Dynamical Diffraction of X-Rays in Superlattices

A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev

Kabardino-Balkarian State University, 173 Chernyshevsky Str., 360004 Nalchik, Kabardino-Balkar Republic, Russia

Received: 28.10.2001. Download: PDF

The review of activities is held in the field of dynamical scattering of X-rays in heteroepitaxial and acoustic superlattices. The main approaches to the description of dynamical diffraction in metallic and semiconducting superlattices are reviewed. The special attention is given to a formalism of zones of the steady and unstable solutions of a set of Takagi equations for superlattices. The given formalism is based on methods of the qualitative theory of differential equations. The general qualitative approaches to the analysis of salient features of diffraction in superlattices of different models are explained; they are based on the concept of unified parametrization of the characteristics of a superlattice and wave field. The formalism of the zonal diagrams has allowed to categorize parameters of the theory of dynamic diffraction in superlattices on ‘external’ and ‘internal’ parameters. The advanced formalism allows to determine the structural characteristics of a superlattice by the form of diffraction-reflection curve.

Keywords: X-ray dynamical scattering, diffraction reflection, heteroepitaxial and acoustic superlattices.

PACS: 61.10.Dp, 61.10.Kw, 61.72.Ff, 02.30.Hq, 02.30.Mv, 02.30.Oz

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.02.04.281

Citation: A. A. Dyshekov and Yu. P. Khapachev, Dynamical Diffraction of X-Rays in Superlattices, Usp. Fiz. Met., 2, No. 4: 281—350 (2001) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.02.04.281


