995).
 84. V. P. Zalutskiy, E. A. Klindukhov, N. S. Kobzenko et al., Metallofizika, 13, No. 2: 35(1991).
 85. V. V. Nemoshkalenko, V. N. Uvarov, A. N. Yares'ko, Metallofiz. noveyshie tekhnol., 19, No. 3: (1997).
 86. O. M. Barabash, Yu. N. Koval', Kristallicheskaya struktura metallov i splavov. Spravochnik: Struktura i svoystva metallov i splavov (Kiev: Nauk. dumka: 1986).
 87. P. Nash, D. R. F. West Metal. Sci., 17, No. 2: 99 (1983). Crossref
 88. J. H. Auld and N. E Ryan, J. Less-Common Met., 3: 221 (1961). Crossref
 89. V. G. Trubachev. Strukturnye i fazovye prevrashcheniya v tonkikh sloyakh ul'tradispersnykh chastits nikelya i tantala, poluchennykh so sverkhvysokimi skorostyami okhlazhdeniya (Avtoreferat kand. dis.) (Kiev: In-t metallofiziki AN Ukrainy: 1992).
 90. D. M. Tgotter, V mire nauki, No. 9: 50 (1988).
 91. I. Sh. Normatov, N. Shermatov, U. Mirsaidov, R. N. Imomov, Neorg. materialy, 37, No. 10: 1180 (2001).
 92. A. P. Il'in, A. A. Gromov, D. V. Tikhonov, Perspektivnye materialy, No. 2: 95 (2003).