Change of Magnetic and Optical Properties of Non-Ferromagnetic Crystals After Exposure in Electrical and Magnetic Fields

O. V. Brodovyj, V. O. Brodovyj, V. G. Kolesnichenko, V. V. Skorokhod

I. M. Frantsevich Institute for Problems in Materials Science, NAS of Ukraine, 3 Academician Krzhyzhanovsky Str., UA-03142 Kyiv, Ukraine

Received: 02.11.2001; final version - 27.11.2001. Download: PDF

The influence of exposure on the magnetic susceptibility of zinc, silicon, and gallium arsenide crystals as well as on the spectral distribution of GaAs and Si photoconduction in electrical or magnetic fields is investigated. In the all cases, initially diamagnetic samples are shown to change their magnetic properties essentially after mechanical processing, and additional impurity maximums are appeared in the GaAs photoelectric spectrum. Continuous exposure of such crystals in magnetic or electrical fields results in restitution of their diamagnetic properties, and in the GaAs case, it causes disappearance of impurity-photocurrent maximums.

Keywords: diamagnetic, magnetic susceptibility, impurity photocurrent, exposure in electric and magnetic fields.

PACS: 75.20.Ck, 75.20.En, 75.50.Pp, 78.20.Ls, 81.40.Rs, 81.40.Tv

DOI: https://doi.org/10.15407/ufm.02.03.265

Citation: O. V. Brodovyj, V. O. Brodovyj, V. G. Kolesnichenko, and V. V. Skorokhod, Change of Magnetic and Optical Properties of Non-Ferromagnetic Crystals After Exposure in Electrical and Magnetic Fields, Usp. Fiz. Met., 2, No. 3: 265—280 (2001) (in Russian), doi: 10.15407/ufm.02.03.265