References (116)  
 1. F. N. Chukhovskii, Metallofizika, 2, No. 6: 3 (1980).
 2. F. N. Chukhovskii, Metallofizika, 5, No. 2: 3 (1981).
 3. I. R. Entin, ZhETF, 77, No. 1(7): 214 (1979).
 4. I. R. Entin, Acta Cryst. A, 37, Suppl. C: 266 (1981).
 5. D. M. Vardanyan, H. M. Manoukyan, and H. M. Petrosyan, Acta Cryst. A, 41: 212 (1985). Crossref
 6. D. M. Vardanyan, H. M. Manoukyan, and H. M. Petrosyan, Acta Cryst. A, 41: 218 (1985). Crossref
 7. Yu. N. Belyaev and A. V. Kolpakov, Phys. Stat. Sol. A, 76: 641 (1983). Crossref
 8. A. V. Kolpakov, Difraktsiya rentgenovskikh luchei v kristallakh s odnomernym izmeneniem perioda reshetki (Moskva: MGU: 1988).
 9. A. V. Kolpakov, I. R. Prudnikov, Difraktsiya rentgenovskikh luchei v sverkhreshetkakh (Moskva: MGU: 1992).
 10. Yu. P. Khapachev, G. F. Kuznetsov, Kristallografiya, 28, No. 1: 27 (1983).
 11. Yu. P. Khapachev, Phys. Stat. Sol. B, 120, 155 (1983). Crossref
 12. Yu. P. Khapachev, Teoriya difraktsii rentgenovskikh luchei v mnogosloinykh kristallicheskikh sistemakh i ee primenenie k analizu geterostruktur i sverkhreshetok (Diss. … d-ra fiz.-mat. n.) (Nal'chik: KBGU: 1990).
 13. Yu. P. Khapachev, Tochnoe analiticheskoe reshenie zadachi dinamicheskoi difraktsii v kristalle s perekhodnym sloem, Sb.: Fizika i khimiya poverkhnosti (Nal'chik: KBGU: 1982), s. 36.
 14. Yu. P. Khapachev, F. N. Chukhovskii, FTT, 26, No. 5: 1319 (1984).
 15. F. N. Chukhovskii and Yu. P. Khapachev, Phys. Stat. Sol. A, 88, No. 1: 69 (1985). Crossref
 16. Sh. Elashi, TIIER, 64, No. 12: 22 (1976).
 17. V. A. Belyakov, Difraktsionnaya optika periodicheskikh sred slozhnoi struktury (Moskva: Nauka: 1988).
 18. L. V. Keldysh, FTT, 4, No. 8: 2265 (1962).
 19. L. Esaki and R. Tsu, IBM J. Research and Development, 44, No. 1: 61 (1970). Crossref
 20. A. Ya. Shik, FTP, 8, No. 10: 1841 (1974).
 21. V. A. Tavger, V. Ya. Demikhovskii, UFN, 96, No. 1: 61 (1968). Crossref
 22. M. Kherman, Poluprovodnikovye sverkhreshetki (Moskva: Mir: 1989).
 23. A. V. Vinogradov, B. Ya. Zel'dovich, Optika i spektroskopiya, 42, No. 4: 709 (1977).
 24. B. Abeles and T. Tiedje, Phys. Rev. Lett., 51, No. 21: 2003 (1983). Crossref
 25. T. Ogino and Y. Mizushima, Japan J. Appl. Phys., 22, No. 11: 1674 (1983).
 26. Natsional'naya konferentsiya po primeneniyu rentgenovskogo, sinkhrotronnogo izluchenii, neitronov i elektronov (Dubna: 1997), vol. 1, vol. 2, vol. 3.
 27. I. K. Schuller, Phys. Rev. Lett., 44, No. 24: 1597 (1980). Crossref
 28. K. E. Meyer, G. P. Felcher, S. K. Sinha, and I. K. Schuller, J. Appl. Phys., 52, No. 11: 6608 (1981). Crossref
 29. M. R. Khan, C. S. L. Chun, G. P. Felcher et al., Phys. Rev. B, 27, No. 12: 7186 (1983). Crossref
 30. B. M. Clemens and J. G. Gay, Phys. Rev. B, 35, No. 17: 9337 (1987). Crossref
 31. M. Onoda and M. Sato, Solid State Communs., 67, No. 8: 799 (1988). Crossref
 32. D. Ariosa et al., Phys. Rev. B, 37, No. 5: 2415 (1988); ibid.: 2421.
 33. J.-P. Locquet, D. Neerinck, L. Stockman et al., Phys. Rev. B, 38, No. 5: 3572 (1988). Crossref
 34. L. V. Melo, I. Trindade, M. From, P. P. Freitas, N. Teixeira et al., J. Appl. Phys., 70, No. 12: 7370. Crossref
 35. R. N. Kyutt, V. P. Ulin, A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, ZhTF, 66, No. 12: 39 (1996).
 36. Zh. I. Alferov, Yu. V. Zhilyaev, Yu. V. Shmartsev, FTP, 5, No. 1: 196 (1971).
 37. J. W. Mattwes and A. E. Blakeslee, J. of Cryst. Growth, 27, No. 1: 118 (1974).
 38. G. C. Osbourn, J. Appl. Phys., 53, No. 10: 1586 (1982). Crossref
 39. J. C. Bean, L. C. Feldman, A. T. Fiory et al., J. Vac. Sci. Technol. A, 2: 436 (1984). Crossref
 40. A. Ouzmard and J. C. Bean, Phys. Rev. Lett., 55, No. 7: 765 (1985). Crossref
 41. D. M. Wood, S.-H. Wei, and A. Zunger, Phys. Rev. Lett., 58, No. 11: 1123 (1987). Crossref
 42. V. A. Elyukhin, L. P. Sorokina, Dokl. AN SSSR, 287, No. 6: 1384 (1986).
 43. Yu. P. Khapachev, A. A. Dyshekov, A. N. Bagov, M. A. Galushko, G. F. Kuznetsov, Mater. konf. «Substrukturnoe uprochenie metallov i difraktsionnye metody issledovaniya» (Kiev: Naukova dumka: 1985), s. 198.
 44. Yu. P. Khapachev, F. N. Chukhovskii, Metallofizika, 9, No. 4: 64 (1987).
 45. Yu. P. Khapachev, F. N. Chukhovskii, FTT, 31, No. 9: 76 (1989).
 46. Yu. P. Khapachev, F. N. Chukhovskii, Kristallografiya, 34, No. 3: 776 (1989).
 47. V. A. Yakubovich, V. M. Starzhinskii, Lineinyi differentsial'nye uravneniya s periodicheskimi koeffitsientami i ikh prilozheniya (Moskva: Nauka: 1972).
 48. G. Beitmen, A. Erdeii, Vysshie trantsendentnye funktsii. Ellipticheskie i avtomorfnye funktsii. Funktsii Lame i Mat'e (Moskva: Nauka: 1967), t. 3.
 49. D. de Fontaine, Metallurgical Soc. Conferences 'Local Atomic Arrangements Studied by X-Ray Diffraction' (New York, London, Paris: Gordon and Breach: 1966), vol. 36, p. 51.
 50. M. Korekawa, Theorie der Satellitenreflexe (München: Habilitionsschrift der Ludwig-Maximilian-Universität: 1967).
 51. H. Bohm, Acta Cryst. A, 31, No. 7: 622 (1975). Crossref
 52. A. V. Kolpakov, Yu. P. Khapachev, Kristallografiya, 18, No. 3: 474 (1973).
 53. I. R. Entin, Phys. Stat. Sol. B, 90, No. 2: 575 (1978). Crossref
 54. E. A. Tikhonova, FTT, 9: 516 (1967).
 55. A. M. Afanasev and Yu. Kagan, Acta Cryst. A, 24, No. 2: 163 (1968). Crossref
 56. R. Dzheims, Opticheskie printsipy difraktsii rentgenovskikh luchei (Moskva: Inostr. lit.: 1950).
 57. G. Beitmen, A. Erdeii, Vysshie transtsendentnye funktsii (Moskva: Nauka: 1974), t. 2.
 58. R. Ktshler, W. Mtshling, and H. Peibst, Phys. Stat. Sol. B, 42, No. 1: 75 (1970). Crossref
 59. R. Ktshler, W. Mtshling, and H. Peibst, Phys. Stat. Sol. B, 61, No. 1: 173 (1974). Crossref
 60. R. Ktshler, W. Mtshling, and H. Peibst, Phys. Stat. Sol. B, 61, No. 3: 439 (1974).
 61. D. M. Vardanyan and H. M. Manoukyan, Phys. Stat. Sol. A, 69, No. 2: 475 (1982). Crossref
 62. D. M. Vardanyan and H. M. Manoukyan, Phys. Stat. Sol. A, 79, No. 2: 617 (1983). Crossref
 63. A. V. Kolpakov, Yu. N. Belyaev, Vestn. Mosk. univer. Cer. 3: fiz., astronom., 26, No. 3: 91 (1985).
 64. D. M. Vardanyan and H. M. Petrosyan, Acta Cryst. A, 43, No. 2: 316 (1987). Crossref
 65. W. Bartels, J. Hornstra, and D. J. Lobeek, Acta Cryst. A, 42, No. 3: 539 (1986). Crossref
 66. V. I. Arnol'd, Obyknovennye differentsial'nye uravneniya (Moskva: Nauka: 1971).
 67. Yu. P. Khapachev, A. A. Dyshekov, ZhTF, 54, No. 4: 842 (1984).
 68. Yu. P. Khapachev, A. V. Kolpakov, G. F. Kuznetsov, R. N. Kuz'min, Kristallografiya, 24, No. 3: 430 (1979).
 69. K. Kabutov, O. E. Korobov, G. F. Kuznetsov i dr., Kristallografiya, 28, No. 4: 647 (1983).
 70. I. R. Entin and K. P. Assur, Acta Cryst. A, 37, No. 6: 769 (1981). Crossref
 71. K. P. Assur, I. R. Entin, FTT, 24, No. 7: 2122 (1982).
 72. I. R. Entin, I. A. Puchkova, FTT, 26, No. 11: 3320 (1984).
 73. I. R. Entin, Phys. Stat. Sol. A, 106, No. 1: 25 (1988). Crossref
 74. I. R. Entin, Dinamicheskie effekty v akustooptike rentgenovskikh luchei i teplovykh neitronov (Diss. … d-ra fiz.-mat. n.) (Chernogolovka: Inst. fiz. tverd. tela: 1986).
 75. E. E. Uitteker, Dzh. N. Vatson, Kurs sovremennogo analiza (Moskva: Fizmatgiz: 1963), t. 2.
 76. Yu. P. Khapachev, Teoriya rentgenovskoi difraktsii v monokristallicheskikh plenkakh peremennogo sostava s kvaziperiodicheskoi strukturoi (Diss. … kand. fiz.-mat. n.) (Moskva: MGU: 1977).
 77. A. V. Kolpakov, Yu. P. Khapachev, R. N. Kuz'min, Mater. Vsesoyuz. soveshch. po mnogovolnovomu rasseyaniyu rentgenovskikh luchei (Erevan: 1978), s. 153.
 78. Yu. P. Khapachev, A. A. Dyshekov, Sb.: Poverkhnostnye yavleniya na granitsakh kondensirovannykh faz (Nal'chik: KBGU: 1983), s. 169.
 79. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, Metallofizika, 8, No. 6: 15 (1986).
 80. Yu. P. Khapachev, A. A. Dyshekov, and D. S. Kiselev, Phys. Stat. Sol. B, 126, No. 1: 37 (1984). Crossref