References (56)  
 1. V. I. Al'shits, E. V. Darinskaya, I. V. Rektina, F. F. Lavrent'ev, Kristallografiya, 35, No. 4: 1014 (1990).
 2. I. V. Al'shits, E. V. Darinskaya, T. M. Perekalina, A. A. Urusovskaya, FTT, 29: 467 (1987).
 3. Yu. I. Golovin, O. L. Kazakova, R. B. Morgunov, FTT, 35: 1384 (1993).
 4. A. E. Smirnov, A. A. Urusovskaya, FTT, 29: 852 (1987).
 5. Yu. I. Golovin, R. B. Morgunov, D. V. Lopatin, and A. A. Baskakov, Phys. Stat. Sol. (A), 160: R. 3 (1997).
 6. E. P. Belozerova, A. A. Svetashev, V. L. Krasnikov, Izv. RAN. Ser. fizich., 61: 291 (1997).
 7. A. A. Urusovskaya, I. V. Al'shits, A. E. Smirnov, N. N. Bekkauer, Pis'ma v ZhETF, 65, No. 6: 470 (1997).
 8. V. P. Lebedev, V. S. Krylovskii, Pis'ma v ZhETF, 36, No. 1: 3 (1982).
 9. I. V. Al'shits, E. V. Darinskaya, E. A. Petrzhik, Izv. vuzov. Chern. met., 10: 85 (1990).
 10. Yu. I. Golovin, R. B. Morgunov, Pis'ma v ZhETF, 61: 583 (1995).
 11. I. V. Al'shits, E. V. Darinskaya, O. L. Kazakova, Pis'ma v ZhETF, 62: 352 (1995).
 12. I. V. Al'shits, E. V. Darinskaya, O. L. Kazakova, ZhETF, 111: 615 (1997).
 13. M. I. Molotskii and V. N. Fleurov. Phys. Rev. Lett., 78: 1 (1997). Crossref
 14. M. I. Molotskii and V. N. Fleurov. Phys. Rev. B, 52: 15829 (1995). Crossref
 15. M. I. Molotskii, E. R. Kris, and V. N. Fleurov, Phys. Rev. B, 51: 12531 (1995). Crossref
 16. E. G. Shvidkovskii, N. A. Tyapunina, E. P. Belozerova, Kristallografiya, 7, No. 3: 471 (1962).
 17. N. V. Zagoruiko, Kristallografiya, 10, No. 1: 81 (1965).
 18. A. A. Urusovskaya, UFN, 96, No. 1: 39 (1968). Crossref
 19. L. B. Zuev, V. E. Gromov, V. P. Sergeev, UFN, 19, No. 7: 1120 (1974).
 20. S. P. Nikanorov, B. K. Kardashov, Uprugost' i dislokatsionnaya neuprugost' kristallov (Moskva: Nauka: 1985).
 21. M. S. Ablova, FTT, 6, No. 10: 3159 (1964).
 22. M. S. Ablova, FTT, 7, No. 9: 2740 (1965).
 23. A. V. Zaretskii, Yu. A. Osip'yan, V. F. Petrenko, FTT, 20, No. 6: 1442 (1978).
 24. L. G. Kirichenko, V. F. Petrenko, G. V. Uimin, ZhETF, 74, No. 2: 742 (1978).
 25. Yu. A. Osip'yan, V. F. Petrenko, DAN SSSR, 226, No. 4: 803 (1976).
 26. L. B. Zuev, M. G. Tokmashev, N. S. Sidorov, Fiz.-khimiya obrabotki materialov, No. 2: 32 (1971).
 27. L. B. Zuev, O. K. Tsarev, N. K. Doroshenko, V. D. Mal'tsev, Elektron. obr. mater., No. 6: 46 (1974).
 28. L. B. Zuev, D. E. Gromov, V. P. Sergeev, A. N. Narozhnyi, Izv. vuzov. Fizika, No. 5: 16 (1975).
 29. M. I. Molotskii, FTT, 33, No. 10: 3112 (1991).
 30. I. V. Al'shits, E. V. Darinskaya, E. A. Petrzhik, FTT, 33: 3001 (1991).
 31. V. I. Al'shits, E. V. Darinskaya, E. A. Petrzhik, FTT, 35: 320 (1992).
 32. E. J. Sharp and D. A. Avery, Phys. Rev., 158, No. 2: 511 (1967). Crossref
 33. M. I. Molotskii, FMM, 54, No. 1: 28 (1982);
 34. M. I. Molotskii, FMM, 58, No. 3: 458 (1984).
 35. A. V. Brodovoi, I. K. Zasimchuk, V. G. Kolesnichenko et al., Dokl. NAN Ukrainy, No. 4: 109 (1997).
 36. A. V. Brodovoi, V. G. Kolesnichenko, S. P. Kolesnik et al., Metallofiz. i Noveishie Tekhnol., 19, No. 11: 73 (1997).
 37. A. V. Brodovoi, V. G. Kolesnichenko, S. M. Solonin, V. V. Skorokhod, Poroshk. metallurgiya, No. 3–4: 25 (1998).
 38. A. V. Brodovoi, V. G. Kolesnichenko, V. V. Skorokhod, S. M. Solonin, S. P. Kolesnik, V. A. Brodovoi, G. A. Zykov, and O. S. Zinets, Proc. SPIE: Fourth International Conference on Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics, 3890: 253 (1999).
 39. A. V. Brodovoi, G. A. Zykov, V. P. Klad'ko, V. G. Kolesnichenko, D. V. Lotsko, A. G. Popov, A. P. Rachek, S. M. Solonin, V. V. Skorokhod, Metallofiz. i noveishie tekhnol., 21, No. 1: 45 (2000).
 40. A. V. Brodovoi, V. G. Kolesnichenko, V. A. Brodovoi, V. V. Skorokhod, Metallofiz. i Noveishie Tekhnol., 22, No. 4: 13 (2000).
 41. I. Ya. Dekhtyar, V. S. Mikhalenkov, FTT, 5, No. 10: 2997 (1963).
 42. A. I. Deryagin, V. A. Pavlov, K. B. Vlasov, S. P. Grubova, FMM, 32, No. 6: 1231 (1971).
 43. A. I. Deryagin, V. A. Pavlov, K. B. Vlasov, FMM, 34, No. 2: 279 (1972).
 44. A. I. Deryagin, V. A. Pavlov, K. B. Vlasov, V. F. Shishmintsev, FMM, 41, No. 5: 1101 (1976).
 45. I. Ya. Dekhtyar, R. G. Fedchenko, FTT, 7, No. 3: 893 (1965).
 46. C. Herring, Structure and Properties of Solid Surfaces (Chicago: Chicago Univers. Press: 1963), P. 5.
 47. C. Herring, The Physics of Powder Metallurgy (Ed. W. E. Kingston) (New York: McGraw Book Co: 1951), P. 143.
 48. J. Barbour, F. M. Charbonnier, W. W. Polan, W. P. Dyke, E. E. Martin, and J. K. Trolan, Phys. Rev., 117: 1452 (1960). Crossref
 49. M. P. Shaskol'skaya, Van Yan'-Von', Gu Shu-Chzhao, Kristallografiya, 6: 605 (1961).
 50. H. Rupprecht, Zs. Naturforsch, 13: 1094 (1958).
 51. J. R. Dixon, Journ. Appl. Phys., 30: 1412 (1959). Crossref
 52. R. F. Broom, Proc. Phys. Soc., 71: 470 (1958). Crossref
 53. V. F. Machulin, V. I. Khrupa, Rentgenovskaya diagnostika strukturnogo sovershenstva slabo iskazhennykh kristallov (Kiev: Naukova dumka: 1995).
 54. A. K. Rajagopal and S. D. Mahanti, Phys. Rev., 158, No. 2: 353 (1967). Crossref
 55. K. A. Brueckner and K. Sawada, Phys. Rev., 112: 328 (1963). Crossref
 56. A. V. Brodovoi, V. G. Kolesnichenko, V. V. Skorokhod, V. A. Brodovoi, L. M. Khnorozok, and O. S. Zinets, Abs. of V Int. Conf. 'Material Science and Material Properties for Infrared Optoelectronics' (Proc. SPIE): 83 (2000).