 81. A. H. Eltoukhy and J. E. Greene, J. Appl. Phys., 50, No. 1: 505 (1979). Crossref
 82. S. G. Konnikov, O. V. Kovalenkov, K. Yu. Pogrebitskii i dr., FTP, 21, No. 10: 1745 (1987).
 83. J. Kervarec, M. Baudet, J. Caulet et al., J. Appl. Cryst., 17, No. 2: 196 (1984). Crossref
 84. V. S. Speriosu and T. Vreeland, Jr., J. Appl. Phys., 56, No. 6: 1591 (1984). Crossref
 85. V. S. Speriosu and M.-A. Nicolet, Appl. Phys. Lett., 45, No. 3: 223 (1984). Crossref
 86. M. A. Andreeva, S. F. Borisova, S. A. Stepanov, Poverkhnost', No. 4: 5 (1985).
 87. A. M. Afanas'ev, P. A. Aleksandrov, R. M. Imamov, Rentgenovskaya strukturnaya diagnostika v issledovanii pripoverkhnostnykh sloev monokristallov (Moskva: Nauka: 1986).
 88. M. A. Andreeva, K. Rosette, and Yu. P. Khapachev, Phys. Stat. Sol. A, 88, No. 2: 455 (1985). Crossref
 89. M. A. Andreeva, S. F. Borisova, Yu. P. Khapachev, Metallofizika, 8, No. 5: 44 (1986).
 90. M. A. Andreeva, A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, Metallofiz. noveishie tekhnol., 16, No. 4: 22 (1994).
 91. O. G. Melikyan, R. M. Imamov, D. V. Novikov, FTT, 34, No. 5: 1572 (1992).
 92. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, D. A. Tarasov, FTT, 38, No. 5: 1375 (1996).
 93. I. R. Entin, Pis'ma v ZhETF, 26, No. 5: 392 (1977).
 94. Yu. P. Khapachev, F. N. Chukhovskii, Metallofizika, 13, No. 7: 65 (1991).
 95. A. V. Kolpakov, I. R. Prudnikov, Vestn. Mosk. univer. Cer. 3: fiz., astronom., 32, No. 4: 3 (1991).
 96. F. N. Chukhovskii and Yu. P. Khapachev, Crystal. Rev., 3: 257 (1993). Crossref
 97. A. V. Kolpakov, Yu. P. Khapachev, G. F. Kuznetsov, R. N. Kuz'min, Kristallografiya, 22, No. 3: 473 (1977).
 98. R. N. Kyutt, P. V. Petrashen, and L. M. Sorokin, Phys. Stat. Sol. A, 60, No. 2: 381 (1980). Crossref
 99. S. Takagi, Acta Cryst., 15: 1131 (1962). Crossref
 100. A. A. Dyshekov, D. A. Tarasov, Yu. P. Khapachev, Pis'ma v ZhTF, 21, No. 13: 6 (1995).
 101. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, and D. A. Tarasov, Book of Abstracts of 16th European Crystallographic Meeting (Moscow, 14–19 August 1995), p. 18.
 102. Yu. P. Khapachev, A. V. Kolpakov, Acta Cryst. A, 34, Part S4: 230 (1978).
 103. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, and D. A. Tarasov, Il Nuovo Cimento, 19: 531 (1997). Crossref
 104. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, D. A. Tarasov, Poverkhnost', No. 10: 5 (1997).
 105. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, and D. A. Tarasov, Surface Investigation, 12: 425 (1997).
 106. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, D. A. Tarasov, FTT, 38, No. 5: 1375 (1996).
 107. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, and D. A. Tarasov, Poverkhnost', No. 3–4: 206 (1996).
 108. L. Esaki, IEEE Journal of Quantum Electronics, 22, No. 9: 1611 (1986). Crossref
 109. A. Naife, Metody vozmushchenii (Moskva: Nauka: 1976).
 110. D. A. Tarasov, Yu. P. Khapachev, A. A. Dyshekov, Tez. dokl. Nats. konf. po primeneniyu rentgenovskogo, sinkhrotronnogo izluchenii, neitronov i elektronov dlya issledovaniya materialov (Dubna: 1997).
 111. D. A. Tarasov, Yu. P. Khapachev, and A. A. Dyshekov, Programme and Abstracts of IV European Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Topography 'XTOP 98' (1998), p. 3.13.
 112. Yu. P. Khapachev and A. A. Dyshekov, Programme and Abstracts of IV European Conference on High-Resolution X-Ray Diffraction and Topography 'XTOP 98' (1998), p. 3.50.
 113. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, Poverkhnost', No. 2: 101 (1999).
 114. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, Tezisy II Nats. konf. po primeneniyu rentgenovskogo, sinkhrotronnogo izluchenii, neitronov i elektronov dlya issledovaniya materialov (Moskva: 1999).
 115. B. P. Demidovich, Lektsii po matematicheskoi teorii ustoichivosti (Moskva: Nauka: 1967).
 116. A. A. Dyshekov, Yu. P. Khapachev, Poverkhnost', No. 3: 20 (1998).